Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402244

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 29 lutego 2012 r.
III SA/Kr 709/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 lutego 2012 r. sprawy ze skargi K. Z. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr (...) z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr (...) z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr (...) z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 709/11 z dnia 5 października 2011 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę K. Z., na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego, oraz nr (...), nr (...), nr (...), nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2011 r. Sąd przyznał K. Z. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie dla skarżącego adwokata. Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2011 r. Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła dla skarżącego pełnomocnika z urzędu w osobie adwokat K. T. - T. Zarządzenie to doręczono na adres kancelarii pełnomocnika w dniu 5 stycznia 2011 r.

W dniu 4 lutego 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga kasacyjna pełnomocnika skarżącego od wyroku tut. Sądu z dnia 5 października 2011 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi od wyroku z tut. Sądu z dnia 5 października 2011 r. pełnomocnik skarżącego podniósł, iż uchybienie terminowi do wniesienia skargi nastąpiło bez winy pełnomocnika. Przeszkoda do sporządzenia skargi kasacyjnej i złożenia wniosku o przywrócenie terminu ustała w dniu 5 stycznia 2011 r. tj. kiedy adwokat otrzymał zarządzenie Okręgowej Rady Adwokackiej o wyznaczeniu go jako pełnomocnika z urzędu dla skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 ww. ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Określenie momentu ustania przyczyny uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sytuacji, gdy w terminie do jego wniesienia złożono wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 8 czerwca 2006 r., sygn. akt I FZ 198/06, wskazał, że w wypadku ustanowienia adwokata (radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) w trybie art. 244 p.p.s.a., dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 87 § 1 p.p.s.a.), jest dzień, w którym adwokat (radca prawny, doradca podatkowy, rzecznik patentowy) miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie. Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy na gruncie przepisów postępowania cywilnego wskazując konkretny nieprzekraczalny termin, stwierdzając, że ustaje on nie później, niż z upływem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej liczonego od dnia zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnikiem (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 17 lutego 2009 r., sygn. akt III CZP 117/08). W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął, że za dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia kasacji należy uznać dzień, w którym adwokat ustanowiony pełnomocnikiem miał rzeczywistą możliwość wniesienia kasacji, nie późniejszy jednak od dnia zawiadomienia go o ustanowieniu pełnomocnikiem więcej niż o miesiąc. Przy czym możliwość taką adwokat ma dopiero po zapoznaniu się z aktami sprawy (postanowienie z dnia 27 czerwca 2000 r., sygn. akt I CZ 62/00, OSNC 2001, Nr 1, poz. 7). Ten kierunek orzecznictwa Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podziela.

W rozpatrywanej sprawie okoliczności podniesione we wniosku pełnomocnika skarżącego wskazują na spełnienie przesłanek określonych w art. 86 ww. ustawy. Adwokat otrzymał zarządzenie Okręgowej Rady Adwokackiej o wyznaczeniu go pełnomocnikiem skarżącego dopiero w dniu 5 stycznia 2012 r. Z faktu tego wyniknęło niedotrzymanie przez pełnomocnika skarżącego terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Dopiero na tym etapie postępowania skarżący korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który wniósł skargę kasacyjną w ciągu trzydziestu dni, od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, tj. 5 stycznia 2011 r.

W ocenie Sądu pełnomocnik skarżącego uprawdopodobnił brak winy w uchybieniu terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze Sąd działając na podstawie przytoczonych przepisów postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.