Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585899

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 listopada 2018 r.
III SA/Kr 881/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi J. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministraycjne.

Uzasadnienie faktyczne

J. Ś. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 czerwca 2018 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 10 maja 2018 r. nr (...) o odmowie przyznania skarżącemu dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Skarżący w piśmie z dnia 21 listopada 2018 r. złożył oświadczenie, że wycofuje powyższą skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2018 r. poz. 1308) stanowi, że skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Przyjmując, że w sprawie nie zachodzą przesłanki negatywne, Sąd uznał cofnięcie skargi przez J. Ś. za skuteczne.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzył postępowanie sądowoadministracyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.