Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917312

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 1 grudnia 2010 r.
III SA/Kr 493/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek.

Sędziowie WSA: Bożenna Blitek (spr.), Elżbieta Kremer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2010 r. sprawy ze skargi T. Ś. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr (...) z dnia 12 marca 2010 r., nr: (...) w przedmiocie wysokości zwrotu kosztów poniesionych na naukę skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.