Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2641478

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 lutego 2019 r.
III SA/Łd 1027/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sędziowie NSA: Teresa Rutkowska (spr.), Irena Krzemieniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2019 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) nr (...) w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) nr (...) Dyrektor (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 142 ust. 5 pkt 1 oraz art. 154 ust. 4,5,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wzniesionego przez A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., od decyzji Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) nr (...) w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, utrzymał w mocy postanowienie nr (...) Dyrektora (...) Oddziału Narodowego w Ł. z dnia (...) oraz decyzję nr (...) Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...).

Z akt sprawy wynika, że Dyrektor (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy ogłosił postępowanie konkursowe w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia 03.4600.032.02 i okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18, B19 03.4600.132.02 na obszarze: 1002 - (...), 1004 - (...), 1006 - (...), 1008 - (...), 1020 - (...), 1021 - (...), 1061 - Ł. o kodzie postępowania 05.18.000080/LSZ/03/1/01 - na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

W ogłoszeniu przedmiotowego konkursu ofert wskazano wartość zamówienia na okres rozliczeniowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nie większą niż 1 773 034,00 zł. W ogłoszeniu wskazano również maksymalną liczbę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania, tj. 2.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 4 oferentów: A Sp. z o.o., M. O., B Sp. z o.o., C Sp. z o.o. Sp. K.

W części jawnej konkursu ofert komisja konkursowa dokonała oceny formalno-prawnej złożonych ofert stwierdzając, że wszystkie złożone oferty zawierają braki. Do oferentów wysłano wezwania do uzupełnienia braków. C Sp. z o.o. Sp. K. nie uzupełnił braków we wskazanym terminie, na skutek czego jego oferta została odrzucona. Pozostali Oferenci, w tym A sp. z o.o. uzupełnili braki w terminie i ich oferty zostały przyjęte do dalszej części postępowania.

W dniu 6 lutego 2018 r. Komisja konkursowa przesłała do A sp. z o.o. drogą elektroniczną pismo informujące, że wobec stwierdzonych rozbieżności pomiędzy udzieloną przez Oferenta odpowiedzią na pytanie ankietowe 1.5.1.1., a koniecznością udokumentowania posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego Komisja postanowiła wyjaśnić przedmiotową rozbieżność w drodze przeprowadzenia oględzin, w związku z tym wcześniejsze wezwanie do usunięcia rozbieżności, które zostało przesłane 2 lutego 2018 r. należy uznać za bezprzedmiotowe. Takie same pisma skierowano także do pozostałych oferentów. O przeprowadzeniu oględzin komisja postanowiła na spotkaniu w dniu 5 lutego 2018 r., na dowód czego sporządzona została notatka podpisana przez członków komisji.

W dniu 14 lutego 2018 r. na posiedzeniu komisji, Przewodnicząca komisji, w obecności jej członków zawiadomiła A o planowanych na dzień 15 lutego 2018 r. oględzinach w związku z trwającym postępowaniem konkursowym. Jak wynika ze sporządzonego na tę okoliczność oświadczenia, w trakcie rozmowy przekazana została informacja, że zespół kontrolujący upoważniony do weryfikacji oferenta będzie sprawdzał pomieszczenia, w których realizowane są świadczenia zdrowotne, sprzęt i aparaturę wskazaną w formularzu ofertowym, a także przeglądy w paszportach technicznych sprzętów i aparatury medycznej. Oferent został poproszony także o okazanie decyzji Sanepidu o odbiorze oddziału i innych pomieszczeń.

Oględziny przeprowadzone zostały także u pozostałych oferentów, którzy podobnie jak skarżąca, byli informowani o tym telefonicznie dzień wcześniej.

15 lutego 2018 r. Zespół kontrolujący, wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji konkursowej na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1980 z późn. zm.), przeprowadził weryfikację oferenta A Sp. z o.o. w Ł. W trakcie przeprowadzanych oględzin obecny był Prezes Zarządu Spółki Z. K.

Wyniki ww. weryfikacji opisuje dokument "Wyniki weryfikacji oferenta" sporządzony 15 lutego 2018 r., z którego wynika, że okazany sprzęt jest zgodny z załącznikiem nr 1 do Wyników weryfikacji oferenta i niezgodny z RMZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 z późn. zm.). "Nie okazano paszportu aparatu rentgenowskiego, niektóre pozycje - zasoby sprzętowe nie mają paszportu, a niektóre nie mają ważnego przeglądu na dzień składnia ofert i na dzień oględzin. Podczas oględzin przyjechał serwisant sprzętu, który na oddzielnych kartach (nie w paszportach) z datą wsteczną - 30 listopada 2017 r. wystawił potwierdzenia przeglądów sprzętu do listopada 2018 r. - w załączeniu. Oględziny odbyły się z udziałem Pana Z. K., który przed podpisaniem protokołu musiał iść na zabieg i dlatego nie mógł podpisać protokołu. Pan Z. K. nie określił czasu kiedy będzie ponownie dostępny i będzie mógł podpisać protokół i nie upoważnił nikogo do ww czynności"

W dniu 16 lutego 2018 r. Prezes Zarządu Spółki A skierował do komisji drogą elektroniczną pismo, w którym w związku z nieprzeprowadzeniem w sposób formalny kontroli w dniu 15 bm, prosi o dokonanie weryfikacji w dniu 19 lub 21 lutego. W tym samym dniu złożone zostało w (...) Oddziale Wojewódzkim NFZ pismo, do którego załączone zostały dokumenty uzupełniające do przedstawianych danych, w tym karty techniczne niektórych sprzętów oraz zaświadczenie z Sanepidu. Wyjaśniono także, że powodu prowadzonych w ostatnim okresie prac remontowych i budowlanych oraz przenoszenia magazynów, część dokumentacji technicznej i biurowej znajdowała się w innych pomieszczeniach Szpitala. Dlatego też mogły być one nie przedstawione osobom wizytującym przez niedoświadczonych i nieupoważnionych w tym zakresie pracowników.

W dniu 19 lutego 2018 r. skarżąca spółka skierowała do komisji konkursowej kolejne pismo załączając dodatkowe dokumenty, w tym dodatkowe karty techniczne niektórych sprzętów.

W dniu 23 lutego 2018 r. Zespół kontrolujący przesłał do skarżącej spółki "Sprostowanie do protokołu wyników weryfikacji oferenta z dnia 15 lutego 2018 r." Sprostowano informację dotyczącą przyjazdu serwisanta sprzętu i wystawiania z datą wsteczną na oddzielnych kartkach potwierdzenia przeglądów.

W dokumencie wpisano: "Gdy członkowie Zespołu kontrolującego zapisywali w Załączniku nr 1 do Wyników weryfikacji oferenta, że niektóre sprzęty mają przegląd do listopada 2017 r. Pan Z. K. w obecności pracowników (...) NFZ oświadczył, że zadzwoni do serwisanta, a następnie w rozmowie telefonicznej (...) poinformował serwisanta, że nie posiada przeglądów sprzętu i poprosił go o przybycie. Po zakończeniu rozmowy (...) poinformował członków Komisji, że serwisant przyjedzie do placówki. Następnie członkowie Zespołu poprosili (...) o potwierdzenie otrzymania upoważnień pracowników (...) NFZ uczestniczących w weryfikacji oferenta. Pan Z. K. wyszedł z pomieszczenia zabierając ze sobą upoważnienia i już nie wrócił. Zespół kontrolujący miał już wtedy wypełniony Załącznik nr 1 do Wyników weryfikacji oferenta i napisany Protokół wyników weryfikacji oferenta." Z dalszej części pisma wynika, że po ok 40 min pracownik spółki, przyniósł na oddzielnych kartach przeglądy sprzętu bez przeglądu USG, które zespół kontrolujący przyjął. Nie było informacji kiedy Z. K. wróci i nikogo nie upoważnił do podpisania dokumentów.

W związku z otrzymaniem sprostowania Spółka A w piśmie z 23 lutego stwierdziła m.in., że nie uznaje wizyty w dniu 15 lutego 2018 r. za kontrolę ze względu na braki formalne tj. nieprzedstawienie upoważnienia imiennego i dokumentów imiennych upoważniających do kontroli i brak wpisów do książki kontroli Szpitala. Osoba serwisująca sprzęt potwierdziła jedynie, że przeglądy i dokumentacja były na pewno i należy ich szukać na miejscu w Szpitalu, a odnalezione brakujące dokumenty zostały dostarczone do NFZ.

Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 r. Komisja konkursowa podjęła decyzję o odrzuceniu oferty A Spółki z o.o. w Ł. wskazując, że w czasie przeprowadzanych w dniu 15 lutego 2018 r. czynności weryfikacyjnych oferent na żądanie zespołu nie przedłożył aktualnych przeglądów technicznych, jak również dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania 10 sztuk sprzętu (defibrylatora, laserów okulistycznych, mikroskopu, respiratora, aparatu rentgenowskiego, fakoemulsyfikatorów, ultrasonografu biomikroskopowego i USG) wymienionego w formularzu ofertowym. Skoro prowadzona weryfikacja miała na celu porównanie informacji zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym, to bezspornym w ocenie komisji było, że okazany przez oferenta sprzęt konieczny do udzielania świadczeń nie odpowiadał wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

W dniu 1 marca 2018 r. Spółka A złożyła protest na czynność Komisji konkursowej, polegającą na odrzuceniu oferty. W złożonym podniosła, że czynność podjęta przez komisję konkursową doprowadziła do naruszenia następujących przepisów prawa: 1. art. 149 ust. 1 pkt 7 u.ś.o.z. w związku z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez uznanie niespełniania przez Oferenta warunków wymaganych w zakresie sprzętu objętego złożona ofertą;

2. § 10 ust. 2 i ust. 4 Zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ z 2017 r. poz. 18 z późn. zm.) w związku z § 14 ww Zarządzenia poprzez uznanie, iż paszporty techniczne oraz potwierdzenia dokonania przeglądów sprzętu Oferenta stanowią część składową oferty, którą Oferent jest związany;

3. § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1980 z późn, zm.) poprzez zaniechanie pisemnego zawiadomienia Oferenta o terminie i zakresie przeprowadzenia weryfikacji;

4. art. 149 ust. 3 u.ś.o.z. oraz art. 134 ust. 1 u.ś.o.z. poprzez zaniechanie przez komisję konkursową wezwania Oferenta do uzupełnienia braków formalnych w zakresie sprzętu ujawnionego przez Oferenta w złożonej ofercie;

5. § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1980 z późn, zm.) poprzez błędną wykładnię przepisu polegającą na przyjęciu przez Komisję konkursową, iż dokumenty potwierdzające dane informacje winny zostać przedstawione w czasie trwania weryfikacji u Oferenta.

Protest jako bezzasadny, został oddalony przez Komisję, a powiadomienie o rozstrzygnięciu protestu wraz z uzasadnieniem zostało przesłane Spółce A w dniu 7 marca 2018 r. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu, ustosunkowując się do zgłoszonych zarzutów, komisja podkreśliła, że składając ofertę do niniejszego postępowania Oferent dołączył do niej m.in. " Oświadczenie oferenta" wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Zarządzenia 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r., iż zapoznał się z przepisami tego zarządzenia, warunkami zawierania umów, ogólnymi warunkami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wzorami umów określonymi w zarządzeniach Prezesa NFZ dotyczących warunków zawierania i realizacji umów o świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapewnił "że dane przedstawione w ofercie i niniejszych oświadczeniach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym". To jednoznaczne w swej treści oświadczenie uprawnia zatem do wniosku, że Oferent nie tylko zobowiązał się do przestrzegania obowiązujących w postępowaniu konkursowym regulacji, ale również był świadomy ich treści oraz zdawał sobie sprawę z konsekwencji ich nieprzestrzegania. Powyższe oznacza zatem, że Oferent zgodził się na zastosowanie wobec niego m.in. regulacji wynikających z przepisu § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, zgodnie z którym to przepisem Komisja konkursowa może przeprowadzić weryfikacje oferenta w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, w szczególności przez oględziny pomieszczeń i urządzeń (...), a także zażądać przekazania dokumentów potwierdzające dane i informacje przekazane w toku postępowania przez Oferenta. Powyższą weryfikację komisja konkursowa zdecydowała się przeprowadzić u Oferenta, do czego była uprawniona. Weryfikacja przeprowadzona u Oferenta nie była jedyną w niniejszym postępowaniu. Komisja konkursowa zdecydowała bowiem o przeprowadzeniu weryfikacji również u pozostałych uczestników przedmiotowego postępowania.

W wyniku przeprowadzanych u Oferenta, w dniu 15 lutego 2018 r., czynności weryfikacyjnych na żądanie zespołu nie przedłożono aktualnych przeglądów technicznych, jak również dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania następującej aparatury:

□ defibrylator o numerze seryjnym 6592,

□ laser okulistyczny LIGHTLAS 532 nm o numerze seryjnym LC15-9610,

□ laser okulistyczny YG 0004 o numerze seryjnym YG12-9621,

□ mikroskop Zeiss o numerze seryjnym 332836,

□ respirator o numerze seryjnym 8409609,

□ aparat rentgenowski JHEF Bestchart AG&RALCO o numerze seryjnym 83193/19568, fakoemulsyfikator o numerze seryjnym 1096producent Harizon model HZN - 2030,

□ fakoemulsyfikator o numerze seryjnym 200951609 producent D.O.R.C Int.B. V model ASędzia SOCIATE 6700, ultrasonograf biomikroskopowy (UBM) producent SONOMED model PACSCAN 300A o numerze seryjnym 030-0205-2934,

□ USG producent SIEMENS modelX300 model 10132402 o numerze seryjnym 070418.

Wyżej wymieniony sprzęt, zgodnie z RMZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 z późn. zm.) został wykazany przez Oferenta w formularzu ofertowym i jest wymagany do realizacji świadczeń objętych przedmiotowym postępowaniem. W oświadczeniu złożonym do oferty oferent wskazał, że spełnia inne wymogi określone w odrębnych przepisach dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, czyli również te określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211). W myśl art. 90 ust. 6. ww. ustawy Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu. W kolejnym ust. 7 ww. przepisu wskazano, że Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w ust. 6. Przy czym, zgodnie z ust. 8 tego przepisu, dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Skoro zatem prowadzona u Oferenta weryfikacja miała na celu porównanie informacji zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym, to bezspornym jest, iż okazany przez Oferenta, w dacie oględzin, sprzęt konieczny do udzielania świadczeń będących przedmiotem niniejszego postępowania nie odpowiadał ww. wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Komisja uznała, że wbrew twierdzeniom wnoszącego protest - Oferent został skutecznie zawiadomiony o terminie i zakresie weryfikacji. Powyższe zostało potwierdzone w dokumencie sporządzonym na tę okoliczność na posiedzeniu Komisji konkursowej w dniu 14 lutego 2018 r., z którego wynika iż Przewodnicząca Komisji konkursowej, w obecności pozostałych członków Komisji, zawiadomiła telefonicznie o weryfikacji oferty w zakresie prawdziwości i prawidłowości danych w niej zawartych. W przedmiotowym dokumencie brak jest informacji o zastrzeżeniu Oferenta co do zaproponowanego terminu wizytacji. Wszyscy Oferenci zostali powiadomieni o konieczności przygotowania paszportów technicznych do sprzętu zgłoszonego w formularzu ofertowym. Należy również podkreślić, iż przedmiotowy dokument został podpisany w obecności i przez wszystkich członków komisji konkursowej.

W ocenie Komisji, tak sporządzona dokumentacja zawiadomienia spełnia wymagania § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy. Komisja stwierdziła, że oferent trafnie zauważył, iż w postępowaniu konkursowym obowiązuje zasada pisemności pod rygorem nieważności (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia), jednakże w ust. 2 tego przepisu wprost wskazano, że za zachowanie formy pisemnej uważa się także zapis treści czynności w protokole przeprowadzenia postępowania. Ponieważ obowiązująca procedura konkursowa nie wprowadza wzoru takiego protokołu, to w ocenie Komisji konkursowej, zasadnym było potwierdzenie przez wszystkich członków Komisji dokonania omawianej czynności w formie pisemnej. Mając na uwadze powyższe, wobec dokonanych ustaleń telefonicznych co do zakresu i terminu oględzin Oferent winien być zatem przygotowany na weryfikację w każdym zakresie dotyczącym prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, zwłaszcza że złożył oświadczenie, zgodnie z którym "dane przedstawione w ofercie (...) są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym", a w szczególności w zakresie wskazanym telefoniczne. Podobnie bezpodstawne pozostają pozostałe zarzuty zgłoszone na etapie protestu, a dotyczące naruszenia przez Komisję konkursową przepisów art. 149 ust. 3 u.ś.o.z. oraz art. 134 ust. 1 u.ś.o.z. a także § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy. Wyjaśniono, że Komisja konkursowa w trakcie prowadzonego postępowania zastosowała wobec wszystkich uczestników jednolite zasady badania zadeklarowanego w złożonych ofertach sprzętu i aparatury medycznej ze stanem faktycznym. Weryfikację przeprowadzono u wszystkich oferentów biorących udział w przedmiotowym postępowaniu konkursowym, w tym również w miejscu zadeklarowanym przez Oferenta, i tylko w tym miejscu nie zostały spełnione wymagania, co do których Oferent się zobowiązał. Z opisanych względów Komisja konkursowa nie przyjęła złożonych przez Oferenta wyjaśnień wraz z załączonymi dokumentami uzupełniającymi, które wpłynęły do Komisji konkursowej w dniu 16 lutego 2018 r., a następnie w dniu 20 lutego 2018 r. Ww. dokumenty, stanowiące potwierdzenie dokonania przez Oferenta koniecznych przeglądów technicznych zgłoszonego do oferty sprzętu medycznego, zostały bowiem złożone po terminie przeprowadzonej przez pracowników Oddziału weryfikacji. Takie działanie Oferenta należy zatem uznać za spóźnione, w uwzględnieniu zasady równego traktowania świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy, a także prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Podkreślono, że sformalizowane postępowanie konkursowe nie przewiduje przedkładania przez oferenta dokumentów na dowolnym etapie i w dowolny sposób. Dopuszczenie do sytuacji, w której Komisja konkursowa dowolnie przyjmuje w toku konkursu, po chwili związania ofertą, po upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych i weryfikacji, kolejnych dokumentów stanowiłoby także naruszenie jednej z podstawowych zasad postępowania w sprawie zwarcia umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. zasady równego traktowania świadczeniodawców i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji wynikającej z art. 134 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Oferta Skarżącego, jako podlegająca odrzuceniu, nie została zakwalifikowana do części niejawnej. Do części niejawnej zostały zakwalifikowane oferty złożone przez Świadczeniodawców: M. O. i B Sp. z o.o.

