Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748898

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
III SA/Kr 555/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 marca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 23 marca 2015 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) 2015 r. nr (...), którą określono jako nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone M. D. na podstawie decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta nr (...) z dnia (...) 2013 r. w wysokości 800 zł za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Decyzja organu II instancji została doręczona M. D. w dniu 26 marca 2015 r.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. (data prezentaty SKO) M. D. złożyła osobiście w siedzibie Kolegium skargę na powyższą decyzję tego organu z dnia 23 marca 2015 r. Nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 26 marca 2015 r. Termin do wniesienia skargi upływał zatem w dniu 27 kwietnia 2015 r. Natomiast skarżąca złożyła skargę osobiście w siedzibie Kolegium w dniu 30 kwietnia 2015 r. (data prezentaty SKO), a więc po terminie.

Mając powyższe na względzie - na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.