Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031435

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 maja 2016 r.
III SA/Kr 968/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat I. T. - W. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 968/14 w sprawy ze skargi A. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 maja 2014 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - adwokat I. T. - W., tytułem zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej z urzędu, kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Ustanowiony dla skarżącego adwokat wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w osobie mecenas I. T. - W. w sporządzonej i wniesionej skardze kasacyjnej sformułowała m.in. wniosek o zasądzenie od skarbu Państwa kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych. Adwokat złożyła jednocześnie oświadczenie, że koszty te nie zostały opłacone ani w części, ani w całości (k. 81).

Wyznaczona adwokat nie brała udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (k. 101).

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2015 r. wydanym w sprawie do sygn. akt I OSK 1397/15 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną strony bez orzekania o wynagrodzeniu za pomoc prawną spełnioną na zasadzie prawa pomocy (k. 102).

Postanowieniem z dnia 4 marca 2016 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie oddalił wniosek adwokat I. T. - W., uznając, że nie złożyła ona oświadczenia, że koszty postępowania kasacyjnego nie zostały opłacone ani w części, ani w całości.

Od powyższego postanowienia adwokat I. T. - W. wniosła skutecznie sprzeciw.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach i opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Jednakże z uwagi na treść § 22 cyt. rozporządzenia, który wskazuje, iż do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, tj. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm., dalej jako "rozporządzenie").

Na podstawie § 19 rozporządzenia koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1)

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz

2)

niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Natomiast § 20 rozporządzenia stanowi, że wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

Mając powyższe na uwadze, działaniem podjętym przez pełnomocnika w imieniu skarżącego, za które przysługuje wynagrodzenie było sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, przy czym w skardze kasacyjnej zawarto wniosek o zasądzenie kosztów pomocy prawnej w postępowaniu kasacyjnym i oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości, ani w części.

W sprawie takiej jak niniejsza, stawka minimalna w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji wynosi 240 zł co wynika wprost z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia. Za sporządzenie zaś i wniesienie skargi kasacyjnej adwokatowi, który prowadził sprawę w pierwszej instancji przysługuje 120 zł gdyż stosownie do § 18 ust. 2 pkt 2 lit. b wymienionego rozporządzenia kwota ta odpowiada 50% należnej stawki za czynności adwokata w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji. Na mocy § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia ustalona opłata ulega powiększeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie cytowanych wyżej przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.