Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2622766

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 lutego 2019 r.
III SA/Kr 43/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sentencja

Kraków, dnia 18 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 października 2018 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 grudnia 2018 r. M. K. reprezentowana przez pełnomocnika będącego adwokatem, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 października 2018 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 17 stycznia 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Jak wynika z akt sprawy, powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 29 stycznia 2019 r. Ostatni dzień zakreślonego terminu przypadł zatem na dzień 5 lutego 2019 r. Tymczasem do dnia dzisiejszego wskazany brak formalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej jako p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 37 § 1 p.p.s.a., pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Wskazać należy, że pełnomocnik już przy dokonaniu pierwszej czynności procesowej w imieniu strony, organu lub przedstawiciela ustawowego, ma obowiązek dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis. Gdyby intencją ustawodawcy było zwolnienie pełnomocnika skarżącego z przedkładania pełnomocnictwa w sytuacji, gdy znajduje się ono w aktach administracyjnych, to regulację taką niewątpliwie zawarłby w ustawie (por. postanowienie NSA z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt I FSK 490/14, Lex nr 1461271).

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej pomimo wezwania nie nadesłał pełnomocnictwa uprawniającego do występowania w jej imieniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym bądź sądami administracyjnymi.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.