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...) w dniu 7 marca 2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania. W rozstrzygnięciu postępowania komisja konkursowa dokonała wyboru ww. ofert. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania została opublikowana na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że wypełniona została dyspozycja art. 151 ust. 2 ustawy, który stanowi o jawności informacji o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dnia (...) do Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego NFZ wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania złożone przez A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., w którym zarzucono naruszenie:

1. art. 149 ust. 1 pkt 7 u.ś.o.z w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. - dalej: u.dz.l.) oraz § 7 ust. 1 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: OWU) poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i dokonanie wyboru oferty złożonej przez oferenta M. O. (prowadzącego zakład leczniczy Szpital (...)) pomimo, iż nie spełnia on wymogu posiadania pomieszczeń urządzeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych z uwagi na brak windy łóżkowej umożliwiającej komunikację pacjenta na łóżku pomiędzy salą operacyjną położoną na pierwszym piętrze budynku a pozostałymi pomieszczeniami znajdującymi się na innych kondygnacjach, w tym z wyjściem z budynku;

2. art. 149 ust. 7 pkt 7 u.ś.o.z. w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 u.dz.l. oraz § 7 ust. 1 OWU w zw. z art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 -dalej: u.w.m.) poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i odrzucenie oferty skarżącego wobec nieuzasadnionego zarzutu niespełnienia wymogu posiadania sprzętu i aparatury medycznej posiadających stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty, pomimo przestawienia przez Oferenta niezbędnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunku na dzień złożenia oraz związania ofertą, co skutkowało przeprowadzeniem części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

3. art. 149 ust. 3 u.ś.o.z. w zw. z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisu konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (dalej: Rozporządzenie MZ ws. postępowania w sprawie zawarcia umowy) oraz § 17 ust. 2 Rozporządzenia MZ ws. postępowania w sprawie zawarcia umowy poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na zaniechaniu wezwania skarżącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty, co skutkowało niewłaściwą oceną jego oferty i uznaniem, że Oferent nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i w konsekwencji doprowadziło do bezzasadnego odrzucenia jego oferty i przeprowadzenia części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

4. § 5 ust. 1 i 2 oraz § 17 ust. 2 rozporządzenia MZ ws. postępowania w sprawie zawarcia umowy poprzez błędną wykładnię przepisu polegająca na uznaniu, że "przekazanie dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta" winno nastąpić bez uprzedniego wezwania, w momencie trwania weryfikacji u oferenta, w sytuacji gdy norma prawna wskazuje, iż Organ może przeprowadzić weryfikację pomieszczeń lub urządzeń, zaś w odniesieniu do dokumentów uprawnienie do zażądania ich przekazania przepis definiuje jako odrębną czynność, która winna być realizowana z zachowaniem rygorów płynących z normy wyrażonej w art. 149 ust. 3 u.ś.o.z., a więc na pisemne wezwanie ze wskazaniem terminu realizacji, uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia braków przez Oferenta oraz niewłaściwe zastosowanie polegające na niewłaściwym zawiadomieniu, dokumentowaniu i przeprowadzeniu czynności weryfikacji Oferenta a także dokonanie weryfikacji w zakresie wykraczającym poza przedmiot dopuszczalnej weryfikacji, co skutkowało niewłaściwą oceną jego oferty i uznaniem że Oferent nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i w konsekwencji doprowadziło do bezzasadnego odrzucenia jego oferty i przeprowadzenia części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

5. § 10 ust. 2. i ust. 4 Zarządzenia Nr 1812017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ) w zw. z § 14 tego Zarządzenia poprzez niewłaściwą wykładnię i uznanie, iż paszporty techniczne oraz potwierdzenia dokonania przeglądów sprzętu oferenta stanowią część składową oferty, oraz że przepisy i zasady dotyczące części składania i związania ofertą należy stosować także w odniesieniu do ww. dokumentów, mimo iż nie zostały one wskazane w przepisach ofertowy jako element oferty, co skutkowało niewłaściwą oceną jego oferty i uznaniem że Oferent nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i w konsekwencji doprowadziło do bezzasadnego odrzucenia jego oferty i przeprowadzenia części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

6. 134 ust. 1 u.ś.o.z. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie naruszenie zasady równego traktowania oferentów uczestniczących w postępowaniu konkursowym i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji na skutek uniemożliwienia Skarżącemu zgodnego z procedurą wyjaśnienia braków formalnych oferty i bezzasadne pominięcie uzupełnienia braków i nie uwzględnienie dokumentów poświadczających spełnienie przez Skarżącego wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zarówno na dzień złożenia oferty jak i w całym okresie związania ofertą - co skutkowało niewłaściwą oceną jego oferty i uznaniem, że Oferent nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i w konsekwencji doprowadziło do bezzasadnego odrzucenia jego oferty i przeprowadzenia części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

7. § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MZ ws. postępowania w sprawie zawarcia umowy poprzez nierzetelne prowadzenie dokumentacji postępowania przejawiające się w niezałączeniu do akt korespondencji prowadzonej przez Organ i Skarżącego drogą elektroniczną, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy oraz - w kontekście rozstrzygania wątpliwości wynikających z niewłaściwego udokumentowania przebiegu postępowania na niekorzyść Oferenta - świadczy o naruszeniu wobec niego zasady równego traktowania i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Skarżący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania w całości i przeprowadzenie z udziałem Skarżącego -A Sp. z o.o. - postępowania w trybie rokowań oraz wstrzymanie, na podstawie art. 154 ust. 2 u.ś.o.z., zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu rozpatrzenia niniejszego odwołania.

W dniu 22 marca 2018 r. skarżący złożył uzupełnienie odwołania, w którym podniósł, że podmiot prowadzony przez M. O. -(...) Centrum Medyczne z siedzibą w Ł. na dzień złożenia oferty konkursowej nie spełniał warunków określonych w odpowiednich przepisach dla podmiotu udzielającego świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego - chirurgii jednego Dnia okulistyka. Zgodnie bowiem z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane w przypadku istotnej zmiany w zakresie warunków sanitarnych ochrony przeciw pożarowej lub zmianie obciążeń konieczne jest uzyskanie zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania. W omawianym przypadku jeśli pomieszczenia były użytkowane wcześniej jako przychodnia lub pomieszczenia handlowo-uslugowe /(...) / następuje zmiana kategorii zagrożenia ludzi z ZL III na ZL II dla prowadzonej działalności szpitala chirurgii jednego dnia. Łączy się to z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków określonych przepisami dla tego typu budynku i rodzaju prowadzonej działalności. W omawianym przypadku firmy (...) prowadzącej działalność szpitalną na I piętrze budynku przy ul. A 29 nie mogło dojść do uzyskania zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania na działalność szpitalną ze względu nie spełnienie wymaganych warunków dla obiektu ZL II wobec następujących nieprawidłowości:

1. Brak wydzielenia i zapewnienia oddymienia klatki schodowe, co stanowi zagrożenie życia i zdrowia pacjentów i personelu.

2. Nie zapewnienie prawidłowej szerokości czynnej biegu schodów, która wynosi ok. 120 cm zamiast wymaganej szerokości 140cm, co stanowi zagrożenie dla ewakuacji z I piętra budynku, przez co zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów leczonych i personelu.

3. Nie zapewnienie wymaganej wysokości stopnic schodowych które nie mogą przekraczać 15 cm dla obiektów klasy ZL II, a w obiekcie są wysokości 17 cm.

4. Nie zapewnienie możliwości ewakuacji pacjentów na łóżku szpitalnym w sytuacji zagrożenia wobec braku dedykowanej windy łóżkowej, jak również osób niepełnosprawnych na wózkach wobec braku odpowiednich wymiarów windy.

W dniu 27 marca 2018 r. skarżący zgłosił kolejne zarzuty, po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym w sprawie tj.:

* naruszenie art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw.z. art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej poprzez nieodrzucenie w toku postępowania oferty M. O. (...) Centrum Medyczne wobec:

- niespełnienia przezeń warunków ogólnoprzestrzennych;

- oraz niezgłoszenia w sposób prawidłowy do oferty aparatury medycznej, dla której nie zgłoszono numerów seryjnych bądź wskazano je błędnie;

* naruszenie art. 149 ust. 1 pkt 2 u.ś.o.z. wobec oświadczenia nieprawdy co do okoliczności wskazanych w pkt 1;

* naruszenia § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (dalej: Rozporządzenie MZ ws. postępowania w sprawie zawarcia umowy) -poprzez przeprowadzenie weryfikacji u oferenta (...) w sposób nierzetelny w stosunku do potencjału objętego złożoną przez niego ofertą wobec nieujawnienia numerów seryjnych aparatury medycznej bądź ujawnienia nieprawidłowych numerów, jak również zezwolenie na dokonywanie korekty w tym zakresie w toku kontroli, co wynika z dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania;

wniósł o:

1. przeprowadzenie na podstawie art. 78 § 1 k.p.a. postępowania dowodowego na okoliczność spełniania przez jednego z oferentów - podmiot prowadzony przez M. O. - (...) Centrum Medyczne w Ł. warunków określonych w odpowiednich przepisach dla podmiotu udzielającego świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego - chirurgii jednego dnia - okulistyka,

2. uwzględnienie wniesionego pisma oraz odwołania w całości oraz dokonanie ponownej oceny oferty A, z uwzględnieniem wszystkich złożonych przez niego oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów, a następnie, na podstawie tak ocenionej oferty Skarżącego, dokonanie ponownej klasyfikacji wszystkich ofert w rankingu końcowym i dokonanie ponownego wyboru świadczeniodawców;

3. wstrzymanie, na podstawie art. 154 ust. 2 u.ś.o.z., zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu rozpatrzenia niniejszego uzupełnienia do odwołania.

W dniu (...) Dyrektor (...) Oddziały Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydał decyzję nr (...), w której oddalił odwołanie wniesione przez Spółkę A w całości i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. do (...) NFZ wpłynął wniosek A Sp. z o.o. z dnia (...) o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej ww. decyzją, w którym podniesiono zarzut naruszenia:

1. art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy o.ś.o.z. w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: OWU) w zw. z § 68 ust. 1, § 245 oraz § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: rozporządzenie MI ws. warunków technicznych) poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty M. O. -(...). Centrum Medyczne oraz dokonanie jej wyboru celem realizacji umowy oddzielanie świadczeń, pomimo iż oferent ten nie spełniał wymaganych warunków określonych w przepisach prawa wobec:

(I) prowadzenia przez niego działalności w sposób sprzeczny z wymogiem posiadania pomieszczeń odpowiadających wymaganiom ogólnobudowlanym, co stanowi zagrożenie życia lub zdrowia osób w nim przebywających

(II) niezgłoszenia w sposób prawidłowy do oferty aparatury medycznej, dla której nie zgłoszono numerów seryjnych bądź wskazano je błędnie, co stanowi ponadto o popełnieniu kłamstwa ofertowego;

2. Naruszenie art. 149 ust. 1 pkt 2 u.ś.o.z. poprzez niewłaściwe zastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty pomimo oświadczenia przez wybranego oferenta, w osobie M. O. - (...) Centrum Medyczne, nieprawdy w złożonej przez niego ofercie, co do okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt (i);

3. Art. 149 ust. 1 pkt 7 u.ś.o.z. w zw. z art. 22 ust. 1 12 u.dz.l. oraz § 7 ust.,1 OWU w zw. z art. 90 ust. 6,7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i odrzucenie oferty skarżącego wobec nieuzasadnionego zarzutu niespełnienia wymogu posiadania sprzętu i aparatury medycznej posiadających stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty, pomimo przestawienia przez Oferenta niezbędnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunku na dzień złożenia oraz związania ofertą, co skutkowało przeprowadzeniem części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

4. Art. 149 ust. 3 u.ś.o.z. w zw. z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz § 17 ust. 2 tego rozporządzenia poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na zaniechaniu skutecznego wezwania Skarżącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia ofert, co skutkowało niewłaściwą oceną jego oferty i uznaniem że Oferent nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i w konsekwencji doprowadziło do bezzasadnego odrzucenia jego oferty i przeprowadzenia części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

5. § 5 ust. 1 i 2 oraz § 17 ust. 2 rozporządzenia MZ ws. postępowania w sprawie zawarcia umowy

- poprzez błędną wykładnię przepisu polegającą na uznaniu, że "przekazanie dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta " winno nastąpić bez uprzedniego wezwania, w momencie trwania weryfikacji u oferenta, w sytuacji gdy norma prawna wskazuje, że Organ może przeprowadzić weryfikację pomieszczeń lub urządzeń, zaś w odniesieniu do dokumentów uprawnienie do zażądania ich przekazania przepis definiuje jako odrębną czynność, która winna być realizowana z zachowaniem rygorów płynących z normy wyrażonej w art. 149 ust. 3 u.ś.o.z., a więc na pisemne wezwanie ze wskazaniem terminu realizacji, uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia braków przez oferenta,

- oraz niewłaściwe zastosowanie polegające na niewłaściwym i przez to nieskutecznym zawiadomieniu, dokumentowaniu i przeprowadzeniu czynności weryfikacji Oferenta a także dokonanie weryfikacji w zakresie wykraczającym poza przedmiot dopuszczalnej weryfikacji, co skutkowało niewłaściwą oceną jego oferty i uznaniem, że Oferent nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i w konsekwencji doprowadziło do bezzasadnego odrzucenia jego oferty i przeprowadzenia części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

6. naruszenie § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy poprzez przeprowadzenie weryfikacji u pozostałych oferentów biorących udział w przedmiotowym postępowaniu w sposób nierzetelny w stosunku do potencjału objętego złożonymi przez nich ofertami wobec nieujawnienia numerów seryjnych aparatury medycznej bądź ujawnienia nieprawidłowych numerów, jak również zezwolenie na dokonywanie korekty w tym zakresie w toku kontroli, co de facto oznacza przyzwolenie komisji na zmianę treści złożonej oferty poprzez zadeklarowanie w niej nowych sprzętów, w okresie związania ofertą, co wynika z dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania;

7. art. 134.1.u.ś.o.z. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i naruszenie zasady równego traktowania oferentów uczestniczących w postępowaniu konkursowym i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji na skutek zezwolenia na dokonanie przez pozostałych uczestników, w trakcie ich weryfikacji, zmian w treści złożonych przez nich ofert poprzez zgłoszenie identyfikowanych wg numerów seryjnych aparatury i sprzętu, przy jednoczesnym uniemożliwieniu Skarżącemu zgodnego z procedurą wyjaśnienia braków formalnych oferty, bezzasadne pominięcie uzupełnienia braków i nieuwzględnienie dokumentów poświadczających spełnienie przez skarżącego wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zarówno na dzień złożenia oferty jak i w całym okresie związania ofertą - co skutkowała niewłaściwą ocena jego oferty i uznaniem że oferta nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa i w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i w konsekwencji doprowadziło do bezzasadnego odrzucenia jego oferty i przeprowadzenia części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

8. § 8 ust. 2. pkt 2 rozporządzenia MZ ws. Postępowania w sprawie zawarcia umowy poprzez nierzetelne prowadzenie dokumentacji postępowania przejawiające się w niezałączeniu do akt korespondencji prowadzonej przez Organ i Skarżącego drogą elektroniczną, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy oraz - w kontekście rozstrzygania wątpliwości wynikających z niewłaściwego udokumentowania przebiegu postępowania na niekorzyść Oferenta - świadczy o naruszeniu wobec niego zasady równego traktowania i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji;

9. Art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i nieprawidłowe ustalenie stanu faktycznego istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy w zakresie dotyczącym spełnienia przez oferenta (...). warunków zadeklarowanych w ofercie;

10. Art. 78 § 1 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie wyrażające się w nieuwzględnieniu wniosku Skarżącego o przeprowadzenie postępowania dowodowego na okoliczność spełniania przez (...) warunków wynikających z przepisów prawa.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. wpłynęło pismo skarżącego datowane na dzień 24 maja 2018 r. zatytułowane "W sprawie z odwołania od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr (...) (...)". W piśmie tym Wnioskodawca podtrzymał dotychczasowe zarzuty i wnioski; załączył także kopie odpowiedzi Wojewody (...) z dnia (...). W związku z działaniami kontrolnymi prowadzonymi przez PINB i Straż Pożarną w miejscu prowadzenia działalności przez (...), Skarżący wniósł o odroczenie wydania decyzji w sprawie odwołania do czasu pozyskania stosownych informacji.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. do organu wpłynęło też pismo Z. K. (Prezes A Sp. z o.o.) do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) dot. udzielenia informacji publicznej dot. podmiotu medycznego (...)- M. O.

Organ działając na zasadzie art. 98 § 1 k.p.a. wystosował do pozostałych stron postępowania pisma z dnia 26 kwietnia 2018 r. z zapytaniem w przedmiocie wyrażenia zgody czy sprzeciwu na zawieszenie przedmiotowego postępowania administracyjnego. Oferent M. O. faksem z dnia 27 kwietnia 2018 r. oświadczył, iż nie wyraża zgody na zawieszenie tego postępowania administracyjnego (pismo wpłynęło do organu w dniu 4 maja 2018 r.).

