Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402243

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 29 lutego 2012 r.
III SA/Kr 427/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka WSA Tadeusz Wołek (spr.).

Sędziowie NSA: Grażyna Danielec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi E. B. na decyzję Wojewody z dnia 16 lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania postanawia

I.

umorzyć postępowanie sądowe,

II.

przyznać do Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rzecz adwokata T. K. Kancelaria Adwokacka ul. (...) w K kwotę 240,00 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania.

Uzasadnienie faktyczne

Wójt Gminy, decyzją z dnia (...) 2010 r., znak: (...) wydaną z urzędu odmówił wymeldowania G. B., B. B. wraz z małoletnią E. B. ur. (...) 2008 r. z miejsca pobytu stałego z budynku położonego w miejscowości M, przy ul. H, po ustaleniu, że wymienione osoby nie opuściły przedmiotowego budynku w sposób dobrowolny i trwały-na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

E. B. wniósł odwołanie od powyższej decyzji.

Wojewoda decyzją z dnia 16 lutego 2011. Nr (...), utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

E. B. wniósł skargę na powyższą decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji z powodu naruszenia prawa materialnego, a w szczególności art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zdaniem skarżącego syn G. B. i synowa B. B. wyprowadzili się z przedmiotowego budynku.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie.

E. B. w piśmie procesowym z dnia 25 lutego 2012 r. oświadczył, że cofa skargę podnosząc, że zawarł porozumienie z rodziną.

Ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik z urzędu skarżącego w piśmie procesowym złożonym na rozprawie w dniu 29 lutego 2012 r. podniósł, że podtrzymuje oświadczenie skarżącego o cofnięciu skargi i wniósł o umorzenie postępowania oraz zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności (art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.).

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

W sprawie skarżący cofnął skargę i brak jest przesłanek do uznania, że cofnięcie skargi jest niedopuszczalne. Dlatego też na podstawie wskazanych przepisów orzeczono jak w punkcie I sentencji postanowienia.

O wynagrodzeniu wyznaczonego w ramach prawa pomocy dla skarżącego adwokata orzeczono na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. -Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.), określając ich wysokość na podstawie § 19 pkt 1 i § 18 ust. 1 pkt 1c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.