III SA/Łd 1200/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539348

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. III SA/Łd 1200/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Krzemieniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej S. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2018 r. sygn. akt III SA/Łd 1200/17 w sprawie ze skargi S. N. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 września 2017 r. sygn. akt III SA/Łd 557/17 w sprawie ze skargi S.N. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.a.l.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę S. N. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 września 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 557/17 w sprawie ze skargi S. N. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono skarżącemu w dniu 30 lipca 2018 r.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. (data stempla pocztowego na kopercie) skarżący wniósł osobiście sporządzoną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 t.j. z późn. zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem - art. 177 § 1 powołanej ustawy. Zgodnie z wymaganiami statuowanymi przez przepis art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. W myśl art. 178 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę kasacyjną, której braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

W rozstrzyganej sprawie skarżący nie dopełnił warunku przewidzianego przepisem art. 175 § 1 p.p.s.a. statuującego tzw. przymus adwokacko-radcowski przy sporządzaniu skarg kasacyjnych. Zgodnie z powołanym przepisem skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Wyjątek od tej zasady przewidziany został przepisem art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a., dopuszczającym sporządzenie skargi kasacyjnej przez inne, wymienione w tych przepisach osoby, do których kręgu nie należy jednak skarżąca. Sporządzenie zaś skargi kasacyjnej przez stronę z naruszeniem art. 175 § 1-3 p.p.s.a. jest brakiem kasacji, który uzasadnia jej odrzucenie jako niedopuszczalnej (por. postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2004 r. sygn. akt FSK 3/04, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z tych względów na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w postanowieniu.

a.l.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.