III SA/Łd 133/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - OpenLEX

III SA/Łd 133/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1750523

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 lipca 2015 r. III SA/Łd 133/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 stycznia 2015 r. I. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.

Zarządzeniem z dnia 4 lutego 2015 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącego do usunięcia braków fiskalnych skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia przez uiszczenie, stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpisu sądowego w kwocie 100 zł.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 11 lutego 2015 r.

W dniu 23 lutego 2015 r. do akt sprawy wpłynęło pismo procesowe skarżącego z dnia 16 lutego 2015 r., w którym wniósł o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2015 r. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia został doręczony skarżącemu w dniu 4 maja 2015 r.

Od powyższego postanowienia skarżący nie wniósł sprzeciwu.

Zarządzeniem z dnia 21 maja 2015 r. sędzia sprawozdawca ponownie wezwał skarżącego do usunięcia braków fiskalnych skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia przez uiszczenie wpisu sądowego od skargi, stosownie do treści zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi z dnia 4 lutego 2015 r. (k nr 2 akt sądowych).

Powyższe zarządzenie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 29 maja 2015 r.

Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania skarżący nie uzupełnił braków fiskalnych skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) -dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w zakreślonym terminie. Z akt sprawy wynika, że ponowne wezwanie do uzupełnienia braków fiskalnych skargi zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 29 maja 2015 r., a zatem 7-dniowy termin do wykonania wezwania, rozpoczął swój bieg od dnia 30 maja 2015 r., a upływał w dniu 5 czerwca 2015 r. (piątek). W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił braku fiskalnego skargi.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił.

a.ł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.