W dniu 4 maja 2018 r. Dyrektor (...) wydał Postanowienie nr (...), którym odmówił zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. W związku z toczącym się postępowaniem, pismami z dnia 9 maja 2018 r. organ zwrócił się do:

- (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł. o udzielenie następujących informacji:

1. czy podmiot leczniczy M. O., al. ks. kard. (...) 29 w Ł., wykonujący tam działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

2. czy podmiot leczniczy M. O. w zakresie swojej działalności w szczególności w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia w obiekcie przy al. A29 w Ł. wykonuje ww. działalność zgodnie z przepisami określającymi warunki jej wykonywania.

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. o udzielnie następujących informacji:

1. czy podmiot leczniczy M. O. w obiekcie budowlanym usytuowanym przy al. A29 w Ł. wykonujący tam działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi;

2. czy w ww. obiekcie budowlanym w zakresie prowadzonej prze podmiot leczniczy M. O. działalności została w ostatnim czasie przeprowadzona kontrola w przez organ nadzoru budowalnego;

3. czy podmiot leczniczy M. O. w zakresie swojej działalności w szczególności w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia w obiekcie budowlanym przy al. A 29 w Ł. dokonał zamiany sposobu użytkowania w stosunku do dotychczasowych pozwoleń;

4. czy przedmiotowy obiekt budowlany spełnia warunki techniczne i inne wymagane przepisami prawa w ramach prowadzonej tam działalności: leczenie szpitalne-okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia.

- Państwowej Straży Pożarnej w Ł. o udzielnie następujących informacji:

1. czy podmiot leczniczy M. O. w obiekcie usytuowanym przy al. A 29 w Ł. wykonujący tam działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

2. czy w ww. podmiocie leczniczym została w ostatnim czasie przeprowadzona kontrola/inspekcja w przez Państwową Straż Pożarną.

3. czy podmiot leczniczy M. O., al. A29 w Ł. w zakresie swojej działalności w szczególności w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej; ogólnobudowlane wymogi przeciwpożarowe.

Pismem z dnia 10 maja 2018 r. zatytułowanym "Uwagi do protokołu z dn. 10 V 18" Skarżący podniósł, że:

1. materiały zawierają nieponumerowane dokumenty od dnia 13 marca 2018 r. do dnia 4 V 2018 r. Brak numeracji nie daje gwarancji kompletności materiałów.

2. Zauważono m. innymi brak odpowiedzi i oświadczeń członków komisji na wezwanie z dnia 25 kwietnia 2018 r. co nie pozwala na rzetelną ocenę odwołania i przedstawionych faktów;

3. W dokumentacji zauważono brak reakcji Dyrektora (...) NFZ na stawiane przez Spółkę zarzuty firmie (...). w zakresie niespełnienia przepisów ogólnobudowlanych i przeciwpożarowych dla działalności szpitalnej.

4. Zauważono istotne rozbieżności dotyczące przedstawionych dokumentów firmy (...). w zakresie podmiotu, który składał projekt i ma decyzję budowlaną - spółka jawna (...). Rehabilitacja z podmiotem który występuje w postępowaniu konkursowym - NZOZ AU Med. Centrum Medyczne

5. Decyzja (...) nie wskazuje na zgodę na budowę szpitala

6. W dokumentach nie znajduje się również zgoda na użytkowanie pomieszczeń na działalność szpitalną wydaną przez Nadzór Budowlany.

W dniu 14 maja 2018 r., do organu wpłynęło kolejne pismo Skarżącego z dn. 11 maja 2018 r. zatytułowane "Ustosunkowanie się strony do materiału zgromadzonego w toku postępowania konkursowego", w którym podtrzymano wszystkie podniesione dotychczas zarzuty i wnioski i dodatkowo zarzucono naruszenie:

I. art. 7 k.p.a. w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. poprzez ich niezastosowanie i nie podjęcie niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w zakresie spełniania przez oferenta M. O. warunków ogólnoprzestrzennych i w konsekwencji nieodrzuceniu jego oferty w sytuacji, gdy oferent nie czyni zadość warunkom stawianym w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, a w ofercie zawarł nieprawdziwe informacje;

II. art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez zaniechanie zawieszenia postępowania z urzędu wobec konieczności zwrócenia się do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie stosownych działań w związku ze zgłoszonymi podejrzeniami nieprzestrzegania przez jednego oferenta warunków stawianych prawem i wydanie opinii w tym przedmiocie z uwagi na jej znaczenie z punktu widzenia życia lub zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach, w których (...) prowadzi działalność

III. art. 10 § 1 k.p.a. w zw. z art. 73 § 1 k.p.a. poprzez wyznaczenie terminu przeglądania akt na 8-9 maja 2018 r. przy zamknięciu postępowania na dzień 14 maja 2018 r., w sytuacji, w której mając na względzie wykryte braki w aktach, mogą być one uzupełnione w czasie pomiędzy 9 a 14 maja, przez co organ uniemożliwia stronie zapoznanie się z kompletnym materiałem zgormadzonym w sprawie i ustosunkowaniem się do niego;

IV. art. 8 § 1 k.p.a. w zw. z art. 10 § 1 k.p.a. i art. 73 § 1 k.p.a. poprzez prowadzenie akt sprawy w sposób nierzetelny przejawiający się w braku numeracji stron zgromadzonych w nich dokumentów, co powoduje brak gwarancji ich kompletności i budzi wątpliwość, czy w pełni obrazują one podjęte przez organ działania. Skarżący wnosi także o przeprowadzenie na podstawie art. 78 § 1 k.p.a. postępowania dowodowego na okoliczność:

- prowadzenia przez (...) działalności w sposób sprzeczny z wymogiem posiadania pomieszczeń odpowiadających wymaganiom ogólnobudowlanym, w tym także warunkom płynącym z przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej, co stanowi zagrożenie życia lub zdrowia osób w nich przebywających

- zgodności odpowiedzi ankietowych tego oferenta ze stanem faktycznym.

W dniu 18 maja 2018 r. do organu wpłynął - przesłany do wiadomości wniosek A Sp. z o.o. skierowany do (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł. o udostępnienie informacji publicznej, w przedmiocie działań, jakie Organ podjął wobec wniesionego przez A wniosku o wszczęcie kontroli w stosunku do podmiotu leczniczego M. O. (...). Centrum Medyczne w Ł., wynikach kontroli bądź przyczynach zaniechania takiej kontroli.

Dnia 28 maja 2018 r. do organu wpłynęło pismo z dnia 24 maja 2018 r. z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ł. z informacją, iż rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie czy obiekt spełnia warunki techniczne i ustawy prawo budowlane w zakresie leczenia szpitalnego, okulistyki w obiekcie budowlanym w ł. przy ul. (...) 29 nastąpi w terminie 30 dni po zgromadzeniu materiału dowodowego.

Dnia 30 maja 2018 r. do (...) NFZ wpłynęło pismo z dn. 29 maja 2018 r. sporządzone przez A Sp. z o.o., a przesłane do wiadomości, adresowane do (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł. będące wnioskiem o wykreślenie na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1) i 3) ustawy o działalności leczniczej, podmiotu leczniczego prowadzonego przez M. O.(...).

W dniu 7 czerwca 2018 r. do (...) NFZ wpłynęło pismo z dn. 30 maja 2018 r. z Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. o wynikach kontroli przeprowadzonej w (...) przy ul. (...) w Ł. 26 kwietnia i 8 i 16 kwietnia 2018 r.

Dnia 1 czerwca 2018 r. drogą elektroniczną epuap przesłano z (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł. pismo stanowiące ustosunkowanie się do wezwania organu.

W dniu 12 czerwca 2018 r. do Dyrektora (...) NFZ wpłynęło pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia Centrala w W., zawierające skargę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Polskich, którego członkiem jest A Sp. z o.o. dot. przebiegu postępowania konkursowego nr (...) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia.

Pismem z dnia 2 lipca 2018 r. organ ponownie zwrócił się Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w związku z brakiem merytorycznej odpowiedzi na pismo Dyrektora (...) NFZ z dnia (...) związane w prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

Dnia 3 lipca 2018 r. do organu wpłynęło pismo z (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł. z dn. 29 czerwca 2018 r. adresowane do Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, z którego wynika, że czynności związane z wykreśleniem podmiotu leczniczego pn. M. O. zostaną podjęte w przypadku wydania przez właściwe organy prawomocnych decyzji zakazujących wykonywania działalności leczniczej przez ten podmiot. Pismo A Sp. z o.o. zawierające przypuszczenia o rażącym naruszeniu wymaganych warunków nie dają podstaw do wykreślenia tego podmiotu.

W dniu 10 lipca 2018 r. do Dyrektora (...) NFZ wpłynęło pismo z dn. 6 lipca 2018 r. z Narodowego Funduszu Zdrowia Centrala w W. nawiązujące do ww. skargi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Polskich, które zostało włączone do akt sprawy.

W dniu 18 lipca 2018 r. do Dyrektora (...) NFZ wpłynęło pismo z 17 lipca 2018 r. A Sp. z o.o. adresowane do (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł. dotyczące podmiotu leczniczego M. O. (...). w Ł. z załączoną kopią protokołów ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych z dn. 22 maja 2018 r. sporządzonego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Ł. oraz pisma z dn. 7 czerwca 2018 r. skierowanego do A Sp. z o.o. z Komendy Miejskiej PSP w Ł.

W dniu 25 lipca 2018 r. do organu wpłynęło pisma z dn. 17 lipca 2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Ł.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. do organu wpłynęło pismo Skarżącego z dn. 10 sierpnia 2018 r. zatytułowane "Ustosunkowanie się strony od materiału zgormadzonego w toku postępowania administracyjnego". Wnioskodawca zgłosił następujące zarzuty: 1. naruszenie art. 75 § 1 oraz art. 77 § 1 i art. 78 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie przeprowadzenia dowodu z dokumentów zgłaszanych przez stronę:

- protokołu z ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych z dn. 22 maja 2018 r. podjętych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Ł. wobec oferenta M. O.;

- protokołu z ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych z dn. 22 maja 2018 r. podjętych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Ł. wobec właściciela budynku, w którym wykonywana jest działalność lecznicza - D Sp.j. z siedziba w Ł.

- pismo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. z dnia 7 czerwca 2018 r. adresowane do A Sp. z o.o.

2. na podstawie art. 75 § 1 k.p.a. wniósł ponownie o przeprowadzenie dowodu z ww. dokumentów na okoliczność nie spełniania przez oferenta M. O. (...) określonych prawem warunków ogólnoprzestrzennych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla prowadzenia działalności leczniczej w rodzaju leczenie szpitalne, w tym wykonywania zabiegów operacyjnych.

3 na podstawie art. 75 § 1 k.p.a. oraz w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. Skarżący wnosi o przeprowadzenie dowodu uzupełniającego poprzez wystąpienie do Państwowego Inspektora Budowlanego z wnioskiem o:

- przedstawienie kopii protokołu z kontroli przeprowadzonej u oferenta M. O. (...) Centrum Medyczne w Ł. i innych dokumentów stwierdzających wynik tej kontroli;

- udzielenie odpowiedzi czy ww. oferent w zakresie działalności szpitalnej objętej postępowaniem konkursowym posiadał zgodę na użytkowanie wskazanych pomieszczeń, jeśli tak to przez kogo wydaną i na jakiej podstawie;

- udzielenie informacji, czy zmiana sposobu użytkowania części lokali usytuowanych w obiekcie budowlanym zlokalizowanym przy ul. A 29 w Ł. nastąpiła zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą czy też stanowi wyraz samowoli budowlanej albo dotknięta jest innymi wadami.

Zaskarżoną decyzją Dyrektor (...) Oddziału Wojewódzkiego NFZ po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję o oddaleniu odwołania wniesionego przez A Sp. z o.o. w Ł. i postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Organ przypomniał, że zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154.

Wskazał, że w toku postępowania administracyjnego organ zobowiązany jest dokonać oceny postępowania zmierzającego do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów prawa, zasady uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania świadczeniodawców. Przedmiot badania organu jest zatem skonkretyzowany na czynnościach komisji konkursowej podejmowanych w stosunku do Odwołującego.

Organ wskazał, że oferenci przystępujący do konkursu ofert, oprócz wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, powinni spełniać wymagania określone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Treść zarządzeń Prezesa NFZ została opublikowana wraz z ogłoszeniem. Oceniając czynności Komisji konkursowej organ uznał zarzuty podnoszone przez A sp. z o.o. za bezzasadne.

Wskazał, że postępowanie konkursowe prowadzi się w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zatem na każdym jego etapie komisja konkursowa podejmuje działania zmierzające do wyboru ofert i zawarcia umów, w takiej liczbie, która zapewni świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju. Działania komisji konkursowej nie mają jednak prowadzić do zawarcia umów ze wszystkim oferentami biorącymi udział w postępowaniu. Zgodnie z ideą konkursu ofert, zadaniem komisji konkursowej, stosownie do treści art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy, jest wybór oferty lub ofert najkorzystniejszych. Komisja konkursowa ma prawo nie wybrać pozostałych ofert, które są mniej korzystne. W przedmiotowym postępowaniu konkursowym Komisja konkursowa mogła wybrać dwóch oferentów.

Zasady, według których prowadzone było przedmiotowe postępowanie określone są wprost w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej i w aktach wykonawczych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 139 ust. 9 ustawy. Zasady te były znane wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu, w tym również Odwołującemu.

Podkreślono, że wnioskodawca w ofercie złożył m.in. oświadczenie, że zapoznał się z przepisami zarządzenia oraz z warunkami zawierania umów i nie zgłasza do nich zastrzeżeń oraz przyjmuje je do stosowania. Komisja konkursowa w ramach postępowania konkursowego stosowała te same zasady i przepisy prawa wobec wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu.

Organ stwierdził, że przedmiot zamówienia został opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Określenie przedmiotu zamówienia było zgodne z wymogami określonymi w art. 140 ust. 2 i 141 ustawy.

Zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej udostępnione były wszystkim Oferentom na tych samych zasadach. Dostępne były na tablicach ogłoszeń u Zamawiającego (w siedzibie Oddziału) oraz na stronach internetowych Oddziału. Sposób udostępnienia materiałów umożliwiał zapoznanie się z nimi przez wszystkich oferentów.

Kryteria oceny ofert, zasady punktowania i warunki wymagane od Oferentów były jawne i nie podlegały zmianie w toku trwania przedmiotowego postępowania. Ocena ofert odbywała się o enumeratywnie określone kryteria, z wyłączeniem dowolności w tym zakresie. Kryteria oceny były jednakowe dla wszystkich i przejrzyste.

Co do podnoszonego zarzutu, że (...), czyli podmiot wybrany, w sposób rażący nie spełnia wymogów posiadania pomieszczeń odpowiadających wymaganiom ogólnoprzestrzennym odpowiednim dla udzielania świadczeń w zakresie okulistyka - chirurgia jednego dnia, co wprost zagraża życiu lub zdrowiu osób w nich przebywających, tj.naruszenia art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy o.ś.o.z. w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 68 ust. 1, § 245 oraz § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty M. O. - (...). Centrum Medyczne oraz dokonanie jej wyboru celem realizacji umowy oddzielanie świadczeń, pomimo iż oferent ten nie spełniał wymaganych warunków określonych w przepisach prawa wobec:

(III) Prowadzania przez niego działalności w sposób sprzeczny z wymogiem posiadania pomieszczeń odpowiadających wymaganiom ogólnobudowlanym, co stanowi zagrożenie życia lub zdrowia osób w nim przebywających

(IV) Oraz niezgłoszenia w sposób prawidłowy do oferty aparatury medycznej, dla której nie zgłoszono numerów seryjnych bądź wskazano je błędnie, co stanowi ponadto o popełnieniu kłamstwa ofertowego;

Organ wyjaśnił, że zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU), Świadczeniodawca jest obowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy, przepisach o działalności leczniczej oraz w szczegółowych warunkach umów określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.

Zgodnie z art. 22 tej ustawy o działalności leczniczej, 1. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warunków:

1) ogólnoprzestrzennych;

2) sanitarnych;

3) instalacyjnych.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych. (...) - kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób, a także rodzajem i miejscem prowadzonej działalności oraz zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie ustawowej delegacji zawartej w ww. art. 22 ust. 3 tej ustawy, § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą stanowi, że pomieszczenia i urządzenia szpitala, który udziela wyłącznie świadczeń zdrowotnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, zwanego dalej "szpitalem jednodniowym", odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaganiom określonym w § 14 i § 16-39 oraz szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Organ odwołał się do treści § 14, § 16, § 17 rozporządzenia wskazujących na wymagania ogólnoprzestrzenne.

Organ wyjaśnił, że żaden przepis prawa nie daje Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w tym komisji konkursowej powołanej zgodnie z przepisami celem przeprowadzenia postępowania konkursowego, kompetencji do samodzielnego ustalania m.in. wymiarów schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu, ustalania stref pożarowych w budynkach i elementów klatek schodowych, czy też do ustalania prawidłowości długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych etc. Zgodnie z powoływanym także przez Skarżącego § 7 ust. OWU, świadczeniodawca obowiązany jest do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy, przepisach o działalności leczniczej oraz w szczegółowych warunkach umów określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy.

Warunki ogólnobudowlane - naruszenie których Wnioskodawca zarzuca oferentowi M. O. - wskazane są w ww. § 29-32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą OWU w § 7 ust. 1 nie dowołuje się zatem do przepisów ww. rozporządzania Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, którego naruszenie zarzuca Wnioskodawca.

Organ wskazał, że uprawnienia do poczynienia ustaleń czy dany budynek, w tym pomieszczenia podmiotu leczniczego M.O. mają schody odpowiedniej szerokości, prawidłowe strefy pożarowe, dojścia ewakuacyjne i spełniają inne wymagania wynikające z przepisów ww. rozrządzenia Ministra Infrastruktury, właściwy jest inny organ prawem przewidziany. Przepisy ustawy prawo budowlane wskazują podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego.

