III SA/Łd 1061/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2641571

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 marca 2019 r. III SA/Łd 1061/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Krzemieniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 marca 2019 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (obecnie B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności wynikającej z długu celnego postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2. zwrócić A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (obecnie B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.) kwotę 205 (dwieście pięć) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowanego w dniu 4 stycznia 2019 r., pod poz. 26. a.l.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (obecnie B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) wydaną w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności wynikającej z długu celnego.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. wnosił o jej oddalenie.

W piśmie procesowym z dnia 8 marca 2019 r. pełnomocnik skarżącej spółki oświadczył, iż cofa wniesioną skargę. Uzasadniając wskazał, iż prawomocnymi wyrokami z dnia 19 lutego 2019 r., I GSK 1256/16 oraz I GSK 1257/16 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 6 lipca 2016 r., III SA/Łd 359/16 oraz III SA/Łd 360/16 orzekających o oddaleniu skarg na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Ł. odnoszących się w istocie do właściwej klasyfikacji celnej takich samych towarów, jak w przedmiotowej sprawie. Powyższe oznacza, iż Sąd uznał za zasadne stanowisko organu celno-skarbowego za prawidłowe, a co za tym idzie dalsze popieranie przedmiotowej skargi byłoby nieracjonalne i niecelowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) -dalej: p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zawraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W niniejszej sprawie, po wniesieniu przedmiotowej skargi, pismem procesowym z dnia 8 marca 2019 r. pełnomocnik skarżącej spółki oświadczył, iż z uwagi na wydanie przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroków z dnia 19 lutego 2019 r., I GSK1256/16 oraz I GSK 1257/16 orzekających o oddaleniu skarg kasacyjnych, a co za tym idzie podzielających stanowisko organów celno-skarbowych, co do prawidłowej klasyfikacji celnej takich samych towarów, jak w niniejszej sprawie, cofa wniesioną skargę.

W ocenie Sądu cofnięcie to jest skuteczne, gdyż stosownie do treści art. 60 p.p.s.a., nie zmierza do obejścia prawa, jak i nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. a. I

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.