Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508852

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2018 r.
III SA/Łd 1156/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, w Wydziale III - Robert Adamczewski po rozpoznaniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. K. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1294/13 ze skargi K. K. na decyzję Rektora Uniwersytetu (...) z (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia odmówić przyznania prawa pomocy a.l.

Uzasadnienie faktyczne

K. K. (dalej skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1294/13 z jego skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu (...) z (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów. Wyrokiem z 21 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę. Następnie skarżący sformułował wniosek o przyznanie prawa pomocy, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, załączając następnie - po wezwaniu Sądu - formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na druku "PPF".

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Nie posiada domu, mieszkania ani żadnej innej nieruchomości. Uzyskuje dochody z tytułu "pracy najemnej" w kwocie 12.000 zł. Podał także, że dysponuje oszczędnościami pieniężnymi w wysokości 120.000 zł.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) (dalej: ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 powoływanej ustawy uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy rozważyć, czy w świetle podanych okoliczności strona skarżąca spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

W stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie należy uznać, że brak jest przesłanek uzasadniających przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Strona występująca o przyznanie prawa pomocy jest obowiązana uprawdopodobnić, że spełnia kryteria przyznania pomocy. Oznacza to, że jest zobowiązana wykazać z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że nie jest w stanie ponieść takich kosztów. Zauważyć przy tym należy, że udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe. W niniejszej sprawie istotne dla podejmowanego rozstrzygnięcia jest ustalenie, że skarżący uzyskuje stałe dochody w kwocie 12.000 zł, ponadto posiada oszczędności w kwocie 120.000 zł.

W ocenie referendarza, w sytuacji uzyskiwania wskazanych dochodów i posiadania oszczędności w kwocie 120.000 zł skarżący nie może zasłaniać się argumentem, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (przesłanka z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) - por.m.in. orzeczenia NSA z 10 października 2007 r., II OZ 985/07, z 2 grudnia 2010 r., II OZ 1231/10. Przedmiotowe okoliczności pozwalają na przyjęcie, że skarżący jest w stanie ponieść ewentualne przyszłe koszty postępowania w niniejszej sprawie.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 245 § 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

a.l.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.