Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1352098

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 listopada 2012 r.
III SA/Kr 518/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 sierpnia 2010 r. znak (...) w przedmiocie wydania karty inwalidy wojennego postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

S. P. pismem z dnia 27 marca 2012 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na odmowę wydania mu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych karty inwalidy wojennego. W treści skargi opisał zdarzenia mające związek z jego udziałem w działaniach wojennych w II wojnie światowej.

W piśmie z dnia 13 listopada 2012 r. pełnomocnik skarżącego sprecyzował przedmiot skargi, wskazując na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 sierpnia 2010 r. znak (...), w treści której organ odmówił wydania skarżącemu karty inwalidy wojennego z tego względu, że wydanie tego rodzaju dokumentu jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu prawa do renty inwalidy wojennego, a skarżącemu takiego prawa odmówiono. Odwołanie od w. w decyzji ZUS zostało oddalone wyrokiem Sądu Okręgowego Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 10 grudnia 2010 r. sygn. akt (...) a apelacja została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 maja 2011 r. sygn. akt (...).

W toku sprawy korespondencja sądowa z daty 24 października 2012 r. kierowana do S. P. wróciła z adnotacją, że adresat zmarł. Informację tę potwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych pismem z dnia 12 listopada 2012 r., wnosząc o wypożyczenie akt rentowych skarżącego ze względu na wpłynięcie do ZUS-u wniosku o ustalenie renty rodzinnej po S. P. Do pisma załączono skrócony akt zgonu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe w sprawie ze skargi S. P. podlega umorzeniu na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), który stanowi, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Przepis art. 124 § 3 p.p.s.a. stanowi z kolei, że nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

Przedmiot niniejszej sprawy - wydanie karty inwalidy wojennego jako związany ściśle z osobą zmarłego S. P. uzasadnia zastosowanie powyższych przepisów. Zgodnie bowiem z przepisem art. 23c ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87) dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ustawie, jest książka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez organ rentowy, a ust. 2 tego artykułu stanowi, że Książka inwalidy wojennego (wojskowego), o której mowa w ust. 1, podlega z dniem śmierci inwalidy wojennego (wojskowego) anulowaniu przez organ rentowy.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.