Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508974

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2018 r.
III SA/Kr 598/17

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Skarżony organ Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii Treść wyniku odmówiono sporządzenia uzasadnienia wyroku Powołane przepisy Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 art. 141 par 2 i par 3

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sentencja

Kraków, dnia 22 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. J. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. sygn. akt III SA/Kr 598/17 w sprawie ze skargi W. J. na decyzję Rektora (...) z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 29 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę W. J. na decyzję Rektora (...) z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego. Niniejszy wyrok jest prawomocny od dnia 30 grudnia 2017 r.

W piśmie z dnia 13 kwietnia 2018 r. złożonym osobiście W. J. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, załączając wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Postanowieniem z dnia 4 maja 2018 r. WSA w Krakowie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Niniejsze postanowienie zostało doręczone zarówno skarżącemu jak i jego pełnomocnikowi w dniu 25 maja 2018 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru w aktach sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a." w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie wyrok został ogłoszony w dniu 29 listopada 2017 r., a zatem siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku rozpoczął swój bieg w dniu 30 listopada 2017 r. i upłynął w dniu 6 grudnia 2017 r. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia został osobiście złożony przez skarżącego w dniu 13 kwietnia 2018 r., a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia. Jednocześnie wskazać należy, że skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, natomiast postanowieniem z dnia 4 maja 2018 r. (doręczonym stronie skarżącej w dniu 25 maja 2018 r.) Sąd odmówił przywrócenia wskazanego terminu.

Niezachowanie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi podstawę do odmowy jego sporządzenia (por. Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2004, s. 208).

Zgodnie z treścią art. 141 § 3 p.p.s.a., odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.