Podobnie w zakresie przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym podnieść należy, iż w art. 1 ustawy z dn.24 sierpnia 1994 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.) wskazano, że do jej zadań należy m.in. nadzór na przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Zdaniem organu nie ma zatem podstaw prawnych aby komisja konkursowa prowadząca dane postępowanie konkursowe, czy też dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia samodzielnie dokonywały ustaleń z zakresu prawidłowości dot. warunków jakim powinny odpowiadać budynki czy prawidłowości przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Należy mieć na uwadze, że to art. 22 cyt. ustawy o działalności leczniczej jest dla komisji konkursowej i dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia źródłem warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych (oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia). Do tego bowiem przepisu odsyła bezpośrednio § 7 ust. 1 OWU.

Organ podkreślił, że zgodnie z art. 100 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), którą to uchylono ww. ust. 5 i 4 art. 100, dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 22, jest wydana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W analizowanym stanie faktycznym, oferent wybrany w tym postępowaniu - M. O. -któremu Skarżący zarzuca niespełnianie warunków ogólnobudowlanych koniecznych dla działania tego podmiotu leczniczego, uzyskał w dniu 20 lutego 2008 r. wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę (...). Wpis w rodzaju świadczeń-stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne uzyskał w dniu 27 października 2011 r.; w komórce Zespół Chirurgii Jednego Dnia (Leczenie stacjonarne jednego dnia okulistyka) - data rozpoczęcia działalności oznaczona we wpisie na dzień 4 listopada 2011 r., blok operacyjny - data rozpoczęcia działalności (w tym leczenie stacjonarne jednego dnia okulistyka) - data rozpoczęcia działalności to 4 listopada 2011 r. Wpisy te do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą nastąpiły przed uchyleniem ust. 5 art. 100 tej ustawy, więc w stanie prawnym gdzie dysponowanie decyzją administracyjną Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z której wynikało że podmiot spełnia warunki wynikające z art. 22 tej ustawy o działalności leczniczej, było warunkiem sine qua non uzyskania wpisu. Organ stwierdził, że z pisma z dnia 29 czerwca 2018 r. z (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł., znak: (...) a więc organu prowadzącego rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą wynika że, w aktach księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego M. O. z siedzibą w Ł. przy ul. A 29, znajduje się decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. wydana na podstawie art. 17 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 1654), § 1, § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jak wskazuje właściwy organ rejestrowy w tym piśmie z dn. 29 czerwca 2018 r., "przedmiotowe decyzje potwierdzają, że pomieszczenia i urządzenia wskazanego podmiotu leczniczego, zlokalizowanego w Ł. przy ul. (...) 29, odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych". Stanowisko to organ rejestrowy zawarł także w innych pismach znajdujących się aktach sprawy, tj. w piśmie z dnia 18 kwietnia 2018 r., znak (...) (załączone przez Skarżącego przy piśmie z dnia 23 maja 2018 r. - data wpływu 23 kwietnia 2018 r. zatytułowane "W sprawie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego (...)"). W piśmie z dnia 30 maja 2018 r., (...) organ rejestrowy poinformował Dyrektora (...) NFZ, iż w księdze rejestrowej prowadzanej dla podmiotu leczniczego - M. O. z siedzibą w Ł. przy AL. (...) 29 znajdują się m.in. następujące decyzje: Decyzja (...) 18 października 2011 r. w zakresie Zespołu Chirurgii Jednego Dnia, decyzja (...) z 31 października 2011 r. w zakresie Bloku Operacyjnego, Sali Wybudzeń, 3 sal pobytu dla chorych w ramach zespołu chirurgii jednego dnia. W piśmie tym organ ponownie potwierdził, że przedmiotowe decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzają, że pomieszczenia i urządzenia tego podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W aktach sprawy znajduje się także kopia decyzji z dnia 31 października 2011 r. znak (...) wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego, z której wynika, że pomieszczenia i urządzenia tego oferenta odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Z uzasadnienia tej decyzji wynika, iż oferent M. O. określił, że będzie udzielał świadczeń w zakresu m.in. bloku operacyjnego, 3 sal pobytu dla chorych - w ramach zespołu chirurgii jednego dnia. Organ wskazał, że na moment uzyskiwania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym zespołu chirurgii jednego dnia, czy sali operacyjnej, materiał dowodowy potwierdza że oferent ten spełniał wszystkie wymagania przewidziane art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

Organ podkreślił, że jak wynika z przepisu art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (wszedł w życie 30 listopada 2017 r. na mocy ustawy z 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2110),

1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej. 3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia.

Jak wynika natomiast z informacji uzyskanych od organu rejestrowego (Wojewody (...)) w piśmie z dnia 30 maja 2018 r., ww. podmiot leczniczy przedstawił organowi Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. wydane bez zastrzeżeń, co oznacza że spełniał wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych i nie miał w związku z tym nawet obowiązku sporządzenia programu dostosowania pomieszczeń do wymagań, o których mowa w art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

Organ podkreślił, że w aktach znajduje się zarówno kopia decyzji, jaki i informacje organu prowadzącego rejestr podmiotów leczniczych właściwych dla oferenta M. O., że w ocenie tego właściwego organu ww. podmiot leczniczy spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej i zakresu udzielanych świadczeń. Zatem nie ma podstaw do przyjęcia, że oferent wybrany w rozstrzygnięciu - M. O. nie spełnia warunków wymaganych od pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego na podstawie art. 22 ustawy o działalności leczniczej, w tym ogólnoprzestrzennych wymaganych od podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Organ podkreślił, że podmiot leczniczy może wykonywać działalność leczniczą jedynie w zakresie objętym wpisem do rejestru. Treść wpisu do rejestru wyznacza przedmiot i granice działalności leczniczej dozwolonej do wykonywania przez dany podmiot. Wpis do księgi rejestrowej upoważnia podmiot leczniczy do świadczenia usług leczniczych w zakresie ujawnionym w takiej księdze. Jak wskazuje się także w orzecznictwie, wpisanie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszania podmiotu, uprawnia ten podmiot do udziału w konkursie.

Skarżący podniósł także, że podmiot leczniczy może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do ww. rejestru, a podstawą jego wpisu na podstawie art. 100 u.d.l. jest m.in. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym tym wnioskiem, określonych w powołanej ustawie, tj. np. warunków ogólnobudowlanych. Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wojewoda jako organ rejestrowy nie uzyskał uprawnień do podjęcia kontroli przed wpisem podmiotu do rejestru, zatem nie mógł on poczynić specjalnych działań celem sprawdzenia, czy złożone przez wnioskodawcę oświadczenie jest prawdziwe. Kontrole taką organ może przeprowadzić wtórnie, gdy podejmie wątpliwości co do spełniania określonych prawem wymogów przez dany podmiot już po jego wpisie do rejestru.

Zdaniem skarżącego Dyrektor (...) NFZ jest zdolny zweryfikować spełnianie wszystkich warunków przez potencjalnego świadczeniodawcę, z którym Fundusz planuje zawrzeć umowę. Na to uprawnienie wskazuje w jego ocenie § 17 ust. rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. Postępowania w sprawie zawarcia umowy, który daje komisji konkursowej możliwość przeprowadzenia weryfikacji oferentów w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie. Oferent powinien spełniać wymogi stawiane w OWU, a z § 7 ust. 1 tej regulacji wynika, że jest on obowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym m.in. przepisach o działalności leczniczej. W art. 22 ust. 1 i 2 tej ustawy wskazano, że pomieszczenia podmiotu muszą spełniać m.in. warunki ogólnoprzestrzenne. Zgodnie z k.p.a., w szczególności z art. 77 ust. 1 k.p.a. organ winien przeprowadzić postępowanie dowodowe w sposób wyczerpujący. Ponieważ Skarżący złożył wnioski dowodowe, które odnosiły się od okoliczności istnych dla sprawy, zgodnie z art. 78 ust. 1 k.p.a. organ winien był je uwzględnić i przeprowadzić.

Odnosząc się do powyższych zarzutów organ uznał je za bezzasadne. Podkreślił, że organ rejestrowy dokonywał wpisów w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą dot. oferenta - M. O. co do rodzaju świadczeń-stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne - w dniu 27 października 2011 r.; w komórce Zespół Chirurgii Jednego Dnia (Leczenie stacjonarne jednego dnia okulistyka) - data rozpoczęcia działalności oznaczona we wpisie na dzień 4 listopada 2011 r., blok operacyjny - data rozpoczęcia działalności (w tym leczenie stacjonarne jednego dnia okulistyka) - data rozpoczęcia działalności to 4 listopada 2011 r. - zatem w zakresie objętym przedmiotowym postępowaniem konkursowym przed dniem 10 czerwca 2016 r., a więc przed uchyleniem ust. 5 art. 100 ustawy o działalności leczniczej. Zatem dokonywał tych wpisów dysponując obligatoryjnie decyzjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Łodzi, że podmiot ten spełnia co do pomieszczeń i urządzeń wymagania z art. 22 ustawy co do rodzaju wykonywanej działalności i zakresu udzielanych świadczeń. Nie opierał się zatem, jak twierdzi skarżący, na samym oświadczeniu podmiotu leczniczego, ale także na wymaganych wówczas prawem do 10 czerwca 2016 r. opiniach (decyzjach) Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu przez podmiot wymagań z art. 22 ustawy.

Co więcej organ rejestrowy w piśmie z dnia 29 czerwca 2018 r. wyraźnie wskazał, iż pisma A Sp. z o. o nie dają podstaw do wykreślenia tego podmiotu z rejestru.

Odnosząc się do zarzutów Skarżącego, że Dyrektor (...) NFZ zdolny jest zweryfikować spełnienie wszystkich warunków na co wskazuje § 17 rozporządzenia MZ ws. postępowania w sprawie zawarcia umowy, który daje komisji konkursowej możliwość przeprowadzenia weryfikacji oferent w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, a obok ankiety częścią oferty jest też oświadczenie składane przez oferenta na formularzu (zał. 3 do zarządzenia nr 18/2018/DSOZ), na którym poświadcza ze zapoznał się i akceptuje ogólne warunki umów. W związku z tym oferent powinien spełniać wymogi stawiane w OWU, a z § 7 ust. 1 tej regulacji wynika, że jest on obowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym m.in. przepisach o działalności leczniczej. W art. 22 ust. 1 i 2 tej ustawy wskazano, że pomieszczenia podmiotu muszą spełniać m.in. warunki ogólnoprzestrzenne. Zatem argumentacja organu, że nie jest on podmiotem właściwym do podjęcia kontroli w tym zakresie, jawi się - zdaniem Skarżącego - jako bezprzedmiotowa.,

Organ wyjaśnił, że komisja konkursowa działająca m.in. na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy i Zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, czy też Dyrektor (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie mają kompetencji do czynienia samodzielnych ustaleń w zakresie prawa budowlanego. Co do spełniania przez podmiot leczniczy wymaganych warunków, w tym co do pomieszczeń i urządzeń odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, zarówno komisja konkursowa jak Dyrektor (...) NFZ opierają się na wpisach w jawnym rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonych przez właściwy dla danego podmiotu leczniczego organ rejestrowy-właściwego wojewodę. Jak wskazano powyżej, posiadanie wpisu w ww. rejestrze oznacza, że oferent - podmiot leczniczy w danym zakresie i rodzaju może wykonywać działalność leczniczą i spełnia wymagane w tym zakresie wymagania, w tym z art. 22 tej ustawy o działalności. W tym tylko zakresie komisja konkursowa i organ rozpatrujący sprawę w toku postępowania odwoławczego mogą weryfikować prawdziwość danych wskazywanych przez oferentów w ofercie, tj. w zakresie czy w danym zakresie i rodzaju świadczeń objętych ogłoszeniem o postępowaniu konkursowym, oferenci posiadają wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W tym zakresie nie ma wątpliwości, że zarówno na dzień złożenia oferty przez oferenta M. O., jak i na dzień rozstrzygnięcia postępowania konkursowego oraz nadal, tj. na dzień wydania przedmiotowej decyzji administracyjnej-oferent ten posiada w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę (...) wpis dot. zespołu chirurgii jednego dnia (w tym okulistyki) czy Sali operacyjnej. Stanowi to jednoznacznie, że na dzień związania ofertą, i w toku całego postępowania administracyjnego podmiot ten spełnia wymagania do prowadzenia działalności leczniczej w rodzaju i zakresie objętym postępowaniem konkursowym, w tym wymagania z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

Organ wskazał, że mając na względzie zarzuty skarżącego podniesione na etapie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy i w kolejnych pismach strony dotyczące m.in. zagrożenia życia i zdrowia pacjentów, personelu i innych osób z uwagi na brak spełniania przez oferenta wymogów prawa budowlanego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organ wystosował pisma w tym przedmiocie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł., Państwowej Straży Pożarnej Komedy Miejskiej w Ł. i (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł. Organ wnosił o udzielenie informacji, czy podmiot leczniczy M. O. z siedzibą w Ł. przy Al. (...) 29 stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz czy spełnia warunki wymagane przepisami prawa w ramach prowadzonej tam działalności leczniczej.

Organ wyjaśnił, że z pisma otrzymanego od organu właściwego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym - Państwowej Straży Pożarnej nie wynika, aby podmiot ten stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

W piśmie z dnia 25 lipca 2018 r. Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. nie wyraził opinii w zakresie stwarzania zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w pomieszczeniach ww. podmiotu leczniczego. Organ ten nie udzielił odpowiedzi co do spełniania przez obiekt budowlany w którym wykonuje działalność ww. podmiot leczniczy wymaganych warunków, podkreślając że stanowiłoby to wyrażenie opinii. Z pisma natomiast (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł. z dnia (...) wynika, że organ rejestrowy nie otrzymał w zakresie stwarzania zagorzenia dla życia czy zdrowia ludzi żadnych decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł., które mogłyby skutkować podjęciem działań zmierzających do wykreślenia tego podmiotu leczniczego z rejestru. Z pisma (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł. z dnia 29 czerwca 2018 r., (...) wynika, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł., jako organy uprawnione do nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych w zakresie przepisów przeciwpożarowych i ogólnobudowlanych, nie poinformowały organu rejestrowego o wystąpieniu jakichkolwiek zmian stanu faktycznego polegających na zaistnieniu okoliczności mogących skutkować zagrożeniem życia i zdrowia pacjentów w ramach działalności leczniczej oferenta M. O.

W ocenie organu na dzień związania ofertą, rozstrzygnięcia postępowania konkursowego i nadal oferent wybrany - M. O. - posiada wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę (...) co potwierdza, że w zakresie i rodzaju świadczeń objętym przedmiotowym postępowaniem konkursowym spełnia wymogi, w tym co do pomieszczeń i urządzeń (także wymogi z art. 22 ustawy o działalności leczniczej), konieczne do prowadzenia tej działalności.

Skarżący podnosił także, że (...) nie spełnia warunków wymaganych dla realizacji kontraktowanych świadczeń, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, każdy właściciel budynku obowiązany jest w szczególności przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przytaczał § 207 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podkreślał, że na bezpieczeństwo wpływa także wymiar schodów w budynkach wielokondygnacyjnych. Zgodnie z § 68 rozporządzenia Ministra Infrastruktury graniczne wymiary schodów stałych w budynkach opieki zdrowotnej to: minimalna szerokość użytkowa biegu 1,4 m a spocznika to 1,5 m natomiast maksymalna wysokość stopni to 0,15 m. Wskazywał na § 209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i podnosił, że w czasie poprzedzającym rozpoczęcie udzielania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, w pomieszczeniach, w których realizowano świadczenia w rodzaju poz. nastąpiła zmiana w zakresie kategorii. Zmiana zakresu prowadzonej działalności w obrębie tożsamych pomieszczeń stanowi istotną zmianę użytkowania tych pomieszczeń i z takim zgłoszeniem użytkownik winien wystąpić do właściwego organu. Skarżący nie kwestionował spełniania warunków higienicznych i sanitarnych przez (...), ale tych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, obejmujących również obszar otaczający pomieszczenia bezpośrednio wykorzystywane przez podmiot do udzielania świadczeń.

W tym zakresie organ ponownie wskazał, że wpis do rejestru jaki oferent M. O. posiadał w chwili związania ofertą i posiada nadal stanowi dla organu potwierdzenie możliwości wykonywania przez niego działalności leczniczej w danym rodzaju oraz stanowi potwierdzenie spełniania przez ten podmiot wymagań wynikających z art. 22 ustawy o działalności leczniczej, w związku z art. 103 ustawy o działalności leczniczej.

Odnosząc się do zarzutu braku windy łóżkowej dodatkowo, który potęguje możliwość utraty życia lub zdrowia przez pacjentów tej placówki, organ wskazał, że warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Przedmiotowy akt nie nakłada na podmiot prowadzący działalność leczniczą w zakresie szpitala jednodniowego wymogu posiadania windy łóżkowej. Taki obowiązek wynikał z uchylonego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 9). Przedmiotowe rozporządzenie obowiązywało do 8 grudnia 2006 r. Aktualne rozporządzenie wydane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie nakłada na podmioty lecznicze obowiązku, o którym stanowił ww. przepis uchylonego rozporządzenia. Zatem nie podstawy prawnej aby wymagać od podmiotu leczniczego posiadania takiego urządzenia.

Organ podkreślił, że Komisja konkursowa mając na względzie art. 134 ustawy o świadczeniach, zobligowana jest do stosowania takich samych kryteriów ocen wynikających z przepisów prawa wobec wszystkich oferentów. Nie ma także możliwości aby dokonywała wyboru ofert opierając się na kryteriach nie przewidzianych przez prawo, co wskazuje na bezzasadność zarzutu Skarżącego, że pominięcie przez Organ kwestii niezapewnienia przez (...). właściwych standardów bezpieczeństwa pacjentów stanowi naruszenia art. 134 ustawy.

