Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989310

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 lutego 2009 r.
III SA/Kr 944/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek.

Sędziowie: NSA Krystyna Kutzner, Asesor WSA Janusz Kasprzycki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2009 r. sprawy ze skargi T. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 grudnia 2005 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.