Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1788376

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
III SA/Kr 684/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.), WSA Bożenna Blitek.

Sędziowie NSA: Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. K. na zarządzenie Wójta Gminy z dnia 15 lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół (...) w S postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 lipca 2014 r. Wójt Gminy wydał zarządzenie nr (...) w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół (...) w S.

Pismem z dnia 12 marca 2015 r. A. K. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ze skargą na "pozory kontroli" w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół (...) w S.

Wezwany do sprecyzowania przedmiotu zaskarżenia skarżący wyjaśnił, że jego skarga dotyczy aktu Wojewody z dnia 4 marca 2014 r. nr (...) oraz zarządzenia nr (...) Wójta Gminy B z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół (...) w S.

Skarżący wniósł o unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół (...) S, zarzucając między innymi naruszenie dobrych obyczajów i etyki, bo konkurs ogłoszono w 21 lipca 2014 r., tj. w dniu rozpoczęcia naboru wniosków kandydatów na stanowisko Dyrektora Zespołu oraz w tym kontekście uznając że ogłoszenie to powinno być zamieszczane ze znacznym wyprzedzeniem, co odpowiadałoby dobrym zwyczajom i etyce.

Skarżący podniósł, że tekst zarządzenia zawiera fałszywą datę ogłoszenia konkursu, tj. 15 lipca 2014 r. Rzeczywisty czas ogłoszenia konkursu to sześć dni później, czyli 21 lipca 20014 r., co wynika z oficjalnej strony internetowej Gminy. Podniesiono, że Wójt Gminy w dniu 21 lipca 2014 r. nie podpisał własnoręcznie ogłoszenia o konkursie i publikował dokumenty w Internecie bez własnoręcznego podpisu. Skarżący stanowczo stwierdził, że w dniu 16 lipca 2014 r. nie było ogłoszenia o konkursie w Internecie.

Skarżący wniósł o skontrolowanie daty ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora i jego unieważnienie.

Wojewoda zajmując stanowisko w zakresie skargi skarżącego stwierdził, że analiza formalno-prawna zarządzenia nr (...) Wójta Gminy 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół (...) w S, w ocenie organu nadzoru nie dała podstaw do podjęcia kowanych przez skarżącego działań nadzorczych, o czym został poinformowany w piśmie Wydziału Prawnego i Nadzoru UW z dnia 4 marca 2015 r. znak: (...), którego treść kwestionuje. W piśmie tym poinformowano także, że poza gestią organu nadzoru pozostaje natomiast ocena danej sprawy w kontekście zachowania norm zwyczajowych czy etycznych. Zarządzenie nr (...) Wójta Gminy, do obrotu prawnego zostało wprowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy - art. 36a ust. 1, 2 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Przepisy te kolejno stanowią, iż stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę" (w tym przypadku jest to organ wykonawczy zgodnie z art. 5c pkt 2 ww. ustawy); "Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu, kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora" oraz "Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych wypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok, pozostaje natomiast ocena danej sprawy w kontekście zachowania norm zwyczajowych czy etycznych.

W ocenie organu nadzoru nie uchybiono przepisom szczególnym w tej sprawie, w tym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.). Postanowienie § 1 ust. 4 tego rozporządzenia przewiduje, że informację o ogłoszeniu konkursu przez organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, informację o ogłoszeniu konkursu można zamieścić również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kuratorium oświaty właściwego dla siedziby przedszkola, szkoły lub placówki oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim (ust. 5). Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 (informacja o sposobie i terminie składania ofert), nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu w sposób określony w ust. 4-6" (ust. 7).