Odnosząc się do zarzutu dokonania wyboru oferty M. O. (...) celem realizacji umowy o udzielanie świadczeń, pomimo iż oferent ten nie spełniał wymaganych warunków określonych w przepisach prawa wobec: niezgłoszenia w sposób prawidłowy do oferty aparatury medycznej, dla której nie zgłoszono numerów seryjnych bądź wskazano je błędnie, co stanowi ponadto o popełnieniu kłamstwa ofertowego, organ zauważył, że zespół kontrolujący dokonujący weryfikacji Oferenta M. O. uzupełnił w Załączniku nr 1 do Wyników weryfikacji oferenta numery seryjne sprzętu: keratometr (S20340713300) i mikroskop (20588). Ww. numery seryjne widniały zarówno na sprzęcie, jak i w paszporcie technicznym sprzętu. Ponadto Oferent M. O. wykazał dwa razy w ofercie sprzęt: defibrylator o numerze seryjnym 101175420. Uznano to za oczywistą pomyłkę pisarską, podczas oględzin okazano drugi defibrylator o numerze seryjnym 85599, co odnotowano w Załączniku nr 1 do Wyników weryfikacji oferenta. Zaznaczono, że ww. sprzęt nie był wymagany do udzielania przedmiotowych świadczeń opieki zdrowotnej. Oferent M. O. zgłosił do oferty dwa kardiomonitory z funkcją pulsoksymetrii o numerach seryjnych: CC-82103325 i GK-5B001222. Do oferty zgłoszono również dwa pulsoksymetry, wchodzące w skład ww. kardiomonitorów. Przez pomyłkę dwa razy wpisano numer seryjny jednego z kardiomonitorów, tj. CC-82103325. Podczas oględzin stwierdzono, że oba kardiomonitory (numery seryjne: CC-82103325 i GK-5B001222) posiadają funkcję pulsoksymetrii, co również odnotowano w Załączniku nr 1 do Wyników weryfikacji oferenta. W paszporcie technicznym zasobu: aparat do znieczulania o numerze seryjnym D0901658 oprócz ww. numeru seryjnego podany był również numer seryjny podzespołu, wchodzącego w skład ww. sprzętu: SP031321. Powyższą informację Zespół kontrolujący również odnotował w Załączniku nr 1 do Wyników weryfikacji oferenta M. O.

Podczas oględzin u Oferenta B Sp. z o.o. stwierdzono, że zasoby takie, jak: ssak i źródło światła posiadają numery seryjne. Ww. numery seryjne, odpowiednio: 1076 i 6109, uwidocznione były zarówno na samym sprzęcie, jak i w paszporcie technicznym tego sprzętu. Oba sprzęty zostały zgłoszone do oferty, jednak nie odnotowano ich numerów seryjnych. W związku z powyższym Zespół kontrolujący uzupełnił ww. numery seryjne w Załączniku nr 1 do Wyników weryfikacji oferenta B Sp. z o.o. Dodatkowo Zespół kontrolujący uzupełnił w ww. Załączniku, że zgłoszony przez Oferenta B Sp. z o.o. mikroskop jest mikroskopem operacyjnym ze światłem osiowym.

Organ nadmienił, że również u skarżącego dokonano stosownych korekt błędnie podanych numerów seryjnych. Odwołujący zgłosił do oferty sprzęt: laparoskop o numerze seryjnym 0796046. Podczas weryfikacji Skarżącego Zespół kontrolujący stwierdził, że doszło do pomyłki pisarskiej, ponieważ zarówno na sprzęcie, jak i w paszporcie technicznym ww. sprzętu uwidoczniono numer seryjny: 0796045. Fakt ten odnotowano w Załączniku nr 1 do Wyników weryfikacji oferenta A Sp. z o.o. Poza tym w paszporcie technicznym zasobu: sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi o numerze seryjnym 5294804561 oprócz ww. numeru seryjnego podany był również numer seryjny podzespołu, wchodzącego w skład ww. sprzętu: 3195. Powyższą informację odnotowano w Załączniku nr 1 do wyników weryfikacji oferenta. Dodatkowo podczas oględzin Zespół kontrolujący stwierdził, że liczba zgłoszonych łóżek, tj. 20, nie jest przypisana do zakresu świadczeń opieki zdrowotnej okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia i okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia BI8, BI9. Od Pana Z. K. - Prezesa A Sp. z o.o. - Zespół kontrolujący otrzymał ustną informację, że do przedmiotowego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przypisano 10 łóżek, co również odnotowano w Załączniku nr 1 do Wyników weryfikacji oferenta A Sp. z o.o.

Organ podkreślił, że Komisja konkursowa u wszystkich trzech oferentów ustaliła istnienie omyłek pisarskich co do numerów seryjnych wymienionych w ofertach. Stosowne korekty dokonane w toku weryfikacji oferentów miały miejsce zarówno u oferenta (...) M. O. jak i u Skarżącego. Zaznaczył, że nie ma konieczności podawania numerów seryjnych wszystkich sprzętów zgłoszonych do oferty. W ofercie każdego z oferentów był sprzęt, który nie posiadał numeru seryjnego. Komisja konkursowa dokonała zatem korekt oczywistych omyłek pisarskich w ten sam sposób u wszystkich oferentów kierując się wynikającymi z art. 134 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zasadami równego traktowania oferentów i uczciwej konkurencji.

Co do zarzutu naruszenia art. 149 ust. 1 pkt 2 u.ś.o.z. poprzez niewłaściwe zastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty pomimo oświadczenia przez wybranego oferenta, w osobie M. O.-(...) Centrum Medyczne, nieprawdy w złożonej przez niego ofercie, co do okoliczności wskazanych powyżej, tj. prowadzania przez niego działalności w sposób sprzeczny z wymogiem posiadania pomieszczeń odpowiadających wymaganiom ogólnobudowlanym, co stanowi zagrożenie życia lub zdrowia osób w nim przebywających oraz niezgłoszenia w sposób prawidłowy do oferty aparatury medycznej, dla której nie zgłoszono numerów seryjnych bądź wskazano je błędnie, co stanowi ponadto o popełnieniu kłamstwa ofertowego podniesiono że organ powyżej ustosunkował się do tych zarzutów i ten zarzut jest także bezzasadny. Skoro w ocenie organu oferent M.O. spełniał warunki wymagane do prowadzenia tej działalności leczniczej, w tym wymogi z art. 22 ustawy o działalności leczniczej, a korekty omyłek pisarskich dot. sprzętu nie stanowiły zmiany ofert i były jednakowo zastosowane wobec wszystkich oferentów, to nie ma podstaw do stwierdzenia ze oferent M. O. podał w ofercie nieprawdziwe informacje, co skutkować winno odrzuceniem jego oferty na podstawie art. 149 ust. 1 pkt ustawy o świadczeniach.

Organ odniósł się następnie do zarzutu naruszenia art. 149 ust. 1 pkt 7 u.ś.o.z. w zw. z art. 22 ust. 1.i 2 ustawy o działalności leczniczej. oraz § 7 ust.,1 OWU w zw. z art. 90 ust. 6,7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 - dalej: u.w.m.) poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i odrzucenie oferty Skarżącego wobec nieuzasadnionego zarzutu niespełnienia wymogu posiadania sprzętu i aparatury medycznej posiadających stosowne certyfikaty, atesty łub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty, pomimo przestawienia przez Oferenta niezbędnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunku na dzień złożenia oraz związania ofertą, co skutkowało przeprowadzeniem części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert. Wskazał, że w dniu 15 lutego 2018 r. Zespół kontrolujący powołany przez Przewodniczącego Komisji konkursowej przeprowadził weryfikację Odwołującego na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1980 z późn. zm.). Jak wynika z protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 14 lutego 2018 r., dołączonego do dokumentacji postępowania konkursowego, Przewodnicząca Komisji konkursowej w dniu 14 lutego 2018 r. telefonicznie zawiadomiła Oferenta o dacie planowanych oględzin, ich zakresie i dokumentach, których okazania będzie żądać w szczególności o przeglądach w paszportach technicznych sprzętu i aparatury medycznej. Okoliczność ta kwestionowana przez Skarżącego została potwierdzona przez członków tej komisji konkursowej, co znajduje odzwierciedlenie w aktach sprawy w postaci pisemnych oświadczeń z dnia 26 kwietnia 2018 r., z którymi Skarżący zapoznał się realizując prawo do zapoznania się materiałem zebranym w sprawie. Przewodnicząca komisji konkursowej w dniu 15 lutego 2018 r. powołała Zespół ds. przeprowadzenia weryfikacji u oferenta, w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym. Dokument o powołaniu Zespołu został wygenerowany o godz. 08:048:28 w dniu 15 lutego 2018 r. przez S. B. O godz. 08:049:36 w ww. dniu zostały wygenerowane upoważnienia do przeprowadzenia weryfikacji dla członków Zespołu tj. J. D. oraz M. P. Na upoważnieniach odnotowano, że drugi egzemplarz zostawiono Z. K. Organ wskazał, że bezspornym jest, iż Z. K nie wnosił sprzeciwu co do umożliwienia wejścia ww. osobom do pomieszczeń zajmowanych przez podmiot leczniczy i na początku uczestniczył w tych czynnościach do momentu stwierdzenia przez Zespół Kontrolujący braków w zakresie przeglądów sprzętu (załącznik nr 1 do wyników weryfikacji oferenta). W tym momencie Oferent zadzwonił do serwisanta stwierdzając, że nie posiada przeglądów sprzętu i poprosił go o przybycie do placówki, o czym poinformował członków Zespołu. Gdy członkowie Zespołu poprosili Oferenta o potwierdzenie upoważnień Oferent opuścił pomieszczenie nie informując kiedy wróci, a nadto nie wyznaczył żadnej innej osoby do reprezentowania go w trakcie oględzin. Członkowie Zespołu czekali na powrót Oferenta, w tym czasie doniesiono część paszportów, które zostały dołączone do wyniku weryfikacji.

Od pracowników A Sp. z o.o. pracownicy (...) NFZ dowiedzieli się, że Z. K. prawdopodobnie udał się na zabieg za kolegę i nie upoważnił nikogo do podpisywania dokumentów. Zespół kontrolujący kilkakrotnie prosił o informację, kiedy wróci Z. K. i czy ktoś został upoważniony do podpisania protokołu. Pracownicy A Sp. z o.o. nie wiedzieli jednak kiedy Z. K. wróci i wskazali, że nikt nie został upoważniony do podpisania protokołu. Jedna z pracownic A Sp. z o.o. powiedziała, że poszła na blok operacyjny w celu uzyskania podpisu Z. K. na swoim upoważnieniu, ale poinformowano ją, że Z. K. nawet na chwilę nie może opuścić bloku operacyjnego.

Dzień później Z. K. dosłał część dokumentów powołując się na to, że z powodu prowadzonych w ostatnim okresie prac remontowych i budowlanych oraz przenoszenia magazynów część dokumentacji technicznej i biurowej znajdowała w innych pomieszczeniach Szpitala, dlatego też nie mogły być one przedstawione osobom wizytującym przez niedoświadczonych i nieupoważnionych w tym zakresie pracowników szpitala.

A kolejną część brakującej dokumentacji złożył dopiero w dniu 20 lutego 2018 r.

Organ zauważył, że we wniesionym proteście Oferent wskazuje, że gdyby członkowie Komisji zaczekali na jego powrót, to dokumenty zostałyby przedstawione w momencie trwania weryfikacji, co wyklucza się czynnościami podjętymi przez Oferenta tj. przedstawieniem dokumentów w kolejnych dniach po dokonaniu weryfikacji. Co więcej, we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Skarżący podnosi, że osoby z zespołu kontrolnego wyraziły wolę stawienia się w miejscu udzielania świadczeń kolejnego dnia celem sfinalizowania czynności. W związku z tym Skarżący pozostawał w oczekiwaniu. Nie znajduje to potwierdzenia w protokole weryfikacji, a członkowie zespołu oczekiwali na powrót Z. K. z sali operacyjnej w dniu weryfikacji.

Organ podkreślił, że Komisja konkursowa przyjęła jednakowe zasady dla wszystkich oferentów, u których odbyły się oględziny tj. przyjęto, że oględziny sprzętu wraz z wykazaniem dokonania ich przeglądów odbędą się w dniu przeprowadzenia oględzin. Przyjęcie odmiennych zasad od zastosowanych naruszałoby, zdaniem organu, art. 134 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Organ wskazał, że Spółka jako podmiot od wielu lat świadczący usługi w zakresie opieki zdrowotnej miała świadomość przepisów prawa obowiązujących dla tego typu postępowań konkursowych, w tym: regulacji ustawy o świadczeniach, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, także regulacji zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów Powyższe regulacje były obowiązujące dla wszystkich oferentów, a Skarżący złożył oświadczenie na formularzu wprowadzonym ww. zarządzeniem nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, iż zapoznał się z przepisami tego zarządzenia, warunkami zawierania umów, ogólnymi warunkami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wzorami umów określonymi w zarządzeniach Prezesa NFZ dotyczących warunków zawierania i realizacji umów o świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapewnił, że spełnia inne wymogi określone w odrębnych przepisach dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz, że dane przedstawione w ofercie i niniejszych oświadczeniach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. To jednoznaczne w swej treści oświadczenie uprawnia do wniosku, że Skarżący zobowiązał się przestrzegać obowiązujące regulacje, był świadom ich treści i konsekwencji ich nieprzestrzegania. Oznacza to też, że Spółka zgodziła się na zastosowanie wobec niej regulacji § 17 ust. 2 rozporządzenia o pracach komisji, zgodnie z którym to przepisem Komisja konkursowa może przeprowadzić weryfikację oferenta w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, w szczególności przez oględziny pomieszczeń i urządzeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy którego wykonywana ma być umowa, a także zażądać przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta.

Przeprowadzenie takiej weryfikacji nie stanowi kontroli w rozumieniu art. 64 ustawy o świadczeniach, która ma charakter sformalizowany i wiąże się m.in. z obowiązkiem dokonania wpisu w Książce kontroli.

Wbrew zarzutom Skarżący został skutecznie zawiadomiony o terminie weryfikacji i jej zakresie bowiem w protokole z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 14 lutego 2018 r., dołączonego do dokumentacji postępowania konkursowego, wskazano że Przewodnicząca Komisji konkursowej w dniu 14 lutego 2018 r. telefonicznie zawiadomiła Oferenta o dacie planowanych oględzin, ich zakresie i dokumentach, których okazania będzie żądać zespół w szczególności przeglądów w paszportach technicznych sprzętu i aparatury medycznej. Protokół został podpisany w obecności i przez wszystkich członków Komisji konkursowej.

Tak sporządzona dokumentacja zawiadomienia spełnia wymagania § 5 ust. 2 rozporządzenia o pracach komisji, gdyż za zachowanie formy pisemnej uważa się także zapis treści czynności w protokole przeprowadzenia postępowania, co miało miejsce w okolicznościach sprawy. Przepis ten nie wymaga aby protokół ten zawierał stenogram czy transkrypcję rozmowy telefonicznej.

Reasumując Skarżący wiedział o zakresie dokonanej weryfikacji i jej terminie, co w konsekwencji oznacza że na nim spoczywał ciężar wykazania w dacie dokonania weryfikacji, że sprzęt wykorzystywany do udzielania świadczeń posiada aktualne przeglądy. Nie bez znaczenia dla sprawy jest, że do momentu stwierdzenia braków w ww. zakresie Oferent uczestniczył w oględzinach nie kwestionując obecności członków komisji konkursowej na terenie szpitala. Weryfikacja rozpoczęła się o godz. 13:00, a zakończyła o godz. 15:50. Istotne jest, że w dacie dokonywania weryfikacji i w godzinach jej przeprowadzenia Skarżący realizował umowę zawartą z tutejszym Oddziałem o sygn. 051/210264/03/010/18N. W jej ramach za dzień 15 lutego 2018 r. nie została wykazana realizacja żadnych świadczeń/ zabiegów.

Wobec skutecznego poinformowania Skarżącego o dacie i zakresie przeprowadzonej weryfikacji oferent co do zasady powinien być przygotowany na okazanie dokumentów, o których został poinformowany, tym bardziej że wobec zapoznania z zasadami postępowania tj. prawem komisji do przeprowadzenia weryfikacji i złożeniem oświadczenia, że spełnia inne wymogi określone w odrębnych przepisach dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej od momentu złożenia oferty winien liczyć się z tym, że komisja konkursowa będzie mogła dokonać takiej weryfikacji, a to na oferencie będzie spoczywać obowiązek wykazania spełniania warunków wymaganych.

Każdy podmiot znajdujący się w tej samej sytuacji został potraktowany identycznie, bez odstępstw, zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

Podkreślono, że tryb opisany w § 17 ww. rozporządzenia to weryfikacja prawdziwości danych zawartych w ofercie, a nie tryb uzupełniania braków oferty. W tym zakresie podzielono stanowisko Skarżącego, że dokumenty wykazujące dokonanie przeglądów sprzętu nie stanowią części składowej oferty, co w konsekwencji oznacza, że nie znajduje tu zastosowania tryb określony w art. 149 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Tryb weryfikacji jest szczególnym uprawnieniem komisji do sprawdzenia prawdziwości danych i możliwość żądania okazania dokumentów może być zrealizowana w trakcie dokonywanych oględzin. Nie można również wykluczyć, że ten szczególny tryb wiąże się z możliwością przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych w miejscu udzielania świadczeń wskazanym w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia oferenta. Jednakże, w okolicznościach sprawy mimo wcześniejszego zawiadomienia oferenta, nie zadośćuczynił on obowiązkowi wykazania w dacie dokonywania oględzin, że sprzęt podlegał aktualnym przeglądom. Nie ma również podstaw, aby komisja konkursowa po weryfikacji w trybie § 17 ust. 2 rozporządzenia o pracach komisji, i braku przedłożenia jej przez oferenta żądanych dokumentów potwierdzających przeglądy serwisowe, paszporty techniczne sprzętu, dodatkowo wzywała oferenta do wyjaśnień. Jeżeli w toku weryfikacji przeprowadzonej na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia o pracach komisji, oferent nie przedłożył żądanych dokumentów, to nie można traktować tego jako brak czy wątpliwość. Dodatkowo działanie takie stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania oferentów i uczciwej konkurencji przewidzianej art. 134 ustawy o świadczeniach, bowiem pozostali oferenci przedłożyli dokumenty w toku weryfikacji potwierdzając potencjał sprzętowy. Jeden z oferentów natomiast - Skarżący, pomimo braku przedłożenia dokumentów w toku weryfikacji uzyskałby dodatkowy przywilej wyjaśnień i przekładania ich w późniejszym terminie niż weryfikacja.

