Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722651

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 września 2019 r.
III SA/Kr 505/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie aktualizacji danych ewidencyjnych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 27 maja 2019 r. skarżący T. B. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem jej odrzucenia - przez nadesłanie sześciu egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Sąd poinformował przy tym skarżącego, że odpisem pisma mogą być też uwierzytelnione fotokopie lub uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. W tym samym dniu Przewodnicząca Wydziału wydała również zarządzenie, w którym skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Obydwa wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 10 czerwca 2019 r.

W dniu 12 czerwca 2019 r. (data prezentaty Sadu) skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 12 lipca 2019 r. sygn. akt III SPP/Kr 158/19 starszy referendarz sądowy oddalił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy.

Z zapisku urzędowego z dnia 18 września 2019 r. wynika, że do dnia jego sporządzenia skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. W związku z tym zgodnie z dyspozycją art. 47 § 1 p.p.s.a., do skargi należy dołączyć odpowiednią liczbę jej odpisów celem ich doręczenia pozostałym stronom postępowania.

Z akt sprawy wynika, że w postępowaniu bierze również udział sześciu uczestników postępowania, którym także należy doręczyć odpisy skargi. Dlatego też konieczne stało się wezwanie skarżącego o nadesłanie dodatkowych odpisów skargi.

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Taka odrębna regulacja została przewidziana w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwania zostały odebrane przez dorosłego domownika - M. B. Na potwierdzeniu odbioru dorosły domownik nie wpisał wprawdzie daty odbioru przesyłki, jednak doręczający przesyłkę podał, że nastąpiło to w dniu 10 czerwca 2019 r. Datę tę potwierdza również wydruk ze strony https://emonitoring.poczta-polska.pl. Termin do uzupełnienia przez skarżącego braków formalnych skargi upływał zatem w dniu 17 czerwca 2019 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie nadesłał jednak wymaganych odpisów skargi.

Na marginesie Sąd zauważa, że skarżący był także wzywany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi na to wezwanie skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy, który postanowieniem starszego referendarza sądowego z dnia 12 lipca 2019 r. został oddalony. Od postanowienia tego skarżący nie wniósł sprzeciwu. Z uwagi na to, że skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie Sąd nie wzywał ponownie skarżącego do uiszczenia wpisu, gdyż byłoby to bezcelowe. Nawet gdyby bowiem skarżący uiścił wpis, to i tak jego skarga podlegała odrzuceniu ze względu na ww. braki formalne, tj. nie nadesłanie odpisów skargi.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż skarżący pomimo wezwania nie uzupełnił braków formalnych skargi, a w związku z tym na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.