Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862104

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 6 marca 2013 r.
III SA/Kr 806/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Lechowski.

Sędziowie WSA: Bożenna Blitek Tadeusz Wołek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2013 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na leki skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.