III SA/Łd 1092/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2445744

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2018 r. III SA/Łd 1092/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sędziowie WSA: Monika Krzyżaniak (spr.), Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2018 r. sprawy ze skargi M. P.-C. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia postanawia:

1)

odrzucić skargę;

2)

zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącej M. P.-C. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi, zaksięgowaną w dniu 27 grudnia 2017 r. pod pozycją 5952.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) nr (...) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł., na podstawie art. 216 § 1 i § 2, art. 218 w związku z art. 169 § 4 i art. 235 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) po rozpoznaniu odwołania M.P.-C. od decyzji Naczelnika (...) Urzędu Celno-Skarbowego w Ł. nr (...) z dnia (...), orzekł o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia.

Jak wynika z akt sprawy, organ I instancji decyzją z dnia (...) wymierzył M.P.-C. karę pieniężną w łącznej wysokości 84.000,00 zł z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

W dniu 13 czerwca 2017 r. wpłynęło do Izby Administracji Skarbowej w Ł. odwołanie od ww. decyzji, podpisane przez adwokata A.S. W treści odwołania adwokat powołała fakt wstąpienia do sprawy pełnomocnika pismem z dnia 24 lipca 2017 r. i podniosła m.in. zarzut doręczenia decyzji stronie z pominięciem pełnomocnika.

Naczelnik (...) Urzędu Celno-Skarbowego w piśmie z 9 czerwca 2017 r., skierowanym do organu odwoławczego, wskazał, że adwokat A.S. zarówno w toku postępowania, jak również na etapie odwołania nie złożyła pełnomocnictwa szczególnego, uprawniającego ją do występowania w imieniu skarżącej.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. stwierdził także brak stosownego pełnomocnictwa w rejestrze pełnomocnictw ogólnych prowadzonym na Portalu Usług Elektronicznych i w związku z tym, działając na podstawie art. 169 § 1 o.p., postanowieniem z dnia 13 lipca 2017 r. wezwał adwokat A.S. do uzupełnienia braku formalnego podania poprzez złożenie do akt sprawy pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania skarżącej przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Ł. W postanowieniu organ zawarł pouczenie, że usunięcia braków formalnych należy dokonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania oraz poinformował, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia. Przesyłka zawierająca wezwanie do usunięcia braków została doręczona adresatowi przez Pocztę Polską w dniu 28 lipca 2017 r. O powyższym wezwaniu powiadomiono również stronę postępowania w dniu 18 lipca 2017 r.

Z uwagi na fakt, iż w ustawowym terminie nie przedłożono pełnomocnictwa dla adwokat A.S. do występowania w imieniu skarżącej, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. w dniu 30 sierpnia 2017 r. wydał postanowienie o pozostawieniu odwołania M.P.-C. bez rozpatrzenia. Przedmiotowe postanowienie skierowane zostało do strony postępowania i doręczone M.P.-C. w dniu 8 września 2017 r. Postanowienie przesłane zostało również do wiadomości adwokat A.S., która otrzymała je w dniu 18 września 2017 r.

W dniu 16 października 2017 r. M.P.-C., reprezentowana przez adwokat A.S., wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia, w której zawarte zostało żądanie uchylenia powyższego postanowienia oraz zasądzenia kosztów postępowania. Skarżąca wskazała na rażące naruszenie:

1)

art. 138a § 1 o.p. poprzez odmowę uznania prawa strony do działania poprzez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, w sytuacji w której strona udzieliła pełnomocnictwa;

2)

art. 169 § 1 o.p. poprzez brak wezwania do usunięcia braku formalnego odwołania - pismo organu doręczone w dniu 28 lipca 2017 r. dotyczyło innej sprawy i innego podmiotu;

3)

art. 236 § 1 o.p. poprzez uniemożliwienie stronie złożenia zażalenia od wydanego przez organ postanowienia w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia;

4)

błąd w ustaleniu stanu faktycznego polegający na przyjęciu, iż w dniu 28 lipca 2017 r. organ wezwał pełnomocnika do usunięcia braków odwołania poprzez przedłożenie pełnomocnictwa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369; dalej jako: "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Z dyspozycji art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. wynika natomiast, że sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Z kolei w myśl art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Termin do wniesienia skargi należy uznać za zachowany, gdy w ustawowym terminie, strona skarżąca nadała skargę w polskim urzędzie pocztowym na adres organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, że zaskarżone postanowienie zostało skutecznie i prawidłowo doręczona stronie skarżącej w dniu 8 września 2017 r., czego dowodem jest znajdujące się w aktach sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru, opatrzone datą i podpisem. Należy zaznaczyć, iż kopię zaskarżonego postanowienia organ przesłał również do wiadomości adwokat A.S. Skoro jednak organ odwoławczy, mimo wystosowania wezwania w trybie art. 169 § 1 o.p., nie otrzymał w ustawowym terminie pełnomocnictwa od adwokata, który sporządził i podpisał odwołanie, to był zobligowany wysłać postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia bezpośrednio do strony. Na dzień wydania zaskarżonego postanowienia organ nie dysponował bowiem dokumentem potwierdzającym, że M.P.-C. jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. A zatem termin do wniesienia skargi, upływał w niniejszej sprawie w dniu 8 października 2017 r. Przesyłkę zawierającą skargę nadano natomiast dopiero w dniu 16 października 2017 r., czego potwierdzeniem jest pieczęć Urzędu Pocztowego na kopercie, zawierającej przesyłkę listową.

W sprawie uchybiono zatem ustawowemu trzydziestodniowemu terminowi, przewidzianemu do wniesienia skargi.

Sąd, mając na uwadze powyższe na zasadzie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono stosownie do treści art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

D.Cz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.