Organ nie zgodził się ze Skarżącym, iż dokumenty serwisowe czy paszporty techniczne sprzętu wykazane w ofercie można przedłożyć komisji konkursowej w dowolnym momencie. Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cechuje się sformalizowaniem i jest regulowane przepisami m.in. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, rozporządzeniem w sprawie prac komisji. Istnieje możliwość prowadzenia weryfikacji na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia o pracach komisji oraz możliwość wyjaśniania wątpliwości wynikająca z § 17 ust. 1 rozporządzenia. Istnieje także regulacja wzywania do uzupełniania braków formalnych ofert z art. 149 ust. 3 tej ustawy o świadczeniach. Wyklucza to możliwość dowolnego przedkładania przez oferentów dokumentów, w tym związanych z potencjałem sprzętowym. Przyjęcie przez komisję konkursową, a następnie przez organ odwoławczy że Skarżący mógł w dowolnym momencie, np. dzień po weryfikacji czy kilka dni później przedłożyć dokumenty serwisowe, paszporty techniczne sprzętu wykazanego w ofercie stanowiłoby naruszenie sformalizowanych zasad postępowania konkursowego i przede wszystkim zasady równego traktowania oferentów i uczciwej konkurencji z art. 134 ustawy o świadczeniach.

Podkreślono, że zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.), Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.

Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w ust. 6 (ust. 7).

Dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych (ust. 8).

Świadczeniodawca jest obowiązany udostępniać dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, organom i podmiotom sprawującym nadzór nad świadczeniodawcą lub upoważnionym do jego kontroli (ust. 9).

W tym świetle, zdaniem organu, tym bardziej niezrozumiałe jest dlaczego oferent (Skarżący) nie był w stanie w dniu weryfikacji o której terminie i zakresie był wcześniej powiadomiony oraz która odbyła się w miejscu udzielania świadczeń, przedłożyć zespołowi kontrolującemu tych dokumentów wymaganych także na podstawie § 7 OWU.

Organ podkreślił, że zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, w odniesieniu do wszystkich czynności dokonywanych w trakcie postępowania, w tym również weryfikacji. Wszyscy oferenci zostali powiadomieni w tożsamy sposób o terminie i zakresie oględzin i oferenci wybrani, w dacie przeprowadzenia oględzin przedłożyli żądane dokumenty w toku weryfikacji. U wszystkich oferentów weryfikacja odbyła się tylko jednego dnia, a nie jak oczekuje Skarżący także w kolejnych dniach na żądanie. Zdaniem organu, w takich okolicznościach wobec ww. zasad nie zasługuje na ochronę działanie Skarżącego przejawiające się w szczególności w braku współpracy Oferenta w toku weryfikacji, od momentu stwierdzenia braków co do posiadanych przeglądów sprzętu, braku upoważnienia innych osób do działania w jego imieniu, pozostawienie osób kontrolujących bez wyjaśnienia kiedy Oferent powróci, zabranie upoważnień do kontroli, późniejsze przedłożenie dokumentów, już po dacie dokonania oględzin w dwóch rożnych terminach.

Za bezzasadny uznano także zarzut Skarżącego naruszenia § 8 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, poprzez nierzetelne prowadzenie dokumentacji postępowania przejawiające się w niezałączeniu do akt korespondencji prowadzonej przez organ i Skarżącego drogą elektroniczną co mogło mieć wpływ na wynik sprawy w kontekście rozstrzygania wątpliwości wynikających z niewłaściwego udokumentowania przebiegu postępowania na niekorzyść Oferenta, co świadczyć ma o naruszeniu zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Organ zaznaczył, że w dokumentach z postępowania konkursowego (włączonych do akt postępowania administracyjnego) już na etapie przed wydaniem skarżonej decyzji Dyrektora (...) NFZ z dnia (...) znajduje się przedmiotowa korespondencja, w tym elektroniczna zarówno do Skarżącego, jak i korespondencja także mailowa do pozostałych oferentów.

W rezultacie organ uznał za prawidłowe ustalenia komisji konkursowej oraz ustalenia zawarte w decyzji z (...) co do spełniania przez oferenta M. O. warunków koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej w danym zakresie i rodzaju, w tym warunków z art. 22 ustawy o działalności leczniczej w zw. z § 7 OWU oraz prawidłowe w ocenie organu zawiadomienie i przeprowadzenie weryfikacji na takich samych zasadach i w taki sam sposób u wszystkich oferentów - z żądaniem przedłożenia dokumentów serwisowych i paszportów technicznych sprzętu wykazanego w ofercie, co czyni zarzut naruszenia art. 134 ustawy bezzasadnym. Organ podkreślił, że Komisja konkursowa stosowała takie same zasady oceny ofert w stosunku do wszystkich oferentów, wzywała do uzupełnienia braków formalnych w ten sam sposób, zawiadamiała i przeprowadzała weryfikację w taki sam sposób, zakres weryfikacji był także taki sam u wszystkich oferentów, korekta omyłek w numerach seryjnych sprzętu dotyczyła wszystkich oferentów, w tym Skarżącego. Zatem wszyscy oferenci byli traktowani z poszanowaniem zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. poprzez nieprawidłowe ustalenie stanu faktycznego istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy w zakresie dot. spełniania przez oferenta (...) warunków zadeklarowanych, organ wskazał, że jest bezzasadny. Organ bowiem podjął wszelkie czynności dowodowe celem ustalenia stanu faktycznego z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Wobec zarzutów Skarżącego, iż nie poinformowano go telefonicznie o zakresie weryfikacji prowadzonej na podstawie § 17 ww. rozporządzenia Ministra zdrowia, załączono do akt pisma z dnia 26 kwietnia 2018 r. będące oświadczeniami członków ww. komisji konkursowej odnoszące się do tego zagadnienia, w tym konieczności okazania dokumentów serwisowych i paszportów technicznych. Organ zwrócił się także do (...) Urzędu Wojewódzkiego w Ł. jako organu rejestrowego właściwego dla oferenta M. O. celem ustalenia czy podmiot leczniczy spełnia warunki wymagane do prowadzenia działalności leczniczej objętej przedmiotem konkursu, w tym z art. 22 ustawy o działalności leczniczej. Dodatkowo, zgodnie z wnioskami skarżącego, organ zwrócił się do Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej w Ł. i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem ustalenia czy ww. podmiot leczniczy M. O. spełnia warunki do prowadzenia przedmiotowej działalności leczniczej oraz czy podmiot ten w ramach prowadzonej działalności leczniczej w budynku przy ul. (...) 29 w Ł. (jako obiekt budowlany i w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego) stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi tam przebywających. Dodatkowo organ włączył już na wcześniejszym etapie postępowania wydruk z jawnej księgi rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z którego wynika wpis w danym rodzajach i zakresie świadczeń. Nie sposób także zarzucić organowi naruszenia art. 77 § 1 i art. 80 k.pa., gdyż organ w sposób wyczerpujący zebrał i ocenił materiał dowodowy.

Organ odwoławczy podkreślił, że wniosek dowodowy skarżącego zawarty w piśmie z dnia 11 maja 2018 r. o przeprowadzenie postępowania dowodowego na okoliczność prowadzenia przez(...) działalności w sposób sprzeczny z wymogami posiadania pomieszczeń odpowiadających wymaganiom ogólnobudowlanym, w tym także warunkom płynącym z przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób i zgodności odpowiedzi ankietowych tego oferenta ze stanem faktycznym został de facto przez organ uwzględniony z uwagi na czynności podjęte celem wyjaśniania stanu faktycznego w tym zakresie i skierowania ww. stosowanych zapytań od Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. i Urzędu Wojewódzkiego w Ł. oraz wszechstronnego rozważenia tych materiałów w świetle całokształtu materiału dowodowego zgormadzonego w sprawie.

Odnosząc się do zarzutu naruszenie art. 75 § 1, art. 77 § 1 i art. 78 § 1 k.p.a. poprzez "zaniechanie przeprowadzenia dowodu z dokumentów zgłoszonych przez skarżącego, tj. protokołu z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 22 maja 2018 r. podjętych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Ł.; protokołu z ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych z dnia 22 maja 2018 r. podjętych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Ł. wobec właściciela budynku, w którym wykonywana jest działalność lecznicza - D Sp.j. w Ł; pisma Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 7 czerwca 2018 r. adresowane do A SP. z o.o. organ wskazał, że jest bezzasadny. Na całokształt materiału dowodowego w tej sprawie składa się więcej dowodów niż ww. dokumenty. Ponadto, Dyrektor (...) NFZ nie ma ustawowych kompetencji do samodzielnych ustaleń w zakresie samowoli budowlanej, zgodności z projektem budowalnym czy przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - co było już wyjaśnione. Kompetencje do tego mają inne organy. Dyrektor (...) NFZ ponadto dla ustalenia stanu faktycznego zwrócił się bezpośrednio do tych organów o wypowiedzenie się w zakresie spełniania przez oferenta M. O. warunków koniecznych do prowadzenia danej działalności leczniczej, w tym ogólnoprzestrzennych. Organ rejestrowy właściwy dla tego oferenta zawarł swoje stanowisko m.in. w piśmie z 30 maja 2018 r. i 29 czerwca 2018 r. z których wynika, że oferent ten spełnia warunki wymagane do prowadzenia danej działalności, w tym w katach księgi rejestrowej znajdują się decyzje wydane przez Inspektora Sanitarnego potwierdzające spełnianie przez tego oferenta w zakresie objętym postępowaniem konkursowym warunków wymaganych od podmiotu leczniczego. Organ dokonał więc wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, mając przy tym na uwadze całość zebranego w sprawie materiału.

W analizowanym stanie, organ zatem mając na względzie wnioski dowodowe skarżącego występował do innych podmiotów i dokonywał licznych ustaleń, które de facto szły dalej niż jedynie ocena postępowania samej komisji konkursowej. Mając na uwadze te argumenty oraz fakt, iż stan sprawy został już dokładnie wyjaśniony organ nie wystąpił zgodnie z wnioskiem strony z pisma z dnia 10 sierpnia 2018 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane o kopię protokołu kontroli oferenta M. O., informacji czy oferent ten w zakresie działalności szpitalnej posiadła zgodę na użytkowanie pomieszczeń i czy zmiana sposobu użytkowania części lokalu w obiekcie przy ul. (...) 29 w Ł. nastąpiła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ocenie organu takie ustalenia wykraczały poza zakres postępowania dowodowego jakie jest konieczne celem weryfikacji prawidłowości działań komisji konkursowej w przedmiotowym postępowaniu konkursowym i kontroli skarżonej decyzji. Z uwagi na posiadanie już materiału dowodowego w tym dokumentów od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł., organ przyjął że wnioski dowodowe Skarżącego zmierzają do przewlekania postępowania.

Odnosząc się do zarzutu skarżącego dotyczących nierzetelnego prowadzenia akt postępowania organ wskazał, że nie ma przepisu obligującego organ do numerowania każdej kolejnej strony akt postępowania. Wszystkie dokumenty składane w toku postępowania przez strony, w tym Skarżącego są do nich włączone. Organ zaznaczył, że zapoznając się aktami sprawy w dniu 17 września 2018 r. Z. K. dokonywał w nich samodzielnych naniesień poprzez składanie podpisów ma metryce akt sprawy, które można uznać za dokument urzędowy, na którym strona dowolnie pisze, kreśli etc. nie mając takich uprawnień. Dalej, zgodnie z art. 66a k.p.a. w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250 z późn. zm.), metryka sprawy prowadzona jest w formie pisemnej lub elektronicznej. W przedmiotowej sprawie, organ prowadzi tabele o której mowa powyżej w formie elektronicznej. Z uwagi na fakt, iż postępowanie było w toku i nie wykonano ostatniej czynności nie załączono jej wydruku do akt sprawy. W chwili podniesienia takiego zarzutu przez skarżącego, organ uznał że zaistniała przesłanka o której mowa w § 3 ust. 2 ww. rozporządzania, tj. wydruk tabeli załączono do akt sprawy z uwagi na zaistnienie takiej potrzeby. W trackie zapoznawania się aktami sprawy w dniu 17 września 2018 r. Skarżący miał załączony do akt wydruk metryki akt sprawy, na której - jak już wcześniej wskazano-nakreślił własnoręcznie podpisy.

Odnosząc się natomiast do zarzutu naruszenia art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. polegającego na zaniechaniu zawieszenia postępowania z urzędu wobec konieczności zwrócenia się do Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie stosownych działań w związku ze zgłoszonymi podejrzeniami nieprzestrzegania przez jednego z oferentów warunków stawianych prawem i wydanie opinii w tym przedmiocie z uwagi na jej znaczenie z punktu widzenia życia i zdrowia, organ uznał iż jest to zarzut oparty na art. 142 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Nie ulega wątpliwości, że postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania należy do tej kategorii postanowień. Z uwagi na brzemiennie art. 98 § 1 k.p.a., organ zwrócił się do pozostałych stron postępowania. Zgodnie z tym przepisem, organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. W związku z tym pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r. organ wezwał pozostałe strony postępowania do ustosunkowania się do żądania zawieszenia postępowania oraz załączył kopię tego wniosku z dn. 23 kwietnia 2018 r.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. M. O. nie wyraził zgody na zawieszenie przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Z uwagi na powyższe, Dyrektor (...) NFZ wydał w dniu (...) postanowienie, którym odmówił zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu wskazał, że nie zachodzą podstawy do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 k.p.a. Organ wskazał, że nie sposób zgodzić się ze skarżącym, że istniała konieczność przewidziana w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., tj. gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W sprawie tej pojawiało się zagadnienie prawne wymagające badania, czy oferent M.O. spełnia wymagania dla prowadzenia działalności leczniczej w danym rodzaju i zakresie, w tym z art. 22 ustawy o działalności leczniczej. W tym zakresie organ opiera się na wpisach tego podmiotu (jawnych) do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Organ wyjaśnił, że jak wynika z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływani komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, komisja konkursowa nie może żądać od oferenta przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta, jeżeli potwierdzenie tych danych i informacji jest możliwe na podstawie:

1) posiadanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ewidencji, rejestrów lub innych zbiorów danych;

2) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których Narodowy Fundusz Zdrowia ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz- U. z 2014 r. poz. 1114 oraz Z 2016 r. poz. 352 i 1579).

W sytuacji, w której w jawnym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest wskazane, że kwestionowana oferta została złożona przez podmiot posiadający uprawnienie do udzielania świadczeń w miejscu wskazanym w ofercie Narodowy Fundusz Zdrowia opierając się na danych ujawnionych w tym rejestrze nie ma podstaw do żądania dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków prowadzenia takiej działalności tj. art. 22 ustawy o działalności leczniczej, a tym bardziej dokonania oględzin w tym zakresie Dodatkowo organ zwrócił się organu rejestrowego z ww. zapytaniem. Otrzymał odpowiedź w pismach z dnia 30 maja 2018 r. i z dnia 29 czerwca 2018 r. Wynika z nich jednoznacznie, że oferent ten spełnił wymagania dla prowadzenia działalności leczniczej objętej przedmiotem postępowania konkursowego. Dla organu jednak wystarczający był wpis tego oferenta do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Zgodnie bowiem z art. 103 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy może rozpocząć prowadzenie działalności leczniczej po uzyskaniu wpisu do tego rejestru. Ponieważ rejestr ten jest jawny ustalenie tego stanu nie wymagało obligatoryjnie dodatkowych opinii organu rejestrowego. Organ zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego w Ł. i pozostałych instytucji mając na względzie zarzuty dot. zagorzenia życia i zdrowia ludzi; nie są to jednak okoliczności gdzie przepis prawa wymaga od Dyrektora (...) NFZ w ramach postępowania odwoławczego z art. 154 i n. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, uprzedniej opinii innego organu. Rozstrzygnięcie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia - opinii innych instytucji.

Organ wskazał, że Urząd Wojewódzki w Ł. jednoznacznie informuje o braku podstaw do wykreślenia oferenta M.O. z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (tak też pismo z 29 czerwca 2018 r.). Zatem zawieszenie postępowania celem oczekiwania wydania opinii przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ł., Inspekcję Sanitarną w Ł., Straż Pożarną w Ł. wydaje się jedynie przewlekaniem postępowania. Jednocześnie nie ma przepisów które obligowałyby te podmioty do zajęcia takich jednoznacznych opinii. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. w piśmie z dnia 17 lipca 2018 r. odnosząc się do pytania, czy oferent M.O. spełnia wymagania konieczne dla prowadzenia tego rodzaju działalności leczniczej - nie udzielił odpowiedzi informując, ze oznaczałaby to wyrażenie opinii.

W ocenie zatem organu odmowa zawieszenia postępowania była prawidłowa. Odmienne natomiast rozstrzygnięcie prowadziłoby do przewlekania postępowania. Na względzie też mieć należy, co wcześniej podkreślono, że postępowanie dowodowe organu winno koncentrować się na badaniu prawidłowości postępowania konkursowego, co mając na uwadze rodzaj kolejnych wniosków dowodowych skarżącego znacząco wykraczałoby poza ww. obszar.

