Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012504

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 marca 2016 r.
III SA/Łd 141/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale III - Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H.Z. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H.Z. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. lf.

Uzasadnienie faktyczne

H.Z. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, utrzymuje się z renty w kwocie 966 zł. Strona posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 8 ha. Ponadto nie zadeklarowała posiadania żadnego wartościowego majątku ani oszczędności. W uzasadnieniu skarżąca podała, że jej renta jest obciążona zajęciem komorniczym. Strona oświadczyła również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem ani radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Mając na uwadze sytuację rodzinną i materialną przedstawioną przez skarżącą uznać należało, że wniosek zasługuje na uwzględnienie. Skarżąca nie jest w stanie ponieść całości kosztów postępowania przed sądem administracyjnym bez uszczerbku dla własnego utrzymania. Biorąc pod uwagę deklarowaną wysokość dochodów w zestawieniu z samą tylko kwotą wpisu sądowego (200 zł) uzasadnione jest zatem, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawcy prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.