III SA/Kr 605/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2523105

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 r. III SA/Kr 605/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej U. K. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca zwróciła się do Sądu z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek swój skarżąca uzasadniła negatywnymi konsekwencjami, jakie wywołuje "ustawowy obowiązek wynikający z ostateczności i wykonalności skarżonej decyzji". Podała, że zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci obowiązana jest do zwrotu świadczenia wypłaconego na podstawie decyzji uchylonej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie ponieważ decyzja w przedmiocie uchylenia poprzednio wydanej decyzji ustalającej świadczenie wychowawcze - nie może być podstawą wszczętej egzekucji wypłaconego świadczenia. Podstawą egzekucji (wykonania decyzji) jest odrębna decyzja w przedmiocie "nienależnie pobranego świadczenia". Taka decyzja nie została najprawdopodobniej jeszcze wydana, a w każdym razie nie została zaskarżona do sądu administracyjnego.

Zgodnie z 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej określanej jako p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Podstawową przesłanką zastosowania instytucji ochrony tymczasowej jest zatem: zaskarżenie decyzji, co do której składa się wniosek o wstrzymanie jej wykonania i istniejące realnie niebezpieczeństwo zaistnienia takiej szkody (majątkowej, a także niemajątkowej), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego z uwagi na utratę przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub poniesie on straty na życiu lub zdrowiu (por. postanowienia NSA: z 25 października 2005 r., I OZ 1074/05; z 20 grudnia 2004 r., GZ 138/04 wszystkie orzeczenia opublikowane na stronie: www.nsa.gov.pl).

Obowiązek wykazania okoliczności uprawdopodobniających zaistnienie przesłanek, o których mowa w ww. art. 61 § 3 p.p.s.a. (niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków), spoczywa na wnioskodawcy, przy czym uprawdopodobnienie to nie może z reguły opierać się na samych twierdzeniach (oświadczeniach) strony skarżącej.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca wniosła o uchylenie decyzji Kolegium utrzymującej w mocy wydaną przez organ I instancji - po wznowieniu postępowania, decyzję uchylającą decyzję w przedmiocie przyznania synom skarżącej prawa do świadczenia wychowawczego i odmowie przyznania tego prawa na jednego z synów w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2017 r. W ocenie skarżącej decyzja Kolegium skutkuje tym, że jest ona zobowiązana do zwrotu przyznanego wcześniej świadczenia.

Wyjaśnić należy jednak, że zaskarżona decyzja Kolegium nie powoduje wskazanych przez skarżącą konsekwencji, tj. automatycznego obowiązku zwrotu świadczenia jako "nienależnie pobranego". Decyzja Kolegium odmawia jedynie przyznania ww. świadczenia na jedno z dzieci skarżącej, natomiast zwrot tego świadczenia może być egzekwowany dopiero w oparciu o odrębną decyzję zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Od tej decyzji skarżącej będą przysługiwały odrębne środki zaskarżenia.

Zatem na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. należało odmówić wstrzymania wykonania decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.