III SA/Kr 828/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2991717

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 października 2018 r. III SA/Kr 828/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: NSA Krystyna Kutzner.

Sędziowie WSA: Renata Czeluśniak (spr.), Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi K. J. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 19 czerwca 2018 r., nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.