Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2863267

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
III SA/Kr 937/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sędziowie: NSA Piotr Lechowski, WSA Janusz Kasprzycki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi R. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie udzielenia pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.