Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 640623

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2009 r.
III SA/Kr 476/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. G. na decyzję Wojewody z dnia 30 marca 2009 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł skargę na decyzję Wojewody z dnia 30 marca 2009 r. Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy o wymeldowaniu P. G. z pobytu stałego z budynku nr (...) w miejscowości R. P. Gm. G.

Zarządzeniem z dnia 26 maja 2009 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uzupełnienia braków fiskalnych skargi poprzez uiszczenia wpisu sądowego od skargi, oraz nadesłanie 1 jej odpisu - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo prawidłowego doręczenia wezwania skarżący wpisu nie uiścił, jak też nie przedłożył odpisu skargi.

Stosownie do przepisu art. 220 § 3 oraz 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis oraz w której nie uzupełniono braków formalnych, podlega odrzuceniu.

Wobec powyższego na mocy powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.