Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721302

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 września 2019 r.
III SA/Kr 841/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Knysiak-Sudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 września 2019 r. skargi P. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. nr VII/76/19 w przedmiocie rozpatrzenia odwołania Mieszkańca Gminy od decyzji Gminnej Komisji Wyborczej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Sołeckiej Sołectwa Brody postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego P. M. do usunięcia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 300 zł oraz braku formalnego skargi poprzez wskazanie numeru PESEL, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe zarządzenia zostały prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Powyższe wezwania pozostały bez odpowiedzi.

Z zapisku urzędowego z dnia 17 września 2019 r. wynika, że do dnia jego sporządzenia wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie braki fiskalne i formalne skargi nie zostały uzupełnione w przepisanym terminie.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.