III SA/Kr 602/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3044988

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2020 r. III SA/Kr 602/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Pasternak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi M. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. Ł. wniósł drogą elektroniczną pismo z dnia 4 maja 2020 r., do którego dołączył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 czerwca 2020 r. M. Ł. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez podpisanie zawierającego treść skargi załącznika do pisma z dnia 4 maja 2020 r. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zgodnie z art. 46 § 2b w zw. z § 2a p.p.s.a., w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Ww. wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 21 lipca 2020 r.

W odpowiedzi skarżący nadesłał drogą elektroniczną pismo z dnia 28 lipca 2020 r., w którym wskazał, że podpisy zaufane pism wnoszonych do WSA za pośrednictwem SKO systemem e PUAP są integralną częścią tych pism.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym w tym m.in. zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zgodnie z treścią art. 46 § 2a p.p.s.a. w przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (art. 46 § 2b p.p.s.a.).

Złożona przez skarżącego skarga, stanowiąca załącznik do pisma z dnia 4 maja 2020 r., zawierała brak formalny, gdyż nie została podpisana przez skarżącego ani podpisem własnoręcznym ani podpisem elektronicznym. Skarżący co prawda podpisał samo pismo z dnia 4 maja 2020 r. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednak zgodnie z treścią art. 46 § 2a i 2b ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podpisem tym powinien zostać również odrębnie podpisany załącznik do tego pisma, tj. skarga. Konieczne zatem stało się wezwanie skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez jej podpisanie.

Wyjaśnić należy, że strona chcąc wypełnić wymogi procesowe i dołączyć do pisma podpisany załącznik musi go podpisać z poziomu ePUAP podpisem kwalifikowanym albo skorzystać z narzędzia uruchomionego przez Ministerstwo Cyfryzacji - popularnie zwanego podpisywarką, które znajduje się na stronie: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER.

Stwierdzić zatem należy, że wniesiona przez skarżącego skarga zawierała brak formalny, gdyż nie została przez niego podpisana ani podpisem własnoręcznym ani podpisem elektronicznym. Braku tego skarżący pomimo wezwania nie usunął w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.