Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2899852

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 lipca 2011 r.
III SA/Kr 957/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. na akt Prezydenta Miasta z dnia 27 lipca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego z zasobów Gminy postanawia: podjąć postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.