Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484452

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 lipca 2014 r.
III SA/Kr 939/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 lipca 2014 r. sprawy A. D. - L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 27 marca 2014 r. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej A. D. - L. specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, wpłynęła skarga złożona przez A. D. - L.

W dniu 6 czerwca 2014 r. do tut. Sąd wpłynęło pismo procesowe skarżącej, w którym podała ona, iż cofa złożoną skargę.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012.270) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie z artykułem 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Przepis § 2 stanowi, iż postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie skarga została cofnięta skutecznie i cofnięcie to jest dopuszczalne, w związku z tym Sąd umorzył postępowanie na podstawie wyżej wskazanych przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.