Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2548581

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 września 2018 r.
III SA/Kr 89/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sędziowie WSA: Bożenna Blitek Ewa Michna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym wniosku K. J. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt III SA/Kr 89/18 w sprawie ze skargi K. J. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 12 grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści postanawia: odmówić uzupełnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt III SAB/Kr 89/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę K. J. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 12 grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści.

Pismem z dnia 19 maja 2018 r. K. J. wniósł o uzupełnienie ww. wyroku do stanu prawnie wymagalnego, zakreślonego art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poprzez uzupełnienie rozstrzygnięcia wskazaniem, czy Sąd skargę oddalił w całości podniesionych zarzutów i rozpoznanie przywołanych okoliczności prawnych, a w tym w zgodzie z przywołaną i powszechnie obowiązującą wykładnią w linii orzecznictwa sądów administracyjnych, czy też orzeczenie oddalające dotyczy wyłącznie zakresu opisanego w uzasadnieniu po słowach sąd zważył. Skarżący podniósł, że w art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ustawodawca nakazał wydanie orzeczenia oddalającego skargę z zakreśleniem, czy sąd skargę oddalą w całości, czy też części. Skarżący wskazał, że nowelizacja z kwietnia 2015 r. nadała art. 151 ww.

ustawy nowe brzmienie. Dotychczasową treść tego przepisu sprowadzającą się do stwierdzenia, że "w razie nieuwzględnienia skargi sąd oddala skargę" zastąpiono unormowaniem przewidującym nieuwzględnienie i oddalenie skargi w całości lub w części. Zdaniem skarżącego, brak zastosowania przez sąd co do nieuwzględnionej części skargi art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i nie wydanie orzeczenia opartego na tym przepisie może stanowić podstawę wniosku o uzupełnienie wyroku. Brak bowiem zamieszczenia w wyroku w tym zakresie jakiegokolwiek rozstrzygnięcia, a zatem braku substratu zaskarżenia, czyni niemożliwym sformułowanie w tym względzie prawidłowego zarzutu kasacyjnego, a w postępowaniu kasacyjnym prawodawca nie przewidział dla Naczelnego Sądu Administracyjnego prawa do uzupełnienia orzeczenia pierwszej instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej p.p.s.a.):

"Art. 157.

§ 1. Strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu."

Z sytuacją, gdy Sąd nie orzekł o całości skargi mamy do czynienia wówczas, gdy pominięto w wyroku niektóre akty lub czynności objęte skargą albo orzeczono tylko co do części rozstrzygnięcia w zaskarżonym akcie, nie ustosunkowując 'się do pozostałej części zaskarżonego rozstrzygnięcia. Zatem uzupełnienie sentencji wyroku może dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy Sąd nie rozstrzygnął w stosunku do wszystkich aktów objętych zakresem skargi, nawet gdy skarga na ten akt była bezzasadna, natomiast nie można żądać uzupełnienia wyroku, gdy Sąd nie uwzględnił wszystkich/całości żądań zawartych w skardze.

Przedmiotem skargi K. J. było postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 12 grudnia 2017 r. nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Komendanta Powiatowego Policji z dnia 7 listopada 2017 r. nr (...) o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej przez skarżącego treści. Sąd dokonał oceny obu ww. postanowień uznając je za prawidłowe. Sąd nie pominął więc w swoim rozstrzygnięciu żadnych aktów, a zatem orzekł co do całości skargi.

Odnośnie argumentów skarżącego zawartych we wniosku o uzupełnienie wyroku należy wskazać, że sformułowanie zawarte w art. 151 p.p.s.a. - w razie nieuwzględnienia skargi w całości albo w części sąd oddala skargę odpowiednio w całości albo w części - nie oznacza bezwzględnego nakazu zamieszczania przez sąd w sentencji wyroku słów "w całości" czy "w części". W każdym przypadku, w którym sąd administracyjny oddala skargę, nie precyzując zakresu jej oddalenia, należy 3 uznać, że skarga jest oddalona w całości. Gdyby Sąd oddalił skargę w części zostałoby to wyraźnie wskazane w treści wyroku, gdyż Sąd musiałby podać w jakim zakresie skargę oddala, a w jakim ją uwzględnia.

W niniejszej sprawie Sąd skargę oddalił w całości co wynika wprost z treści wyroku oraz z jego uzasadnienia. Należy zatem uznać, że wydany w niniejszej sprawie wyrok z dnia 5 kwietnia 2018 r. jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane prawem elementy, a w związku z tym nie było podstaw do żądania uzupełnienia tego orzeczenia.

Mając powyższe na względzie Sąd uznał, że wniosek skarżącego o uzupełnienie wyroku jest niezasadny, a w związku z tym na podstawie art. 157 § 1 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.