Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 426/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. B. o wymierzenie grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca M. B. w dniu (...) maja 2004 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosek o nałożenie na Komendanta Wojewódzkiego Policji grzywny na podstawie ar. 55 § 1 p.p.s.a. wobec nie przesłania do Sądu złożonej w dniu (...) marca 2004 r. za pośrednictwem tego organu skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny ustalił, że w dniu (...) kwietnia 2004 r. do Sądu została przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wniesiona skarga M. B. wraz ze odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Organ zatem zachował termin 30 dniowy określony w art. 54 § 2 p.p.s.a., co czyni postępowanie w przedmiocie wymierzenia grzywny bezprzedmiotowym.

Wobec powyższego na mocy art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postępowanie musiało ulec umorzeniu.