Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840141

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 listopada 2015 r.
III SA/Kr 837/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: WSA Bożenna Blitek.

Sędziowie WSA: Janusz Bociąga (spr.), Dorota Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi M. M. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.