Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509801

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2018 r.
III SA/Łd 161/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 27 czerwca 2018 r. Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, w Wydziale III - Robert Adamczewski po rozpoznaniu 27 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat M.A. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej M.N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 161/17 w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody (...) z (...) znak (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania postanawia: przyznać adwokat M. A., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł., przy ul. A 270, lok. 308, kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem 60/100) zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu M. N. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokat M. A. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi a.l.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 27 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę M. N. na decyzję Wojewody (...) z (...) r. w przedmiocie odmowy wymeldowania.

Uprzednio, postanowieniem z 24 stycznia 2017 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (sygn. akt III SO/Łd 1/17).

Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. delegowała do reprezentowania skarżącego w niniejszej sprawie adwokat M. A.

Adwokat M. A., działając w imieniu skarżącego, wniosła 12 lipca 2017 r. - za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną od wyroku tegoż Sądu z 27 kwietnia 2017 r. W treści skargi kasacyjnej pełnomocnik sformułowała wniosek o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone przez mocodawcę w całości, ani w części.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił niniejszą skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W myśl § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1714) stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w innej sprawie niż wymienione w lit. a i b - 240 zł. Ustęp 1 w pkt 2 lit. b stanowi natomiast, że za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej stawka ta wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 75% tej stawki, nie mniej jednak niż 120 zł.

W niniejszej sprawie, w treści skargi kasacyjnej pełnomocnik skarżącego adwokat M. A. sformułowała wniosek o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone przez mocodawcę w całości, ani w części.

Z akt sprawy wynikało, że pełnomocnik sporządziła i wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu I instancji, nie reprezentowała jednak skarżącego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - rozstrzygnięcie Sądu kasacyjnego zapadło na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego uwzględniając wniosek pełnomocnika skarżącej, stosownie do § 21 ustęp 1 pkt 1 lit. c i ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz na podstawie art. 205 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 ww. ustawy, orzeczono jak w postanowieniu.

e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.