Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2548559

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 września 2018 r.
III SA/Kr 582/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. J. o uchylenie zarządzenia z 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ponownego doręczenia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 4 lipca 2018 r., III SA/Kr 582/18 oraz pouczenia o skardze kasacyjnej postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 4 lipca 2018 r., III SA/Kr 582/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem z 3 grudnia 2015 r., III SA/Kr 805/15.

Odpis postanowienia został doręczony skarżącemu z pouczeniem o prawie do złożenia zażalenia. Skarżący złożył zażalenie. Zarządzeniem z 8 sierpnia 2018 r. Sąd nakazał powtórnie doręczyć ww. postanowienie z pouczeniem o możliwości jego zaskarżenia, ale poprzez wniesienie skargi kasacyjnej sporządzonej przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata).

Skarżący zażądał uchylenia ww. zarządzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie, ponieważ zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) postanowienie odrzucające skargę o wznowienie postępowania sądowego może zostać zaskarżone wyłącznie skargą kasacyjna.

Zgodnie z powołanym przepisem od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wymienione w przepisie wyjątki nie dotyczą postanowień odrzucających skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Pierwotnie doręczone skarżącemu nieprawidłowe pouczenie o zażaleniu nie może stanowić podstawy do zmiany ww. przepisu. Sąd oddalił więc wniosek skarżącego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.