Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862326

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 12 marca 2013 r.
III SA/Kr 903/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek.

Sędziowie WSA: Maria Zawadzka, Halina Jakubiec (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2013 r. sprawy ze skargi R. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.