Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2877736

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 lutego 2012 r.
III SA/Łd 1152/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sędziowie: NSA Janusz Nowacki, WSA Monika Krzyżaniak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2012 r. sprawy ze skargi M. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w postanowieniu o zawieszeniu postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.