Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862295

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 marca 2013 r.
III SA/Kr 714/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Dąbek Barbara Pasternak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2013 r. sprawy ze skargi K. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 lutego 2012 r. (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.