Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2548539

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 września 2018 r.
III SA/Kr 851/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 17 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 lutego 2018 r., znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

P. D. - dalej skarżący, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 lutego 2018 r., znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 sierpnia 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia należnego od wniesionej skargi wpisu sądowego w kwocie 400 zł tj. w wysokości określonej w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Dla dokonania powyższej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka sądowa zawierająca powyższe wezwanie, pomimo tego, że była dwukrotnie awizowana - pierwsze awizo z dnia 13 sierpnia 2018 r., powtórne awizo z dnia 21 sierpnia 2018 r. - nie została podjęta i zwrócona w dniu 29 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Zdaniem Sądu przesyłkę awizowano w sposób prawidłowy, a tym samym należało uznać ją za doręczoną.

Z zapisku urzędowego sporządzonego w dniu 13 września 2018 r. wynika, że do dnia 12 września 2018 r. skarżący nie uiścił wymaganego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi, zgodnie z § 2 powołanego przepisu są: są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast w myśl przepisu art. 220 § 1 p.p.s.a. zdanie pierwsze, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Do opłat sądowych zaliczamy natomiast wpis i opłatę kancelaryjną, które można uiszczać w kasie właściwego sądu, albo na rachunek bankowy tego sądu. I jak wynika z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłka zawierająca wezwanie do wykonania zarządzenia z dnia 3 sierpnia 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi pomimo dwukrotnego, prawidłowego awizowania nie została odebrana przez skarżącego i powróciła do tut. Sądu z adnotacją "Zwrot nie podjęto w terminie". W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 73 § 4 w zw. z § 1 p.p.s.a. Sąd uznał przesyłkę za skutecznie doręczoną w dniu 30 lipca 2018 r.

Zgodnie z przywołanym przepisem, w razie niemożliwości doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) albo w urzędzie pocztowym, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2 p.p.s.a.). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (art. 73 § 3 p.p.s.a.). W przypadku nie odebrania przesyłki pocztowej, doręczenie uważa się za dokonane skutecznie w ostatnim dniu terminu, o którym mowa w art. 73 § p.p.s.a. Skutek doręczenia w takiej sytuacji powstaje z mocy prawa.

W związku z powyższym w niniejszej sprawie ostatnim dniem ustawowego siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu był 3 wrzesień 2018 r.

W tym stanie rzeczy, bezspornym jest, że przedmiotowa skarga jest obarczona brakami uniemożliwiającymi jej rozpoznanie w ramach postępowania sądowego.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 230 § 1 i § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.