Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644861

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 lutego 2015 r.
III SA/Kr 925/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Knysiak-Molczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 28 kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 maja 2014 r. H. K. (dalej: skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 28 kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2009.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 17 grudnia 2014 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało skutecznie doręczone stronie w dniu 22 grudnia 2014 r. (dowód doręczenia w aktach sprawy), jednak do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uiszczono wymaganej opłaty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: p.p.s.a.) strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Z kolei zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie (w tym skargę wniesioną w niniejszej sprawie - zgodnie z art. 230 p.p.s.a.).

W związku z tym, że skarga nie została opłacona, w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a. wezwano skarżącą do uiszczenia wymaganego wpisu. Brak fiskalny skargi powinien zostać usunięty w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skutecznie skarżącej w dniu 22 grudnia 2014 r. Wykazany brak fiskalny skargi nie został pomimo tego uzupełniony w terminie.

Zatem z uwagi na fakt, iż w zakreślonym terminie nie uiszczono wpisu, Sąd na zasadzie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji postanowienia. Z przepisu tego wynika bowiem, że skarga, od której - pomimo wezwania - nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.