III SA/Łd 1151/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2524624

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 lipca 2018 r. III SA/Łd 1151/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 1151/17 w sprawie ze skargi E.S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odrzucić zażalenie. D.Cz.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 1151/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę E.S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego.

Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi skarżącego w dniu 24 kwietnia 2018 r.

W dniu 17 maja 2018 r. pełnomocnik skarżącego złożył do akt sprawy opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Odpis powyższej opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z pouczeniem o treści art. 177 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej; p.p.s.a. oraz o obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika będącego: adwokatem lub radcą prawnym, którego strona może ustanowić z wyboru - bez możliwości żądania wyznaczenia nowego pełnomocnika w ramach przyznanego prawa pomocy, został doręczony skarżącemu w dniu 28 maja 2018 r.

W dniu 26 czerwca 2018 r. skarżący złożył sporządzoną osobiście skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 1151/17.

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę kasacyjną E.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. z powodu niezachowania wymogu, jakim jest "przymus adwokacki" - rozumiany jako obowiązek sporządzenia skargi kasacyjnej przez podmiot wymieniony w treści art. 175 p.p.s.a.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem skarżący otrzymał w siedzibie sądu w dniu 9 lipca 2018 r.

W dniu 17 lipca 2018 r. skarżący złożył do akt sprawy sporządzone i podpisane osobiście zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 lipca 2018 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2 p.p.s.a.). Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia (art. 194 § 3 p.p.s.a.).

Stosownie zaś do art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie natomiast z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2 (art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Obowiązek ustanowiony w cyt. art. 194 § 4 p.p.s.a., ma charakter bezwzględny, co oznacza, że żadne szczególne okoliczności nie uprawniają strony do osobistego sporządzenia zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną (por. postanowienia NSA z dnia 25 października 2011 r., sygn. akt II OZ 970/11, z dnia 7 maja 2014 r., sygn. akt II FZ 543/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Ponadto, niesporządzenie zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną przez adwokata, radcę prawnego lub podmioty wskazane w art. 175 § 2 lub § 3 p.p.s.a. jest nieusuwalnym brakiem (por. postanowienie NSA z dnia 8 grudnia 2004 r., OZ 713/04). Zawarte w art. 194 § 4 p.p.s.a. pojęcie "sporządzenie" należy rozumieć jako "napisanie i podpisanie" zażalenia w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, ponieważ to podpis wprost wskazuje osobę, która sporządziła zażalenie (por. B. Gruszczyński, A. Kabat (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2013, s. 652 i 559).

W rozpoznawanej sprawie skarżący pomimo prawidłowego pouczenia złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi sporządzone i podpisane osobiście zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 lipca 2018 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Ponadto z akt niniejszej sprawy wynika, że odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 lipca 2018 r. wraz z uzasadnieniem i pouczeniem skarżący otrzymał w siedzibie sądu w dniu 9 lipca 2018 r. Oznacza to, że siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie, rozpoczął swój bieg od dnia 10 lipca 2018 r., a upływał w dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek). Skarżący natomiast złożył osobiście sporządzone i podpisane zażalenie w dniu 17 lipca 2018 r., a więc po upływie przewidzianego w ustawie.

Tym samym, zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, które złożone zostało po upływie terminu i które sporządził i podpisał osobiście sam skarżący, naruszając wymogi określone w art. 194 § 2 i § 4 p.p.s.a., obligowało sąd do odrzucenia zażalenia.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 194 § 2 i 4, art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

D.Cz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.