III SA/Kr 553/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2524545

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 lipca 2018 r. III SA/Kr 553/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sentencja

Kraków, dnia 27 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. D. wniósł skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Zarządzeniem z dnia 18 czerwca 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 400 zł stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Niniejsze zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w trybie doręczenia zastępczego w dniu 10 lipca 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sądowych sprawy). Do chwili obecnej wskazany braki fiskalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej powoływana jako p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nie uiszczenia wpisu od skargi przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że skarżący został wezwany do usunięcia braków fiskalnych skargi. Wezwanie zawierało pouczenie o terminie jego wykonania i ewentualnych konsekwencjach jego niewykonania. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w trybie doręczenia zastępczego w dniu 10 lipca 2018 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi (zapisek urzędowy z dnia 23 lipca 2018 r.).

Reasumując stwierdzić należy, że wobec tego, że skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi, Sąd działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.