III SA/Łd 1098/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203069

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 2017 r. III SA/Łd 1098/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nałożenia kary za naruszenie przepisów transportu drogowego postanawia: odrzucić skargę.d.j.

Uzasadnienie faktyczne

M. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nałożenia kary za naruszenie przepisów transportu drogowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 29 grudnia 2016 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 400 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 9 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 t.j.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W rozpoznawanej sprawie termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi rozpoczął swój bieg w dniu 10 stycznia 2017 r., bowiem w dniu 9 stycznia 2017 r. doręczono skarżącemu odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu (k. 7 -zwrotne potwierdzenie odbioru). Termin bezskutecznie upłynął w dniu 16 stycznia 2017 r.

W tej sytuacji uznać należy, że strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od skargi w wyznaczonym terminie - nie uzupełniła zatem braków fiskalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

d.j.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.