Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026876

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 lutego 2009 r.
III SA/Kr 873/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek spr.

Sędziowie: WSA Halina Jakubiec A, WSA Janusz Kasprzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2009 r. sprawy ze skargi W. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 czerwca 2008 r. Nr: (...) przedmiocie zasiłku stałego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

W. G. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 czerwca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego.

Pismem z dnia 19 stycznia 2009 r. skarżący zawiadomił Sąd, że zaszły zmiany w jego sytuacji materialnej, albowiem przeszedł na rentę po zmarłej żonie, którą przyznał mu ZUS i w związku z tym wniósł "o odstąpienie od rozprawy", gdyż rentę już ma. Sąd uznał, że z tak sformułowanej treści tego pisma wynika, iż skarżący cofnął skargę.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) - Dz. U. Nr 153, poz. 1270: "Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę".

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał cofnięcie skargi w tej sprawie za dopuszczalne, a przeto na mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 60 p.p.s.a. orzekł - jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.