Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887799

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
III SA/Łd 162/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Furmanek.

Sędziowie WSA: Monika Krzyżaniak (spr.), Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2012 r. sprawy ze skargi J. W. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uznania funkcjonariusza winnym popełnienia przewinień dyscyplinarnych i wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.