W skardze skierowanej do sądu A sp. z o.o. zaskarżyła w całości decyzję Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nr (...) z dnia (...) utrzymującą w mocy postanowienie nr (...) z dnia (...) i decyzję nr (...) z dnia(...) Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaskarżonej decyzji zarzuciła:

1. obrazę przepisów prawa materialnego mającą wpływ na wynik sprawy:

a) art. 149 ust. 3 u.ś.o.z. poprzez błędna wykładnię polegająca na uznaniu, że przepis nie ma zastosowania do uzupełnienia oferty w przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów - co jest sprzeczne z literalnym brzmieniem przepisu, oraz niewłaściwe zastosowanie polegające na niedokonaniu formalnego wezwania oferenta do przedstawienia dokumentów w postaci paszportów technicznych oraz aktualnych przeglądów sprzętu, w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty, wskutek czego doszło do niewłaściwej oceny jego oferty, bezzasadnego jej odrzucenia i przeprowadzenia części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

b) § 5 ust. 1 i 2 oraz § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy poprzez błędną wykładnię przepisu polegająca na uznaniu, że weryfikacja oferenta jest szczególnym trybem wiążącym się z możliwością przeprowadzenia stosownych czynności w miejscu udzielania świadczeń wskazanym w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia oferenta, w tym także bez wskazania dokumentów podlegających kontroli, w sytuacji gdy norma prawna wskazuje, iż Organ może przeprowadzić weryfikację pomieszczeń lub urządzeń, zaś w odniesieniu do dokumentów uprawnienie do zażądania ich przekazania przepis definiuje jak z odrębną czynność, która powinna być realizowana z zachowaniem rygorów płynących z normy wyrażonej w art. 149 ust. 3 u.ś.o.z., a na pisemne wezwanie ze wskazaniem terminu realizacji uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia braków przez Oferenta, oraz utrzymaniem w mocy w drodze skarżonej decyzji czynności Komisji Konkursowej polegającej na niezawiadomieniu, niedokumentowaniu i przeprowadzeniu czynności weryfikacji skarżącego, a także dokonanie weryfikacji w zakresie wykraczającym poza przedmiot dopuszczalne weryfikacji, co skutkowało niewłaściwą oceną oferty skarżącego oraz bezzasadnym jej odrzuceniem i przeprowadzenia części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert, przez co skarżący utracił możliwość ubiegania się o zawarcie umowy z Funduszem;

c) art. 149 ust. 1 pkt 7 u.ś.o.z. w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 u.dz.l. oraz § 7 ust. 1 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych poprzez utrzymanie skarżoną decyzją czynności Komisji Konkursowej, w ramach której doszło do niewłaściwego zastosowania ww. przepisów i w efekcie do odrzucenia oferty Skarżącego mimo udokumentowania przez niego spełnienia wszystkich warunków określonych w przepisach prawa, co skutkowało przeprowadzeniem części niejawnej postępowania z pominięciem jednej z ofert;

d) art. 134 ust. 1 u.ś.o.z. w zw. z § 17 ust. 2 Rozporządzenia MZ ws. postępowania w sprawie zawarcia umowy - poprzez niewłaściwe zastosowanie i naruszenie zasady równego traktowania oferentów uczestniczących w postępowaniu konkursowym i zasady prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, poprzez potwierdzenie w treści skarżonej decyzji następujących czynności Komisji Konkursowej, sprzecznych z przepisami prawa:

a. przeprowadzenia weryfikacji u biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu oferenta (...) nierzetelnie, poprzez dopuszczenie do zmiany treści oferty konkursowej po upływie czasu na składanie ofert w ten sposób, że Komisja konkursowa zezwoliła na ujawnienie nowego sprzętu (o nowych numerach seryjnych) oraz wskazanie dodatkowych jego funkcjonalności, w okresie związania ofertą, co wynika z dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania,

b. przy jednoczesnym uniemożliwieniu Skarżącemu zgodnego z procedurą wyjaśnienia braków formalnych w zakresie przedstawienia dokumentów w postaci paszportów technicznych sprzętu oraz jego przeglądów, aktualnych zarówno na dzień złożenia oferty jak i w całym okresie związania ofertą;

e) Art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej poprzez ich niewłaściwą wykładnię i uznanie, że przepisy te nie odwołują się do powszechnie obowiązujących norm dotyczących budynków, określonych m.in. w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i uznanie, że nie wchodzą one w zakres dyspozycji tego przepisu i nie mieszą się w pojęciu warunków ogólnobudowlanych, co skutkowało wyborem oferenta który przedstawił w ofercie lokal nie spełniający wymogów fachowych i sanitarnych wymaganych dla wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy;

f) art. 149 ust. 1 pkt 7 u.ś.o.z. w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz § 7 ust. 1 załącznika do OWIJ w zw. z § 68 ust. 1, § 245 oraz § 256 ust. 3 Rozporządzenia Ml ws. warunków technicznych, wobec niewłaściwego zastosowania ww. przepisów i zaniechanie odrzucenia oferty M. O. - (...) Centrum Medyczne z siedzibą przy ulicy (...) 29 w Ł. (dalej: (...)) oraz utrzymanie w mocy wyboru tego oferenta celem realizacji umowy o udzielanie świadczeń, pomimo iż oferent ten nie spełniał wymaganych warunków określonych w przepisach prawa wobec prowadzenia przez niego działalności w sposób sprzeczny z wymogiem posiadania pomieszczeń odpowiadających wymaganiom ogólnobudowlanym, co stanowi zagrożenie życia lub zdrowia osób w nich przebywających

g) Art. 149 ust. 1 pkt 7 u.ś.o.z w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 u.dz.l. oraz § 7 ust. 1 Załącznika do OWIJ - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i dokonanie wyboru oferty złożonej przez oferenta M. O. (Prowadzącego zakład leczniczy Szpital (...)) pomimo, iż nie spełnia on wymogu posiadania pomieszczeń i urządzeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych z uwagi na brak windy łóżkowej umożliwiającej komunikację pacjenta na łóżku pomiędzy salą operacyjną położoną na pierwszym piętrze budynku a pozostałymi pomieszczeniami znajdującymi się na innych kondygnacjach, w tym z wyjściem z budynku;

h) art. 149 ust. 1 pkt 2 u.ś.o.z. utrzymanie w mocy decyzji, w ramach której Organ dopuścił się niewłaściwego zastosowania ww. przepisów i zaniechał odrzucenia oferty (...) pomimo oświadczenia przez wybranego oferenta w złożonej przez niego ofercie nieprawdy co do okoliczności spełnienia przez lokal wymogów ogólnobudowlanych, fachowych i sanitarnych;

2. obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na wynik sprawy:

a) art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez zaniechanie zawieszenia postępowania z urzędu wobec trwającego postępowania przed Państwowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oceny spełniania warunków ogólnobudowlanych przez pomieszczenia, które (...) wykorzystuje do realizacji zawartej z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podczas gdy jego wyniki mają znaczenie z punktu widzenia możliwości dalszej realizacji kontraktu oraz ochrony życia lub zdrowia osób przebywających pomieszczeniach, w których (...) prowadzi działalność,

b) Art. 7 k.p.a., art. 77 S 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i nieprawidłowe ustalenie stanu faktycznego istotnego rozstrzygnięcia sprawy w zakresie dotyczącym spełnienia przez pomieszczenia wykorzystywane przez oferenta (...) wymogów stawianych, prawem poprzez nieprzyjęcie ustaleń innych organów (Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Straży Pożarnej wskazujących na naruszenia przepisów w tym zakresie;

c) § 8 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia MZ ws. postępowania w sprawie zawarcia umowy poprzez nierzetelne prowadzenie dokumentacji postępowania przejawiające się w:

a. niezałączeniu do akt korespondencji prowadzonej przez Organ i Skarżącego drogą elektroniczną bezpośrednio po jej wymianie, a dopiero po wydaniu decyzji z dnia (...) oddalającej odwołanie Skarżącego,

b. nieudokumentowaniu czynności telefonicznego zawiadomienia Skarżącego o planowanych oględzinach i ich zakresie bezpośrednio po jej dokonaniu oraz, wskutek zarzutu A dotyczącego braku potwierdzenia faktu rozmowy w dokumentacji postępowania, wtórnym wytworzeniu protokołu na dowód powyższego zdarzenia, zawierającego nieprawdziwe informacje w zakresie przekazanych Skarżącemu wskazówek oraz dołączeniu go do akt sprawy, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy oraz - w kontekście rozstrzygania wątpliwości wynikających z niewłaściwego udokumentowania przebiegu postępowania na niekorzyść A - świadczy o naruszeniu wobec niego zasady równego traktowania i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji;

d) art. 8 § 1 k.p.a. w zw. z 10 § 1 k.p.a. oraz 73 § 1 k.p.a. poprzez uznanie, że organ nie jest zobligowany do numerowania kart akt postępowania i prowadzenia akt sprawy w sposób nierzetelny, przejawiający się w braku numeracji stron zgromadzonych w nich dokumentów, co powoduje brak gwarancji ich kompletności oraz budzi wątpliwości, czy w pełni obrazują one podjęte przez Organ działania, w szczególności w zakresie postępowania dowodowego.

Strona skarżąca wniosła o przeprowadzenie, na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a., dowodów uzupełniających z dokumentu w postaci pisma Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. z dnia (...) uchylenie w całości zaskarżonej Decyzji Dyrektora (...) NFZ oraz poprzedzającej ją Decyzji nr (...) oraz orzeczenie o kosztach postępowania, w tym kosztach zastępstwa procesowego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Na rozprawie w dniu 12 lutego 2019 r. pełnomocnik strony skarżącej popierał skargę, pełnomocnicy Dyrektora (...) NFZ wnosili o oddalenie skargi, pełnomocnik uczestnika postępowania NZOZ (...) Centrum Medyczne M. O. wnosił o oddalenie skargi.

Pełnomocnik Zarządu A sp. z o.o. w Ł. Z. K. oświadczył, że nie został telefonicznie w dniu 14 lutego 2018 r. poinformowany o tym, że w trakcie oględzin będą żądane przeglądy w paszportach technicznych urządzeń zgłoszonych w ofercie. Wiedział tylko o oględzinach gabinetu diagnostyczno zabiegowego.

Na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a. sąd dopuścił dowód z dokumentów - pisma Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. z dnia (...) złożonego przez stronę skarżącą i protokołu kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia (...) złożonego przez organ wraz z odpowiedzią na skargę.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ł. pismem z dnia 19 października 2018 r. kierowanym do A Sp. z o.o. w Ł. informuje, w odpowiedzi na pismo z dnia 3 października 2018 r., że w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do właściciela budynku tj. D sp. j jak i najemców (...). Rehabilitacja Sp. j oraz NZOZ (...) Centrum Medyczne. W przypadku właściciela budynku postępowanie administracyjne zakończyło się wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie stwierdzonych uchybień.

W dniu 13 sierpnia 2018 r. PINB w Ł. poinformował Komendę o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany sposobu użytkowania części I piętra pawilonu handlowo-usługowego oraz wstrzymaniu użytkowania części środkowej I piętra i drugiej Sali operacyjnej. W związki z powyższym w stosunku do (...) Sp. j oraz NZOZ (...) Centrum Medyczne postępowanie administracyjne zostało zakończone. (do pisma załączono kserokopię decyzji z 19 lipca 2018 r.)

Z protokołu PSSE w Ł. z dnia 20.09. 2018 r. wynika, że kontrola przeprowadzona została w NZOZ (...) Centrum Medyczne M. O. W dniu kontroli stwierdzono brak zmian technologicznych w stosunku do istniejącego stanu faktycznego obiektu z dnia dokonania odbioru na podstawie przedstawionej dokumentacji. Decyzje opiniujące wydane przez PPIS zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, a w dniu kontroli nie stwierdzono zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjentów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zakres tej kontroli wyznacza art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej p.p.s.a., który stanowi, że sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, z zastrzeżeniem art. 57a. Zgodnie natomiast z art. 145 § 1 p.p.s.a., uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi i uchylenie decyzji następuje gdy sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania, inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy.

Przeprowadzona przez Sąd w rozpoznawanej sprawie kontrola we wskazanym wyżej aspekcie nie wykazała, aby zaskarżona decyzja Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia (...) utrzymująca w mocy własną decyzję z dnia (...) w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego i procedury administracyjnej w stopniu, który uzasadniałby jej uchylenie.

W rozpatrywanej sprawie stan faktyczny w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy nie budzi wątpliwości.

Jak wynika z załączonych akt, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ogłoszone zostało w trybie konkursu ofert postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia 03.4600.032.02 i okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18, B19 03.4600.132.02 na obszarze: 1002 - (...), 1004 - (...), 1006 - (...), 1008 - (...), 1020 - (...), 1021 - (...), 1061 - Ł. o kodzie postępowania 05.18.000080/LSZ/03/1/01 - na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Bezsporne jest, że w toku prowadzonego postępowania oferta A sp. z o.o. została odrzucona z uwagi na niespełnienie wymaganych warunków. Materialną podstawę prawną działania organu stanowiły przepisy powołanej na wstępie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, która stanowi podstawę powierzenia organom NFZ określenia warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacją tychże świadczeń oraz jest podstawą określenia zadań władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń. Realizacja ustawowych obowiązków organów Funduszu we wskazanych obszarach skonkretyzowana została przede wszystkim w dziale VI ustawy zatytułowanym "Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami". Określenie w tym rozdziale zasad postępowania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych i trybu postępowania, w tym trybu postępowania prowadzonego przed organem NFZ, wszczętego w wyniku wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń z opieki zdrowotnej ma służyć realizacji przez Fundusz celów postawionych przez ustawodawcę, a zakreślonych przez art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Jak stanowi art. 132 ust. 1 ustawy, podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, z zastrzeżeniem art. 159. Przy czym umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w dziale VI (art. 132 ust. 2 ustawy).

Jak wynika z art. 134 ust. 1 i 2 ustawy, Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Wszystkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie tych świadczeń powinny być udostępniane świadczeniodawcom na takich samych zasadach. Jest to jedna z podstawowych zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Stosownie do art. 139 ust. 1 ustawy, zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 159, następuje po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań. Prezes Funduszu - na podstawie art. 146 ust. 1 - określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane dla świadczeniodawców. Kryteria te są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania (art. 147). Wyrazem realizacji zasady zapewniającej równe traktowanie świadczeniodawców jest zawarta w art. 146 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o świadczeniach delegacja do wydania przez Prezesa Funduszu dokumentów określających: przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców, przy czym stosownie do art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prezes Funduszu przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców zasięga opinii właściwych konsultantów krajowych. Wydawanie wzmiankowanych dokumentów, niebędących decyzjami administracyjnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (por. wyrok NSA z 24 lutego 2011 r. II GSK 263/10), jest wynikiem kompetencji Prezesa NFZ z zakresu kierowania ustawową i statutową działalnością organu. Prezes NFZ, w drodze delegacji z art. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydaje zarządzenia. Obejmują one istotne zagadnienia/elementy związane z postępowaniem prowadzonym w trybie konkursu ofert dotyczącym umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, określając warunki zawierania tych umów dla poszczególnych rodzajów świadczeń. Oferent (świadczeniodawca) jest zobowiązany do przygotowania i złożenia oferty zgodnie z warunkami postępowania oraz warunkami zawierania umów. Mają one bowiem charakter wzorca umownego (art. 384 kodeksu cywilnego). Warunki wymagane od świadczeniodawców (art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach), to ustalone przez Prezesa NFZ warunki sine qua non uczestnictwa w postępowaniu. Dotyczą one m.in. organizacji udzielania świadczeń, wymagań sprzętowych, lokalowych i kwalifikacji personelu. Formułowane są w ten sposób, że można je spełniać albo nie, a spełnianie warunków nie podlega stopniowaniu.

Niespełnianie warunków wymaganych od świadczeniodawców skutkuje odrzuceniem oferty w części jawnej postępowania konkursowego, kiedy to ustala się (m.in.), które z ofert spełniają warunki, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Oferty, które spełniają powyższe warunki są następnie porównywane ze sobą. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jak określa art. 148 ustawy, obejmuje w szczególności:

1) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, na podstawie wewnętrznej oraz zewnętrznej oceny, która może być potwierdzona certyfikatem jakości lub akredytacją;

2) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulacje kosztów.

Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu (art. 151 ust. 1 i 5).

Na zasadzie art. 152 ust. 1 tej ustawy, świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154. Według art. 154 ustawy, świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania (ust. 1). Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu (ust. 3). Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (ust. 4), który składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej decyzji (ust. 5). Od decyzji wydanej w drugiej instancji świadczeniobiorcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego (ust. 8).

W myśl art. 154 ust. 6a ustawy stronami postępowania, o którym mowa w ust. 1-6 są świadczeniodawca, który złożył odwołanie, lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, oraz świadczeniodawcy, którzy zostali wybrani do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co powoduje, że poza zakresem oceny pozostanie oferta Szpitala Specjalistycznego E Sp z o.o. Sp. k" która nie złożyła odwołania od rozstrzygnięcia Komisji konkursowej o odrzuceniu oferty.

Analiza powyższych regulacji prowadzi do wniosku, że zakres kontroli dokonywanej przez organ administracyjny jest ściśle związany z pojęciem uszczerbku interesu prawnego świadczeniodawcy, powstałego w wyniku naruszenia zasad postępowania. Wniesienie odwołania jest uwarunkowane istnieniem po stronie świadczeniodawcy (uczestnika postępowania konkursowego) interesu prawnego, ocenianego przez pryzmat konkretnego postępowania oraz możliwości zawarcia w jego wyniku umowy i wystąpienia w tak rozumianym interesie prawnym uszczerbku na skutek nieprawidłowości przebiegu postępowania. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy wnoszący odwołanie został pozbawiony możliwości zawarcia umowy w wyniku naruszenia zasad przez podmiot prowadzący postępowanie.

Zadaniem organów NFZ prowadzących postępowanie na skutek wniesionego odwołania jest ustalenie, czy postępowanie konkursowe przeprowadzone zostało zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami prawa, w tym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz zasad równego traktowania świadczeniodawców. Ta ocena w ocenie Sądu została przeprowadzona prawidłowo.