Odnosząc się z kolei do zarzutu skarżącego dotyczącego terminu ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół (...) w S, w piśmie organu nadzoru z dnia 4 marca 2015 r. podano datę 15 lipca 2014 r., jako datę podpisania przez Wójta Gminy zarządzenia nr (...) w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkół (...) w S. W § 1 tego zarządzenia figuruje jasny i czytelny zapis: "Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół (...) w S który zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.)". Biorąc pod uwagę datę 21 lipca 2014 r. jako datę ogłoszenia informacji o konkursie, w sposób określony w zgodnie z § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (na stronie internetowej Gminy, w biuletynie samorządowym Gminy, na stronie internetowej Kuratorium Oświaty - Biuletyn Informacji Publicznej) należy uznać, że termin, o którym mowa w § 1 ust. 7 ww. rozporządzenia został zachowany i też z tego względu, brak jest podstaw do kwestionowania zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu zwłaszcza, że w załączniku nr 1 do zarządzenia nr (...) i ogłoszeniach ustalono i podano, że oferty o przystąpieniu do konkursu należy składać do 4 sierpnia 2014 r. do godziny 10.00 w Urzędzie Gminy oraz, że rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania.

W przypadku z kolei innych zgłaszanych zarzutów czy opisywanych przez skarżącego nieprawidłowości, jakie zaobserwował w Gminie, organ nadzoru wskazywał skarżącemu organy właściwe do ich rozpatrzenia, ponieważ ani Wojewoda, ani też Urząd Wojewódzki Wydział Prawny i Nadzoru nie są podmiotami ustawowo uprawnionymi czy zobowiązanymi w tych sprawach, a piśmie z dnia 2 lutego 2015 r. znak: (...).

Organ nadzoru nie wydał w podnoszonej przez skarżącego sprawie żądanego aktu nadzoru, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed i administracyjnymi.

Odpowiedzi na skargę nie udzielił Wójt Gminy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Sąd administracyjny w ramach kontroli działalności administracji publicznej, przewidzianej w art. 3 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), w skrócie jako "p.p.s.a.", uprawniony jest do badania czy przy wydaniu zaskarżonego aktu organu samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej, nie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania, nie będąc przy tym związanym granicami skargi (art. 134 p.p.s.a.).

Przed merytorycznym rozpoznaniem skargi, Sąd zobowiązany jest ustalić, czy spełnione zostały formalne wymogi skutecznego wniesienia skargi. W tej sprawie, w ocenie Sądu, skarżący nie poprzedził wniesienia skargi wezwaniem Wójta Gminy do usunięcia naruszenia prawa.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), dalej w skrócie "u.s.g." warunkiem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zarządzenie podjęte przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, jest wniesienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa do właściwego organu, który zaskarżone zarządzenie wydał.

Z treści art. 101 ust. 1 u.s.g. wynika, że jedynym formalnym warunkiem wniesienia skargi na zarządzenie organu gminy jest uprzednie bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, co należy rozumieć w ten sposób, że przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego skarżący ma obowiązek wezwać organ do usunięcia naruszenia i to wezwanie ma być bezskuteczne.

W tej sprawie skarżący A. K. wniósł skargę opatrzoną datą 12 marca 2015 r. na zarządzenie nr (...) Wójta Gminy z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół (...) w S. Z akt tej sprawy, jak i z akt sprawy o sygnaturze III SA/Kr 358/15 oraz z wyjaśnień samego skarżącego wynika, że nie poprzedził on wniesienie skargi wezwaniem Wójta Gminy do usunięcia naruszenia prawa. Nie można uznać za takowe wezwanie podnoszonych na rozprawie przez skarżącego okoliczności ustnych rozmów z Wójtem Gminy na różne tematy oraz propozycji skarżącego skierowanego do Wójta Gminy w zakresie odpracowania zaległości podatkowych w podatkach gminnych poprzez pełnienie funkcji dyrektora szkoły samorządowej.

Wniesienie skargi bez uprzedniego (bezskutecznego) wezwania organu gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego bądź uprawnienia skarżącego jest niedopuszczalne (tak jednolicie orzecznictwo sądowe, np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 czerwca 1995 r., sygn. akt III SA 1127/94, opub. w Pr. Gosp. 1995 r., Nr 11, poz. 21, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2008 r., sygn. akt II OSK 932/08, opub. w LEX nr 518294).

W związku z nie spełnieniem przesłanki dopuszczalności wniesienia skargi na zarządzenie Wójta Gminy, przewidzianej w art. 101 ust. 1 u.s.g. w związku z art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. - zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. - skargi należało odrzucić. Sąd nie mógł więc rozpoznać sprawy merytorycznie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.