Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043481

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 12 maja 2016 r.
III SA/Kr 444/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi J. B. na postanowienie Wojewody z dnia 22 lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 marca 2016 r. J. B. wniósł skargę na postanowienie Wojewody z dnia 22 lutego 2016 r. nr (...), którym utrzymano w mocy postanowienie Burmistrza Miasta z dnia (...) 2015 r. nr (...) o odmowie wydania zaświadczenia żądanej treści.

Pismo to stanowiło kserokopię oryginalnej skargi, a w związku z tym pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez jej podpisanie, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 kwietnia 2016 r.

W odpowiedzi skarżący ponownie nadesłał kserokopię skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a więc powinna m.in. zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). W orzecznictwie i literaturze przedmiotu podkreśla się, że podpis ten powinien być własnoręczny ("podpis strony"), a nie mechanicznie odtworzony (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2006 r., sygn. akt II FSK 1144/05, LEX nr 291823). Podpisem strony jest bowiem podpis w rozumieniu art. 78 ustawy Kodeks cywilny, który operuje pojęciem "własnoręcznego podpisu". Nie musi to być jednak podpis czytelny (por. A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, B. Dauter, B. Gruszczyński: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz; Zakamycze 2006 r., str. 115), ale musi pozwalać na identyfikację podpisującej się osoby.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że na ostatniej stronie skargi widnieje podpis skarżącego, jednak nie jest on własnoręcznie sporządzony, ale mechanicznie odtworzony za pomocą kserokopiarki, a zatem nie spełnia wymogu wskazanego w art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a. Konieczne zatem stało się wezwanie skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez jej podpisanie.

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Taka odrębna regulacja została przewidziana w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 kwietnia 2016 r., a termin do ich usunięcia upływał w dniu 27 kwietnia 2016 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie podpisał jednak skargi a jedynie nadesłał jej kolejną kserokopię.

Mając powyższe na względzie Sąd uznał, że skarżący nie usunął w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, a w związku z tym na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.