W rozpoznawanej sprawie interes prawny skarżącej spółki uzasadnia fakt, że jej oferta została odrzucona, zdaniem skarżącej niezasadnie, a do części niejawnej postępowania skierowane zostały dwie oferty, w tym oferta M. O. prowadzącego zakład leczniczy Szpital (...), która z kolei, w ocenie strony skarżącej, powinna zostać odrzucona. Stwierdzenie uchybień w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym w odniesieniu do zasadności odrzucenia oferty skarżącej skutkowałoby zmianą ilości ofert skierowanych do części niejawnej postępowania i wówczas koniecznością oceny zarzutów dotyczących oferty (...), co mogłoby zaktualizować możliwość zawarcia przez skarżącą umowy. W tej sytuacji należało uznać, że w sprawie została spełniona przesłanka określona w art. 154 ust. 1 w zw. z art. 152 ust. 1 ustawy.

Z powołanych na wstępie przepisów wynika, że wniesienie odwołania przez podmiot biorący udział w postępowaniu wszczyna dwuinstancyjne postępowanie odwoławcze, w którym przedmiotem kontroli jest rozstrzygnięcie komisji polegające na dokonaniu wyboru świadczeniodawców, z którymi zostaną zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i siłą rzeczy wskazujące świadczeniodawców, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawarcia takich umów Na tej podstawie, jak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2014 r. sygn. II GSK 576/13 - LEX nr 1481820, należy stwierdzić, że odwołanie dotyczy całego rozstrzygnięcia o wyborze świadczeniodawcy (świadczeniodawców) i co do zasady nie ma podstaw do ograniczenia tego środka zaskarżenia wyłącznie do "sprawy" wnoszącego odwołanie, rozumianej jako rozpatrzenie okoliczności dotyczących oceny tylko jego oferty z punktu widzenia zgodności z regułami przeprowadzania postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń (podobnie NSA w wyroku z 14 stycznia 2014 r. sygn. II GSK 1615/12 - LEX 1457667)

W omawianym postępowaniu każdy jego etap kończy się wydaniem decyzji administracyjnej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu - będącego z mocy art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy organem Funduszu. Zgodnie bowiem z art. 154 ust. 3 i 6 ustawy organ ten - zarówno po rozpoznaniu odwołania, jak i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - wydaje decyzję administracyjną. Pozwala to przyjąć, że postępowanie prowadzone na podstawie tego przepisu ma charakter administracyjny, pomimo iż komentowana ustawa w odniesieniu do omawianego postępowania nie odsyła wprost do przepisów procedury administracyjnej. W konsekwencji, rozpatrując przewidziane ustawą środki odwoławcze dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zobligowany jest stosować reguły postępowania określone w k.p.a., co obejmuje respektowanie naczelnych zasad procedury administracyjnej, w tym przede wszystkim zasady prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.), poprzez podejmowanie wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, zasady dysponowania zakresem postępowania dowodowego przez organ orzekający (art. 77 § 1 k.p.a.), odczytywanej jako obowiązek organu wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, a także zasady swobodnej oceny dowodów (art. 80 k.p.a.), sprowadzającej się do dokonania oceny zgromadzonego materiału dowodowego w kontekście całokształtu stanu faktycznego sprawy. Omówienie i podsumowanie przeprowadzonego przez organ postępowania wyjaśniającego (dowodowego) musi ponadto znaleźć wyraz w uzasadnieniu wydanej decyzji, które powinno spełniać wymogi określone w art. 107 § 3 k.p.a., tj. zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Poza tym, obowiązek prawidłowego sporządzenia uzasadnienia wiąże się również z zasadą przekonywania (art. 11 k.p.a.), której realizacja polega m.in. na zapoznaniu stron postępowania z argumentacją i przesłankami podejmowanych decyzji, by mogły zaakceptować zasadność przesłanek faktycznych i prawnych, jakimi kierował się organ załatwiając sprawę.

Co do zasady odwołanie, wszczynające etap postępowania administracyjnego dotyczy całego rozstrzygnięcia o wyborze świadczeniodawców, z którymi zostaną zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i równocześnie wskazujące świadczeniodawców, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawarcia takich umów. Nie można oceny zgodności z prawem odnosić jedynie do sytuacji skarżącego, ale należy oceniać prawidłowość postępowania w odniesieniu do pozostałych podmiotów, biorących udział w postępowaniu. Zgodnie z art. 154 ust. 6a ustawy, stronami postępowania są oferent, który złożył odwołanie i oferent, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zasada równego traktowania przy ustalaniu rankingu świadczeniodawców może bowiem zostać naruszona zarówno wtedy, gdy nastąpiło nieuzasadnione zaniżenie punktacji uczestnika konkursu w stosunku do innych oferentów, jak i wówczas gdy wybrano ofertę, która powinna podlegać odrzuceniu. W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca podnosiła obydwa rodzaje zarzutów.

W pierwszej kolejności, w ocenie sądu, przeanalizować należy, czy oferta skarżącej spółki została zasadnie odrzucona. Przedmiotem postępowania jest bowiem niewybranie oferty skarżącej nie zaś wybranie oferty innego podmiotu.

Ustalony przez organ stan faktyczny, dawał podstawy do oddalenia odwołania strony skarżącej i w ocenie sądu, nie ma podstaw do jego kwestionowania. Z załączonych akt wynika, że wszyscy oferenci byli wzywani byli przez Komisję Konkursową do usunięcia braków formalnych złożonych ofert. Wszyscy w tej samej dacie 6 lutego 2018 r. drogą elektroniczną zostali powiadomieni, że wobec rozbieżności dotyczących odpowiedzi na pytanie 1.5.1.1 przeprowadzone zostaną w ich placówkach oględziny. Decyzja Komisji w tym przedmiocie podjęta została w dniu 5 lutego 2018 r., co dokumentuje stosowna notatka. Wszyscy oferenci zostali powiadomieni przez Przewodniczącą Komisji w taki sam sposób tj. telefonicznie o oględzinach w dniu poprzedzającym oględziny. Z załączonych pisemnych oświadczeń podpisanych przez wszystkich członków Komisji konkursowej (z 14.02 i z 20.02.) wynika, że wszyscy byli informowani o tym, że Zespół kontrolujący będzie sprawdzał pomieszczenia, w których realizowane są świadczenia zdrowotne, sprzęt i aparaturę medyczną wskazaną w formularzu ofertowym, a także przeglądy w paszportach technicznych ww. sprzętów i aparatury medycznej. Nie ma podstaw aby kwestionować treść powyższych oświadczeń.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że forma dokumentowania przez Komisję swoich czynności i zawiadomień znajduje oparcie w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1980). Z przepisu tego wynika, że wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w toku postępowania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za zachowanie formy pisemnej uważa się także zapis treści czynności w protokole przeprowadzenia postępowania. Ten wymóg w niniejszym postępowaniu został dochowany. Nie jest zatem uzasadnione stanowisko strony skarżącej, że powinna zostać pisemnie zawiadomiona o terminie i zakresie mającej mieć miejsce weryfikacji.

Powiadomienie telefoniczne o terminie oględzin udokumentowane protokołem z tej czynności potwierdzonym przez członków komisji stanowi zachowanie wymogów § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

W przypadku skarżącego protokół z przeprowadzonej weryfikacji oferenta sporządzony w 15 lutego 2018 r. jednoznaczne stwierdza, że Zespołowi Kontrolującemu nie okazano paszportu aparatu rentgenowskiego, fakoemulsyfikatora, pompy infuzyjnej, a w przypadku kilku innych urządzeń medycznych w paszportach technicznych nie było ważnych przeglądów na dzień składania ofert i na dzień oględzin (2 lasery, mikroskop, 2 pompy infuzyjne, aparat EKG). Z protokołu wynika też, że oględziny odbyły się z udziałem Prezesa Spółki, który nie podpisał protokołu, bo przed jego podpisaniem udał się na zabieg i nie określił kiedy będzie ponownie dostępny i nikogo nie upoważnił do reprezentowania spółki. Podczas oględzin przyjechał serwisant sprzętu i na oddzielnych kartkach (nie w paszportach) wystawił potwierdzenia przeglądów części sprzętu do listopada 2018 r. Rozwinięcie i sprostowanie opisu stanu faktycznego z dnia 15.02. 2018 r. zawarte zostało w sprostowaniu do protokołu wyników weryfikacji oferenta z dnia 23 lutego 2018 r. Wynika z niego, że w trakcie zapisywania przez kontrolujących w zał nr 1, że niektóre sprzęty mają przeglądy do listopada 2017 r., lub nie mają paszportów, Prezes Spółki A Z. K. zadzwonił do serwisanta w obecności kontrolujących, poinformował, że nie posiada przeglądów sprzętu i prosił go o przybycie. Poproszony o potwierdzanie otrzymania od kontrolujących upoważnień do przeprowadzenia kontroli - nie potwierdził otrzymania upoważnień do kontroli osób uczestniczących w weryfikacji i wyszedł zabierając upoważnienia i nikogo nie upoważnił do podpisania protokołu. Przeglądy sprzętu zostały przekazane członkom komisji na oddzielnych kartkach (bez przeglądu USG) przez pracownika spółki po ok 40 min.

Braki w dokumentacji technicznej i biurowej skarżąca spółka tłumaczyła w piśmie z 19 lutego 2018 r. pracami remontowymi i budowlanymi oraz przenoszeniem do magazynów części dokumentacji, co powodowało, że nie mogły one być przedstawione osobom wizytującym Odnalezione dokumenty zostały niezwłocznie dostarczone do NFZ. Sam fakt braku części dokumentacji technicznej dotyczącej aparatury medycznej jest więc bezsporny, podobnie jak fakt żądania okazania tej dokumentacji przez członków Komisji.

Powyższe okoliczności ustalone w trakcie oględzin prawidłowo uznane zostały za spełnienie przesłanki uzasadniającej, zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...) odrzucenie oferty skarżącego.

Przepis ten stanowi, że odrzuca się ofertę, jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2.

Nie ulega wątpliwości, że oferent na żądanie Zespołu kontrolującego nie przedstawił wszystkich wymaganych paszportów technicznych potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów (co dotyczy ok 10 sztuk sprzętu) i co uzasadnia zarzut, że sprzęt ten nie spełniał wymagań zasadniczych, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) i szczegółowo określonych w rozporządzeniu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. § 7 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) stanowi, że świadczeniodawca jest obowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczaniach odpowiadających wymaganiom określonym we przepisach wydanych na podstawie ustawy, przepisach o działalności leczniczej oraz w szczegółowych warunkach umów określonych przez prezesa Funduszu (...), wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.

Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.), Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.

Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w ust. 6 (ust. 7).

Dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych (ust. 8).

Świadczeniodawca jest obowiązany udostępniać dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, organom i podmiotom sprawującym nadzór nad świadczeniodawcą lub upoważnionym do jego kontroli (ust. 9).

Z protokołu weryfikacji oferty wynika, że strona skarżąca w imieniu której działał Prezes Zarządu Z. K. mimo żądania członków Zespołu Kontrolującego w czasie oględzin nie przedłożyła dokumentów dot. niektórych sprzętów, potwierdzających posiadanie aktualnych przeglądów sprzętu. Nie ulega wątpliwości, że wszystkich dokumentów nie było w chwili przeprowadzania kontroli.

Podkreślić należy że zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 wskazanego już wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń (...) w toku postępowania komisja konkursowa może żądać od oferenta złożenia wyjaśnień dotyczących oferty. Komisja konkursowa może przeprowadzić weryfikację oferenta w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, w szczególności przez oględziny pomieszczeń i urządzeń zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy którego wykonywana ma być umowa, a także zażądać przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta. Gdy zatem kontrolujący żąda okazania dokumentów, w niniejszej sprawie paszportów technicznych urządzeń medycznych i aktualnych przeglądów technicznych sprzętu zgłoszonego w ofercie, oferent ma obowiązek ich przedstawienia. Jest oczywiste, że zadeklarowany przez stronę w formularzu ofertowym sprzęt medyczny i urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne przeglądy techniczne zarówno na dzień składania oferty jak i dzień zawarcia umowy i przez cały okres jej realizacji. Tych wymogów część urządzeń nie spełniała, skoro nie posiadała aktualnych wpisów w paszportach technicznych i nie miała ważnych przeglądów technicznych, co uzasadniało odrzucenie oferty na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 7 i oddalenie wniesionego przez stronę odwołania.

Próba uzyskania dodatkowego czasu na uzupełnienie tych braków, przez faktyczną odmowę podpisania protokołu kontroli przez Prezesa Spółki i składanie brakujących dokumentów w następnych dniach z argumentacją, że dokumenty te znajdowały się na terenie szpitala, tylko z powodu prac remontowych i budowlanych nie mogły być przedstawione, nie może być uznana za skuteczną i uzasadnioną. Przeprowadzana weryfikacja oferentów ma na celu sprawdzenie czy stan zadeklarowany w formularzu ofertowym ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Podmiot leczniczy uczestniczący w konkursie powinien być przygotowany na okazanie dokumentów dotyczących złożonej oferty nawet gdyby nie został o tym wcześniej poinformowany, gdyż to na oferencie spoczywa obowiązek wykazania spełnienia wymaganych warunków. W rozpoznawanej sprawie stan stwierdzony, co do kilku wskazanych wyżej urządzeń nie był zgodny z zadeklarowanym i nie było możliwości uzupełnienia tych niezgodności w późniejszym terminie. Weryfikacja wszystkich oferentów musi odbywać się na tych samych zasadach tzn. każdy podmiot musi być, zgodnie z art. 134 ust. 1 u.ś.o.z. traktowany identycznie i bez odstępstw. Inaczej doszłoby do naruszenia zasady równego traktowania i zachowania uczciwej konkurencji.

Nie ma także podstaw do uznania zarzutu naruszenia art. 149 ust. 3 u.ś.o.z. przez błędna wykładnię polegająca na uznaniu, że przepis nie ma zastosowania do uzupełnienia oferty w przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów. Uregulowanie to dotyczy wcześniejszego etapu postępowania - uzupełniania braków oferty i niewątpliwie organ wzywał zarówno stronę skarżącą jak i pozostałych oferentów do uzupełnienia stwierdzonych braków formalnych i składania brakujących dokumentów. Na etapie weryfikacji prawdziwości danych prowadzonej w trybie § 17 ust. 1 i 2 wskazanego już wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń (...) wzywanie do przedstawienia np. aktualnych paszportów technicznych urządzeń wpisanych w formularzu ofertowym w określonym terminie podważałoby cel tego przepisu. Art. 149 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie miał na tym etapie postępowania konkursowego zastosowania.

Ponieważ organ wykazał, że odrzucenie oferty skarżącej spółki było uzasadnione w świetle obowiązujących przepisów, w ocenie sądu znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy nie mają zarzuty skarżącego dotyczące wadliwości oferty M. O. (...). Nie mniej odnosząc się do tej części zarzutów wskazać należy, że także nie są one zasadne.

W zakresie zarzutów dotyczących niespełniania przez pomieszczenia, w których mają być wykonywane świadczenia lecznicze przez (...) wymagań ogólnoprzestrzennych i ogólnobudowlanych oraz naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy zgodzić się z organem, że ocena spełnienia tych wymagań nie leży w kompetencjach Komisji konkursowej, której obowiązkiem jest przeprowadzenie konkursu zgodnie z przepisami ustawy ś.o.z. i przepisami wydanymi na jej podstawie. Komisja była związana faktem dysponowania przez M. O. wpisem do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę (...). Wpis w rodzaju świadczeń - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne podmiot ten uzyskał 27.10. 2011 r., w komórce Zespól Chirurgii Jednego Dnia (leczenie stacjonarne jednego dnia okulistyka) określono datę rozpoczęcia działalności na 4 11.2011 r. W tej dacie warunkiem uzyskania wpisu było legitymowanie się przez podmiot decyzją inspektora sanitarnego o spełnianiu warunków z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.). Skoro organ dysponował kopią decyzji jak i informacjami od organu prowadzącego rejestr podmiotów leczniczych, że w ocenie tego organu ten podmiot spełnia wymagania odpowiednie do wykonywanej działalności leczniczej i zakresu udzielanych świadczeń nie było podstaw do przyjęcia odmiennego stanowiska. Zauważyć należy, że w aktach sprawy znajduje się protokół z kontroli przeprowadzonej 20.09. 2018 r. w NZOZ (...) prowadzonym przez M. O. przez PSSE w Ł., który nie stwierdza żadnych nieprawidłowości i nie zawiera żadnych zaleceń. Prowadzone przez organy nadzoru budowlanego postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania części I piętra pawilonu handlowo - usługowego oraz wstrzymanie użytkowania części środkowej i piętra i drugiej Sali operacyjnej (innej niż ta na której ma być wykonywana umowa z NFZ), w ocenie sądu nie ma wpływu na rozstrzygnięcie konkursu. Do kompetencji Komisji konkursowej nie należy także ocena spełnienia wymagań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jak ponadto wynika z pisma Komendy Miejskiej Straży Pożarnej z 19.10. 2018 r. przeprowadzone czynności kontrolne zakończyły się wydaniem decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych uchybień. W uzasadnieniu swojej decyzji organ bardzo szeroko i szczegółowo odniósł się do zarzutów strony skarżącej.

Odnosząc się do zarzutu nierzetelnego prowadzenia dokumentacji postępowania i naruszenia art. 8 § 1 k.p.a. w zw. z art. 10 § 1 k.p.a. oraz art. 73 § 1 k.p.a. przez uznanie, że organ nie jest zobligowany do numerowania kart akt postępowania, co powoduje brak gwarancji ich kompletności oraz budzi wątpliwości, czy obrazują one w pełni podjęte przez organ działania uznać należy, że brak numeracji kart w aktach stanowi utrudnienie w ich korzystaniu. Nie stanowi jednak w okolicznościach niniejszej sprawy takiego naruszenia przepisów postępowania art. 8 § 1 k.p.a. w zw. z art. 10 § 1 k.p.a. - zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa i zasady czynnego udziału strony w postępowaniu oraz określonej w art. 73 zasady względnej jawności akt postępowania, które mogłyby mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. W aktach znajdują się wszystkie dokumenty na które powołuje się organ i strona.

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalił skargę.

d.j.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.