III SA/Kr 483/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3187335

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2021 r. III SA/Kr 483/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Knysiak-Sudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 czerwca 2021 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 listopada 2020 r. sygn. akt (...) w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 27 listopada 2020 r. sygn. akt (...) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

W dniu 4 grudnia 2020 r. doręczono powyższą decyzję skarżącemu.

W dniu 7 stycznia 2021 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego wynosi 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zgodnie z artykułem 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi.

Sąd odrzuca postanowieniem skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Zaskarżona decyzja doręczona została skarżącemu w dniu 4 grudnia 2020 r. W przedmiotowej sprawie termin do wniesienia skargi upłynął bezskutecznie w dniu 4 stycznia 2021 r.

Skarga została wniesiona w dniu 7 stycznia 2021 r., a więc z przekroczeniem 30-dniowego terminu liczonego od dnia doręczenia decyzji.

W tym stanie sprawy, z uwagi na to, że skarga w niniejszej sprawie została złożona po upływie po terminie do jej wniesienia, Sąd odrzucił skargę na podstawie wyżej wskazanych przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.