III SA/Łd 1079/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203067

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 2017 r. III SA/Łd 1079/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki Komandytowej z siedzibą w S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne postanawia: odrzucić skargę.d.j.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka Komandytowa z siedzibą w S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 grudnia 2016 r. strona skarżąca wezwana została do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej (KRS, statut...) zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono stronie skarżącej w dniu 2 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu, w tym i wniesienie skargi do Sądu, przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu (art. 28 p.p.s.a.). Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu (art. 29 p.p.s.a.). Z kolei, jak stanowi art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., skargę, w której pomimo wezwania nie zostały uzupełnione w terminie braki formalne, Sąd odrzuca.

W niniejszej sprawie skarga została wniesiona przez skarżącą spółkę, a w jej imieniu pod skargą umieszczono "parafkę". Do skargi nie został dołączony aktualny na dzień wniesienia skargi odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wobec powyższego Sąd wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia tego braku formalnego skargi. Wezwanie doręczono Spółce w dniu 2 stycznia 2017 r., zatem 7-dniowy termin na uzupełnienie braków skargi upłynął bezskutecznie w dniu 9 stycznia 2017 r.

W tej sytuacji, uznać należy, że w niniejszej sprawie skarżąca spółka nie usunęła braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej. Brak jest zatem możliwości stwierdzenia, kto podpisał się pod skargą i czy na dzień jej wniesienia był osobą uprawnioną do reprezentacji spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

d.j.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.