Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2877769

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 lutego 2012 r.
III SA/Łd 12/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak (spr.).

Sędziowie: NSA Janusz Nowacki, WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2012 r. sprawy ze skargi R. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymeldowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.