Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880728

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2012 r.
III SA/Kr 846/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kremer (spr.).

Sędziowie WSA: Bożenna Blitek Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi S. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 maja 2011 r. nr (...) w przedmiocie wysokości zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.