Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862154

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 5 marca 2013 r.
III SA/Kr 953/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Dąbek (spr.).

Sędziowie WSA: Halina Jakubiec, Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2013 r. sprawy ze skargi K. J. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 28 maja 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

I. skargę oddala,

II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rzecz radcy prawnego M. B. - R. Kancelaria Radcy Prawnego ul. (...) w K kwotę 240,00 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.