Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2863129

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
III SA/Kr 984/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sędziowie: NSA Piotr Lechowski, WSA Janusz Kasprzycki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi R. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 maja 2012 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.